LT News - шаблон joomla Оригами


ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การกำหนดผู้ประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ (ฉบับร่าง) อัพเดท
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ (ฉบับร่าง) อัพเดท
แบบแสดงข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ภาระงานบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อัพเดท
ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบคณะกรรมการบริหารบุคคลสำหรับพนักงานในสภาบันอุดมศึกษา มทร.อีสาน ว่าด้วย การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุมศึกษา พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
แบบใบลา
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มขอใช้บริการ
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานบริการสวัสดิการและสาธารณูปโภค
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร คณะบริหารธุรกิจ  อัพเดท
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานงานสารสนเทศ ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  อัพเดท
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ห้อง คณะบริหารธุรกิจ
แบบคำร้องขอรับบริการงานประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน  อัพเดท
คู่มือ
คู่มือการแจ้งข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์