LT News - шаблон joomla Оригами


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เดิมมีชื่อว่า"วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา" เป็น สถาบันอาชีวศึกษาและช่างเทคนิคขั้นสูง ประเภทสหศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยมีหลักสูตรของการศึกษา สำหรับระดับอาชีวศึกษาขึ้นสูง(ปวส.) อยู่ 3 แผนกวิชา คือแผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาเลขานุการ และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง โดยวิทยาลัย ฯ อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองนครราชสีมา ประมาณ 3 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 300 ไร่

วิทยาเขตฯ เริ่มดำเนินการเรียนการสอนวันแรก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2499 โดยใช้อาคารไม้ของโรงเรียนการช่างนครราชสีมา เป็นที่เรียน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2499 มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรก (คณะวิชาบริหารธุรกิจ ปัจจุบัน มีอาคารใหม่ 9 ชั้นขึ้นมาแทน) โดยมี ฯพณฯ พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นเป็นประธาน นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2500 เป็นต้นมา วิทยาเขตฯ ได้ขยายตัวทั้งด้านอาคารเรียน สถานที่วัสดุ-ครุภัณฑ์ บุคลากร และได้ขยายการศึกษาโดยเปิดแผนกวิชา และระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น เป็นลำดับดังนี้

- 2505 ขยายแผนกวิชาบัญชี และแผนกวิชาเลขานุการ ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง โดยเรียกว่า คณะวิชาบริหารธุรกิจเปลี่ยนระบบการ เรียนแบบ 3 ภาคเรียน มาเป็นแบบ 2 ภาคเรียน

- 2506 เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ม.ศ. 5 เข้าเรียนแผนกบัญชี

- 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ณวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

- 2519 เปิดแผนกวิชาการเงินการธนาคาร

- 2523 เปิดแผนกวิชาการตลาด ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย

- 2526 เปิดแผนกบัญชี หลักสูตร 5 ปี ภาคปกติ 2 ห้องเรียน

- 2529 เปิดสอนระดับปริญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจบัญฑิต(บัญชี)

- 15 กันยายน 2531    พระบาทสมเด็จพรจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า “ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชสัญจกรประจำพระองค์และพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหายราชการของสถาบันฯ

- 2537 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- 2537 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ ภาคสมทบ

- 2540 เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตร 3 ปี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- 2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ภาควิชาการตลาด (ภาคสมทบ)

- 2544 เปิดสอนระดับปริญญาตรี เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์3สาขาได้แก่สาขาการบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป และสาขาการจัดการอุตสาหกรรม

- 2545 เปิดสอนระดับปริญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกการตลาด รับวุฒิ ปวช. บริหารธุรกิจและม.6 หลักสูตร 2 ปีครึ่ง วิชาเอกระบบสารสนเทศ และ วิชาเอกการเงิน รับวุฒิปวส. และหลักสูตร 4 ปี วิชาเอกการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป และสาขาการจัดการอุตสาหกรรม รับวุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา และ ม.6

- 2546 เปิดสอนระดับปริญาตรี หลักสูตร 2 ปีครึ่ง วิชาเอกระบบสารสนเทศ (ภาคสมทบ)

- 8 มกราคม 2548  พระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 6 ก วันที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประกอบด้วย 5 วิทยาเขต กระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย