LT News - шаблон joomla Оригами
ba.rmuti.ac.th

ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ (Business Academic Service Center: BASC) ร่วมกับ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมวางแผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมกว่า 20 หลักสูตร โดยหลักสูตรแรก คือ Microsoft​ Excel Advance ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01308 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสามารถเขียน VB ที่ใชสูตรในการคำนวณตัวเลขได้ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน สามารถสร้างกราฟข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล และสามารถทำการกำหนดการรักษาความปลอดภัยของ MS Excel ได้ โดยมี อาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 21 คน เป็นระดับหัวหน้างาน ของบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด เมื่อจบการอบรมหลักสูตร ได้จัดให้มีการทดสอบความรู้แก่ผู้เข้าอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมทุกคน โดย ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น พนักงานมีความพึงพอใจในการจัดการฝึกอบรม และมีความต้องการที่จะเข้าร่วมในทุกหลักสูตรของศูนย์บริการวิชาการฯ ต่อไป

 

อนิรุธ/ข่าว

อติโรจน์/เรียบเรียง

วันนี้ (14 พ.ค. 62) เวลา 09.30 น. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้อง 01901 ชั้น 9 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมี อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการครั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจเล็งเห็นความสำคัญในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรของภาครัฐและเอกชน มีตัวแทนจากสถานประกอบการชั้นนำกว่า 25 แห่ง เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ (MOU) เช่น บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา, บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด เป็นต้น

วันนี้ (14 พ.ค. 62) เวลา 09.00 น. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดพิธีเปิดศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ (Business Academic Service Center: BASC) ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ การค้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการวิชาการฯ โดยการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการนำวิทยาการ องค์ความรู้ และบุคลากรที่มีในคณะบริหารธุรกิจไปใช้ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและมหาวิทยาลัยสูงสุด มีคณาจารย์และตัวแทนจากสถานประกอบการเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการวิชาการฯ ในครั้งนี้

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มบริหารธุรกิจ” กิจกรรมที่ 3.3 การฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรการเงิน ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 พร้อมกับคณาจารย์สาขาวิชาการเงินที่เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรฯ โดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรฯ มี 4 ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.วิศลย์ ปรีชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และนางสาวกิ่งไผ่ คู่สกุลนิรันดร์ Board of Director, CFA Society Thailand

แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกงาน ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงรายละเอียดการฝึกงานในสถานประกอบการ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ ทราบถึง ความสำคัญในการฝึกงานการปฏิบัติตัวและกระบวนการประเมินผลฝึกงาน ตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในเรื่องการปรับตัวให้พร้อมเพื่อเข้ารับการฝึกงาน และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชนเกี่ยวกับการฝึกงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชยวีย์ นาคะจิราพันธุ์ ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศจังหวัดนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกงาน” และฟังการแนะนำเอกสารสำหรับการฝึกงาน โดย อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน การตลาด การจัดการทั่วไป การจัดการอุตสาหกรรม เข้าร่วมฟังบรรยายทั้งสิ้น 150 คน

1. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

      ITPE เป็นอีกแนวทาง เพื่อปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงาน IT และ Non-IT รวมทั้งใช้ประกอบการสรรหา คัดเลือก เลื่อนขั้น ปรับตำแหน่ง ของบุคลากร อีกทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการเติมเต็มช่องว่าง (Gap Filling) ด้านการพัฒนาบุคลากรไอซีที ด้านการประเมิน IT Competency ของบุคลากร ซึ่งมาตรฐานข้อสอบ ITPE นั้น ใช้วัดทักษะของบุคลากรทางด้าน IT ได้ครอบคลุมในหลายๆ มิติ เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี นอกจากนั้น ผลการทดสอบของ ITPE ยังสามารถนำมาช่วยทำ Competency เพื่อวางแผนในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้าน IT ขององค์กรได้อีก ซึ่งบุคลากรคนใดมีจุดอ่อนในมิติไหน ก็จะเน้นการพัฒนาในมิตินั้นๆ ซึ่งจะช่วยลดช่องว่าง และเสริมสร้างบุคลากรทางด้าน IT ขององค์กรได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติมที่ (http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/about-itpe)

2. ระดับที่เปิดสอบ

    Level 1: Information Technology Passport Examination (IP)

