LT News - шаблон joomla Оригами

ba.admin

ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ “Social Enterprise Competition Project Season 2” กิจกรรมที่ 2 การจัดการแข่งขันระดับคณะ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (37-401) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการนอกห้องเรียน เพิ่มศักยภาพในการทำงานเป็นกลุ่ม และเพื่อประยุกต์ความรู้จากในห้องเรียนสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นภายใต้แนวคิด การบูรณาการความรู้สู่การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงานโครงงาน Social Enterprise (โครงการเพื่อสังคมและชุมชน) ของทั้ง 5 สาขา และได้รับเกียรติจาก ดร.จงโปรด คชภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจากคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคุณวรัญญา นาคดิลก ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเซฟวัน มาเป็นกรรมการตัดสินในการแข่งขันการนำเสนอผลงาน โดยผลการแข่งขันในการนำเสนอผลงานโครงงาน ประกอบไปด้วย รางวัลที่ 1 สาขาวิชาการตลาด รางวัลที่ 2 สาขาวิชาการจัดการ รางวัลที่ 3 สาขาวิชาการเงิน รางวัลชมเชย สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และรางวัลโปสเตอร์ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพและการบริการสังคม กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรมจูมลา ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณศตวรรษ ศรีชาติ นักวิชาการศึกษา จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 112 คน ศิษย์เก่าระบบสารสนเทศ 6 คน และอาจารย์ 6 คน รวมทั้งสิ้น 124 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านระบบสารสนเทศ ในหัวข้อการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Oracle ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอิทธิพันธ์ อัครเลิศรัญกร คุณปริษา ยิ่งธนดำรง และคุณวารุณี บ่อแก้ว จากบริษัท ไอทีซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอนุรักษ์รากวัฒนธรรม และโครงการเปิดโลกศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวอีสาน อีกทั้งยังมีการแสดงของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเครือข่าย ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการประกวดร้องเพลงและหางเครื่องโดยมีนักเรียน นักศึกษาจากต่างสถาบันร่วมแข่งขัน และให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการปลูปฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสระบัวเกลื่อน 9 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

 

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาทุนมนุษย์สร้างนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 37-401 อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในสายอาชีพทางการเงินและเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียน ตั้งเป้าหมายในการดำเนินชีวิตยุคประชาคมอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากคุณจักรินทร์ แซ่แต้ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เสริมสร้างความเข้าใจในสายอาชีพการเงิน” มีนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ทุกชั้นปีและนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาการเงิน จากวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

 

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการนักศึกษากับสารเสพติด ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่มีผลกระทบต่อสถานศึกษา และสร้างความเข้าใจในการวางแผนการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชญากร เขตคาม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและแนวทางป้องกันยาเสพติดภายในสถานศึกษา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สารเสพติดในสถานศึกษา” มีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้จำนวน 350 คน

 

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มีผู้ลงสมัครเพื่อรับการคัดเลือก 2 คน นางสาวนันทิญา เฮงสิ นักศึกษาจากสาขาวิชาการตลาด และนายพงศกร โพธิ์นอก นักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งผลการเลือกตั้ง ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดและได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสโมสรคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ นางสาวนันทิญา เฮงสิ นักศึกษาจากสาขาวิชาการตลาด

 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดโครงการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นการประกวดนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาในลักษณะโปสเตอร์และการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษา 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ซึ่งมีผลงานของนักศึกษาจำนวน 142 ผลงาน อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกสหกิจให้กับนักศึกษารุ่นน้อง พร้อมทั้งเป็นเวทีฝึกการนำเสนอผลงานให้นักศึกษาได้พัฒนาได้เพิ่มขึ้น โดยผลงานที่ชนะการประกวด มีดังนี้ สาขาวิชาการจัดการ เรื่องการศึกษาแนวทางการลดปริมาณการใช้กระดาษโดยประยุกต์ใช้ e-Document สาขาวิชาการเงิน เรื่องการจัดทำทะเบียนผู้ใช้ไฟรายใหญ่และส่วนราชการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลจอหอ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ เรื่องระบบแผนผังเพื่อแสดงตำแหน่งและจัดเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที และสาขาวิชาการตลาด เรื่องการเพิ่มจำนวนผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจสินค้าและบริการของกิจการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทำบุญปีใหม่คณะฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องลานธรรม และบริเวณลานเฟื่องฟ้า ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ซึ่งภายในกิจกรรมมีพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้า โดยนิมนต์พระจำนวน 9 รูป จากวัดสูงจอหอ มาทำพิธีในการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้