LT News - шаблон joomla Оригами

ba.admin

ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

Just Added

เมื่อวันที่ 18 – 19 กันยายน 2563 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ Work Based Education สู่นวัตกรรม” ภายใต้โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ณ ห้องลานธรรม อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการปรับตัวก่อนเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนในรูปแบบทวิภาคี (Work Based Education) รวมถึงความเข้าใจในหลักของนวัตกรรมที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการเรียนและการทำงานต่อไป

Just Added

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ความต้องการกำลังคนด้านนักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analyst) ในจังหวัดนครราชสีมา" ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเชิญวิทยากร คุณหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา มาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ ชี่นปีที่ 3 และ 4 ซึ่งการบรรยายพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 คณะบริหารธุรกิจ นำโดยผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมกับกล่าวถึงนโยบายต่าง ๆ ที่ทีมผู้บริหารจะดำเนินการต่อจากนี้ เพื่อพัฒนาให้คณะบริหารธุรกิจได้มีศักยภาพในการทำงานที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

วันที่ 16 กันยายน 2563 คุณณัฏฐิมา พันธุ์ดี นิลฝาย ตำแหน่ง Sale Manager บริษัท IT Edusoft Co., Ltd. ประเทศไทย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงาน/องค์การที่มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรระดับยอดเยี่ยม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกันรับมอบเกียรติบัตร ซึ่งตัวแทนจากบริษัทฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกของทางบริษัทฯ ที่ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานระดับยอดเยี่ยม คือ มีผลการเรียนในระบบเกินร้อยละ 80 และมีระดับผลการเรียนระดับยอดเยี่ยม เกียรติบัตรที่มอบในครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากบริษัท Edusoft ผู้ผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 อาจารย์ศิริพรรณ สินธุ​ศิริ นายกสมาคม​ศิษย์เก่า​บริหาร​ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​คณะบริหาร​ธุรกิจ มอบทุนสนับสนุน​การศึกษา​ให้กับนักศึกษา คณะบริหาร​ธุรกิจ​ จำนวน 10 ทุน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจระยะ 4 ปี (2561 - 2564) ปรับปรุงครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมแคนา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา เลขาสาขา และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร เข้าร่วมการประชุม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ในการปรับ KPI ตัวชี้วัดคณะฯ ในปี 2564 และได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนคณะฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยได้นิมนต์พระอาจารย์​ธรรมดล เจ้าอาวาส​วัดหนองปรือ​ ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย​ จ.นครราชสีมา​ และพระสงฆ์จากวัดสระบัวเกลื่อน จำนวน 8 รูป รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 3 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และคณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี แสงชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิ่มทอง พรหมดี และอาจารย์ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย การตรวจประเมินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลของคณะบริหารธุรกิจที่สะท้อนเอกลักษณ์ ผลการดำเนินงานในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการงานวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งระบบการบริหารและระบบการประกันคุณภาพไปพัฒนาผลการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ของคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลของคณะบริหารธุรกิจที่สะท้อนเอกลักษณ์ ผลการดำเนินงานในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการงานวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งระบบการบริหารและระบบการประกันคุณภาพ ไปพัฒนาผลการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ จะรับการตรวจประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ในวันที่ 3 กันยายน 2563 นี้

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ การปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ทั้งหมดของคณะบริหารธุรกิจ ให้มีความทันสมัยและรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้บุคลภายนอกสามารถเข้าถึงเนื้อหาและได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

Page 1 of 25