LT News - шаблон joomla Оригами

20 January

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

Written by 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้เชิญคุณณัฐกานต์ สุขศรีวงศ์ ผู้ช่วยนักวิจัยด้านสหกิจศึกษาและบูรณาการการเรียนกับการทำงาน และอาจารย์สอนรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และกิจกรรมประกวดการนำเสนอโครงการสหกิจศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จัดกิจกรรมที่ห้อง 01201 สาขาวิชาการเงิน จัดกิจกรรมที่ห้อง 01407 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมที่ห้อง 01803 และสาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมที่ห้อง 01901 โดยมีการประกวดการนำเสนอผลงานทั้งแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย พร้อมทั้งมีรางวัลมอบให้กับนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาทั้งแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย

Read 429 times Last modified on Monday, 20 January 2020 07:47
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th