LT News - шаблон joomla Оригами

19 December

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)

Written by 

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพแก่อาจารย์ผู้สอน พัฒนาคุณภาพของอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้คณาจารย์ประจำวิชาสาขาการเงินสามารถสอบและได้รับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุน โดยอาจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าอบรมทุกคน วิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ คุณจักรินทร์ แซ่แต้ ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน AFPT และคุณศตพล ฐิติกานุกุล ผู้จัดการหลักทรัพย์บัวหลวง สาขานครราชสีมา บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป” โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการเงินชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการ

Read 505 times Last modified on Thursday, 19 December 2019 07:05
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th