LT News - шаблон joomla Оригами

ba.admin

ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายงานด้านพัฒนานักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ผู้บริหารสำนักข่าว The Standard ร่วมเสวนาในหัวข้อ “มองผู้นำจำเป็นบทเรียน” โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้านงานพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้งผู้นำนักศึกษาของแต่ละคณะภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการมากกว่า 130 คน

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ โครงการจัดทำร่างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในการในการจัดทำร่างหลักสูตรฯ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ปรีชา สวน หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี และประธานคณะกรรมการวิชาการ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด รองศาสตราจารย์ศรัณย์ ชูเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง (Logistics and Transportation) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือและหาข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอน การกำหนดความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ 3 โลจิสติกส์ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกรรมการเครือข่ายเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง (Logistics and Transportation) ทั้ง 3 คณะ

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพทางด้านการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการพัฒนาการสอน กระบวนการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษา พัฒนาอาจารย์ให้เป็นต้นแบบที่ดี และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาด้านงานวิจัย และงานบริการวิชาการ โดยคณาจารย์สาขาการเงิน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสถานประกอบการตามสถานที่ต่างๆ เช่น บริษัท ฟินเทค ประเทศไทย จำกัด สมาคมนักวางแผนการเงินไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1 โดยสาขาฯ ได้เรียนเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านมาเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ น่าน รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คุณชยพล ผู้พัฒน์ ผู้อำนวยการบริษัท YPS Logistic และ ดร.จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งสาขาการจัดการได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 มาเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้บัณฑิต อัตตลักษณ์ และเพื่อปรับปรุงให้หลักสูตรมีความทันสมัยอยู่เสมอ

วันนี้ (1 มิถุนายน 2562) ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนบุคลากร ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนอันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ สร้างความพร้อมและปรับทัศนคติของนักศึกษาใหม่ในการเรียนในระดับปริญญาโท และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า โดย ดร.ชาตยา นิลพลับ หัวหน้าฝ่ายบัณฑิตศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จากนั้น ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ได้แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ ได้แนะนำรายละเอียดหลักสูตร และต่อด้วยการเสวนาของรุ่นพี่บัณฑิตศึกษารุ่นต่างๆ ที่ได้จบการศึกษาไปแล้ว ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา การปรับตัว การบริหารจัดการเวลาเรียน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันและจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 01206 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยแผนกงานวิชาการและวิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเชิงวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีฐานข้อมูลเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจากผลการดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ผ่านมายังมีจำนวนน้อย เนื่องจากมีข้อจำกัดในหลาย ๆ ด้าน ที่สำคัญคือ ทักษะด้านการเขียนบทความตีพิมพ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนบทความได้อย่างมีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารเชิงวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ สร้างความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นหัวหน้าโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม ซึ่งมีทั้งบุคลากรภายในและภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการสัมมนาติดปีกคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพบัญชี Season 5 ณ วัดแดนสงบอาสภาราม ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยได้แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 6 เมษายน 2562 จำนวน 7 วัน 6 คืน นักศึกษาและอาจารย์สาขาการบัญชีจำนวน 100 คน และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤษภาคม 2562 จำนวน 7 วัน 6 คืน นักศึกษาและอาจารย์สาขาการบัญชีจำนวน 90 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในด้านการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง จริงใจ เรียนรู้ เข้าใจคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อการปลูกฝังและสั่งสอนคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง จิตสำนึกต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการปรับใช้ในการดำเนินชีวิต สร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษา ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน และสังคมในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาและปรับวิถีชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิตตามปกติ และในการดำเนินชีวิตในสังคม มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักแบ่งปันน้ำใจให้ผู้อื่น มีจิตสาธารณะ สร้างความสัมพันธ์อันดี ถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันและกัน ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมนั้น ได้พัฒนานักศึกษาโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม การฝึกพัฒนาสติให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ ได้แก่ การฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ความมีระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ หลักการด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ตามหลักพุทธศาสนา หลักธรรมะ ความมีน้ำใจ การเคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น สามารถบริหารจัดการเวลาและปรับวิถีชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิตตามปกติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักแบ่งปันน้ำใจให้ผู้อื่น มีจิตสาธารณะ สร้างความสัมพันธ์อันดี ถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันและกัน โดยกิจกรรมในการดำเนินโครงการประกอบด้วย การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ การไหว้พระ สวดมนต์ การฟังธรรมะ การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับวิทยากร การชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับธรรมะ และหลักคำสอนทางพุทธศาสนา การชมวิการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีราชาภิเษก (เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารคและ รับชมการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล) พิธีระลึกคุณบิดา-มารดา-ผู้มีพระคุณ โดยมีผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก กิจกรรมสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้อง ถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันและกัน แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสันทนาการ สร้างความสัมพันธ์อันดี และการแบ่งปันความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมระหว่างกัน กิจกรรมกลุ่มของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ สรุปผลการเข้าร่วมโครงการ แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ระหว่างกันภายในกลุ่ม และกิจกรรมถ่ายทอด นำเสอนผลจากการระดมความรู้และประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มเสนอต่อผู้เข้าร่วมโครงการ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ถูกรับเชิญให้ไปบรรยายให้ความรู้ ในโครงการการเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาคนพิการในการทำงาน ณ ศูนย์บริการคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ซึ่งจัดตั้งโดยสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา บ้านหนองโสมง ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ และอาจารย์อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ได้ไปบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของศูนย์บริการคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจำนวน 50 คน ซึ่งผลจากการบรรยายในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และโดยส่วนใหญ่จะนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปใช้ในการทำงานและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตนเองต่อไป

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ (Business Academic Service Center: BASC) ร่วมกับ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมวางแผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมกว่า 20 หลักสูตร โดยหลักสูตรแรก คือ Microsoft​ Excel Advance ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01308 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสามารถเขียน VB ที่ใชสูตรในการคำนวณตัวเลขได้ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน สามารถสร้างกราฟข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล และสามารถทำการกำหนดการรักษาความปลอดภัยของ MS Excel ได้ โดยมี อาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 21 คน เป็นระดับหัวหน้างาน ของบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด เมื่อจบการอบรมหลักสูตร ได้จัดให้มีการทดสอบความรู้แก่ผู้เข้าอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมทุกคน โดย ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น พนักงานมีความพึงพอใจในการจัดการฝึกอบรม และมีความต้องการที่จะเข้าร่วมในทุกหลักสูตรของศูนย์บริการวิชาการฯ ต่อไป

 

อนิรุธ/ข่าว

อติโรจน์/เรียบเรียง