LT News - шаблон joomla Оригами


ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการยื่นใบคำร้องต่าง ๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563
ขั้นตอนการยื่นเอกสารผ่านแอพพลิเคชั่น LINE
ขั้นตอนการสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนการสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ Version Acrobat Reader DC
วิธีใส่ลายเซ็นต์ดิจิตอลในไฟล์ PDF บน iPhone, iPad
วิธีใส่ลายเซ็นต์ดิจิตอลในไฟล์ PDF ด้วยแอพพลิเคชั่น Adobe Fill & Sign
ขั้นตอนการกรอกเอกสารคำร้องผ่านระบบ iOS
เอกสารคำร้องของนักศึกษา
R.01 คำร้องทั่วไป
R.02 คำร้องขอหนังสือรับรอง
R.03 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
R.04 คำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
R.05 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา
R.06 คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
R.07 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
R.08 คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาต่างคณะ
R.09 คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาภายในคณะ
R.11 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเทียบรายวิชา
R.12 คำร้องขอแก้ไขกลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
R.13 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี
R.14 คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า/เกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนด
R.15 คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ
R.16 คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน (รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)
R.17 คำร้องขอวัดผลการศึกษาเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
R.18 คำร้องขอเพิ่มที่นั่ง
R.19 คำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน
R.20 คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา/ภายหลังสำเร็จการศึกษา
R.21 คำร้องขอรับใบประกาศนียบัตร/ใบปริญญาบัตร
R.22 คำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า
R.23 บันทึกขออนุมัติให้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
R.24 คำร้องแจ้งการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
R.25 คำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
R.26 หนังสือมอบอำนาจ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การกำหนดผู้ประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ (ฉบับร่าง) อัพเดท
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ (ฉบับร่าง) อัพเดท
แบบแสดงข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ภาระงานบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อัพเดท
ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบคณะกรรมการบริหารบุคคลสำหรับพนักงานในสภาบันอุดมศึกษา มทร.อีสาน ว่าด้วย การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุมศึกษา พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
แบบใบลา
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มขอใช้บริการ
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานบริการสวัสดิการและสาธารณูปโภค
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร คณะบริหารธุรกิจ  อัพเดท
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานงานสารสนเทศ ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  อัพเดท
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ห้อง คณะบริหารธุรกิจ
แบบคำร้องขอรับบริการงานประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน  อัพเดท
คู่มือ
คู่มือการแจ้งข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์