    Level 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

3. เปิดรับสมัครสอบรอบที่ 1/2562 ตั้งแต่ 11 ก.พ. 62 - 9 เม.ย. 62

     3.1 ขั้นตอนการสมัคร ตามวิธีการดังเว็บไซต์นี้ http://www.nstdaacademy.com/itpe/flow_itpe.html

     3.2 ลิงค์การสมัคร http://www.nstdaacademy.com/itpe

     3.3 โดยเลือก ศุนย์สอบเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยัราชมงคล อีสาน

     3.4 เมื่อสมัครเรียบร้อย ให้ชำระเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ 9 เม.ย. 62 โดย

           1) ชำระที่ศูนย์สอบ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

4. จัดอบรมความรู้สำหรับผู้สมัครสอบ ฟรี (ระบุภายหลัง) สถานที่ คณะบริหารธุรกิจ

5. สอบมาตรฐานวิชาชีพไอที วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

6. อัตราค่าสมัครสอบ

    6.1 บุคคลทั่วไป      1000 บาท

    6.2 นักศึกษาทั่วไป    500 บาท

    6.3 นักศึกษามทร อีสาน(ทุกคณะ)  300 บาท

*** ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook Page : ITPE RMUTI *******

7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการสอบ

    ระดับบุคคล
      •  ได้รับใบประกาศนียบัตรระดับภูมิภาครับรองโดยภาคีสมาชิก ITPEC
      •  ได้รับสิทธิพิเศษในการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับทุนฝึกอบรมของประเทศญี่ปุ่น
      •  สามารถรับงาน Outsource ของประเทศญี่ปุ่น และเป็นคุณสมบัติประกอบการขอ Work Permit ทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้
      •  เพิ่มรับโอกาสใหม่ในการรับงานจากประเทศในภาคีสมาชิก ITPEC ได้
      •  เป็นโอกาสสำหรับบุคลากรที่ไม่มีพื้นฐานการศึกษาในสายไอทีมาก่อน แต่มีทักษะและความสามารถได้ปรับวุฒิให้ตรงตามความสามารถ
      •  เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่องให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
    ระดับองค์กร
      •  ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในการแข่งขันทางธุรกิจที่ยั่งยืน
      •  ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาคัดเลือก ปรับ/เลื่อนตำแหน่งบุคลากรด้านไอที
      •  ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายไอที
      •  ใช้เป็นแนวทางการจัดทำ IT Competencies Assessment for Corporate Human Resource

    ระดับประเทศ 
      •  บุคลากรไอซีทีของไทยมีศักยภาพ มีความสามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ
      •  การขยายตัวและส่งเสริมมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
      •  เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นภาคีหนึ่งในประชาคมอาเซียน

8. ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/sss

9. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ โทร 044-233000 ต่อ 3650-2  Facebook Page : ITPE RMUTI

(อาจารย์รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ อาจารย์ผู้ประสานงาน โทร. 0868774591)

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพและการบริการสังคม กิจกรรมที่ 3 บริการงานวิชาการแก่สังคม กิจกรรม ซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนสวนหม่อน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีด้านวิชาการสู่เป็นนักบัญชี 4.0 กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงินมาตรฐานการสอบบัญชีการบริหาร และระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี ดร.อัจฉรา ชนากลาง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศรัณย์ ชูเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กรธุรกิจ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 200 คน

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสู่บัณฑิต Hand On เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการเงินตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการเงิน สามารถไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้ ส่งเสริมให้นักศึกษา มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ ของตนในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเพื่อส่งเสริมให้นักนักศึกษา นำจริยธรรม จรรยาบรรณ ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างมีความสุข ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป และได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญคุณพรพยงค์ บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัย” โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการเงินทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ด้านการตลาด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของสาขาวิชาการตลาด ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับนานาชาติ และเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านการตลาด ในระดับแนวหน้าให้แก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นผู้กล่าวรายงาน และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้เชิญคุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์ Digital Marketing Manager บริษัท เซลสุกิ จำกัด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ Marketing 1.0-4.0 พฤติกรรมคนไทย VS Digital Marketing และ How to เจาะตลาด Platform ฮิต Google Facebook Line โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดทุกชั้นปีเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

Page 1 of 13