LT News - шаблон joomla Оригами

ba.rmuti.ac.th

ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

Just Added

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบริหารร่วมใจ ทำความดีถวายแผ่นดิน ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดภายในอาคารคณะบริหารธุรกิจและบริเวณโดยรอบ ประกอบกับการบำรุงต้นไม้ ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ และมีกิจกรรมการประกวด Mr. & Miss Recycle ณ บริเวณลานกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ สร้างสีสรรและเป็นการรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดอีกด้วย

แผนกงานวิชาการและวิจัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างหลักสูตรบัณฑิตนักปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม โรแมนติก รีสอร์ท แอน สปา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจให้ทันสมัย เพื่อฝึกอบรมระบบการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอที่ได้มาตรฐาน และเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ ซีดีไอโอ สำหรับสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้วย CDIO Framework คุณลักษณะบัณฑิตและผลลัพธ์ของหลักสูตร Future – Focused Education การเขียน PLO ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร และการเขียนข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร พร้อมด้วยดร.จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาตร์ ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ รองผู้อำนวยการงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และอาจารย์ฉัตราพร จัทร์นาค อาจารย์ประจำสาขามนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นผู้ช่วยบรรยาย เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศน์สัมพันธ์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณะบริหารธุรกิจ พาเยี่ยมชมการทำงานในห้องต่าง ๆ ทั้งห้องสำนักงานคณบดี ห้องสาขาวิชา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม และได้มีการพูดคุยกับบุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการวางแผนการเงินเบื้องต้น ของนักศึกษา 4 มหาวิทยาลัย ในจังหวัดนครราชสีมา THAIFA CHALLENGE IN UNIVERSITY #1 (TCU #1) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา ที่ผ่านมา

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดกิจกรรม ACC Campus Recruitment ขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อภาคการศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการแบ่งปันเพื่อเปิดรับประสบการณ์จากบุคลากรบริษัทฯ ที่มีความรู้เทคนิคทางด้านงานบริการ อีกทั้งเป็นแรงผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาจะได้พบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ กับงาน AIS Contact Center อีกด้วย

แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฎิบัติการ ด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL : Work integrated Learning)” ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ในระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 โดยมีคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจร่วมโครงการจำนวน 60 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.อลงกต ยะไวทย์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และวิทยากรผู้ช่วยคุณพยอม เจียนมะเริง และคุณณัฐกานต์ สุขศรีวงศ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มาให้ความรู้เพื่อสร้างแนวคิดด้านการจัดการศึกษา ให้สามารถประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนกับการฝึกประสบการณ์จริง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ การสัมมนาการกำกับดูแลงบการเงินและผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และกรณีศึกษาการทุจริตในงบการเงิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพงษ์ รัตนชัยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การกำกับดูแลงบการเงินและผู้สอบบัญชีในตลาดทุน กรณีศึกษาการทุจริตในงบการเงิน ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 และ 4 และนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 177 คน เข้าร่วมฟังบรรยาย

แผนงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการธรรมบรรยาย “ธรรมะ’ดา” เมื่อวันที่ 19 และ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยกราบนิมนต์พระวิทยากรบรรยาย พระศรีธรรมาวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธารวม และพระมหาจีรวัฒน์ จิรวฑฒโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าสารวัน ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพ โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมโครงการประมาณ 600 คน

01 October

Open House 2561

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2561 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการ “เปิดประตูสู่บ้านบริหาร Open House” ณ หอประชุมวทัญญู     ณ ถลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรต่างๆ การทำกิจกรรม และการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทั่วไปที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ และข้อมูลในการศึกษา รวมทั้งได้ปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าและการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 4 ปี (2561-2564) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ บาย เดอะโบนันซ่า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ และเพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีหัวข้อการบรรยายเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 4 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 1” หัวข้อ “ฝึกปฏิบัติทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจวิเคราะห์ Swot Analysis” และหัวข้อ “ฝึกปฎิบัตินำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ” โดยทำการแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาในการทำกิจกรรมร่วมกัน

Page 1 of 10