LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (271)

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 อาจารย์ศิริพรรณ สินธุศิริ นายกสมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ พร้อมคณะ ได้มอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดีทั้ง 4 ฝ่าย และตัวแทนนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด กล่าวต้อนรับ และมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ "เคล็ดลับการเรียนสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21" โดยวิทยากรพิเศษซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาการตลาด คุณภัสรา หรรษาวงษ์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษางานขายออนไลน์ บริษัท โคราช ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด และคุณศรชัย กิจเนตรี นักธุรกิจออนไลน์ และการบรรยายของรุ่นพี่ปี 3 ในหัวข้อ "การเตรียมตัวเข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย"

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการปฐมนิเทศหลักสูตรการสร้างผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Certificate in Data Science for Business) หลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ณ ห้อง 01206 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณทวิสันต์ โลณานุรักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา บรรยายพิเศษ หัวข้อ“การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล”

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ผู้แทนคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยการอบรมพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต้องศึกษาในหลักสูตร และการฟังบรรยายการประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากคณาจารย์ รวมทั้งการเรียนการสอน การปรับตัว และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การอบรมการเตรียมความพร้อมทางด้านการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล และกิจกรรมที่ 2 การอบรมการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาการจัดการ คณะบริหาร​ธุรกิจ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับบริษัท ไทยไฟล์ท เทรนนิ่ง จำกัด พัฒนาหลักสูตรบริหาร​ธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน โดยเป็นหลักสูตร​แรกของภาคตะวันออก​เฉียงเหนือ ที่มีการออกแบบหลักสูตร​ โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ควบคู่​กับการเรียนด้านการจัดการธุรกิจ​การบิน ซึ่งในวันนี้ (16 กรกฎาคม​ 2563) ทางหลักสูตร​ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา​และมีการจัดการเรียนการสอนวันแรก ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม หัวหน้าสาขาการจัดการ กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษา และกล่าวต้อนรับอาจารย์ ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์ อาจารย์ผู้สอนจากบริษัท ไทยไฟล์ท เทรนนิ่ง จำกัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 40 คน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการประชุมบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ และบุคลากรสายวิชาการที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อแจ้งนโยบายการบริหาร สำหรับการจัดการเรียน ในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่บาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมสถาการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงทิศทางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส จากคณะกรรมการ ในวันที่ 9 และ 15 กรกฎาคม 2563 แบ่งเป็นการตรวจประเมิน 7ส วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ วงศ์ศรีใส จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นางสาวจิราพัชร จิวาลักษณ์ จากวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ และ นางสาวปรางค์รวี วิสุทธิ์เชื้อ จากกองกลาง ทำการตรวจประเมินสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด และตรวจประเมิน 7ส วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวจิตนภา สมบูรณ์ศิลป์ จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นางกัญญาภัค เอียการนา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนางสาวนงลักษณ์ อ่องสันเทียะ จากสำนักงานกิจการสภามหาวิทยัย ทำการตรวจประเมินสำนักงานคณบดี สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงิน ผลการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมและปรับทัศนคติของนักศึกษาใหม่ในการเรียนระดับปริญญาโท ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ นอกจากนั้น ยังได้เชิญคุณสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ผู้บริหารโรงแรมปัญจดารา มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารองค์กรในยุคโควิด-19” และคุณเสาวลักษณ์ ชำนาญนาค ศิษย์เก่า MBA รุ่น 3 มาบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การเรียน MBA ให้ประสบความสำเร็จ”