LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (172)

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสู่บัณฑิต Hand On เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการเงินตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการเงิน สามารถไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้ ส่งเสริมให้นักศึกษา มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ ของตนในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเพื่อส่งเสริมให้นักนักศึกษา นำจริยธรรม จรรยาบรรณ ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างมีความสุข ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป และได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญคุณพรพยงค์ บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัย” โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการเงินทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ด้านการตลาด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของสาขาวิชาการตลาด ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับนานาชาติ และเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านการตลาด ในระดับแนวหน้าให้แก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นผู้กล่าวรายงาน และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้เชิญคุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์ Digital Marketing Manager บริษัท เซลสุกิ จำกัด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ Marketing 1.0-4.0 พฤติกรรมคนไทย VS Digital Marketing และ How to เจาะตลาด Platform ฮิต Google Facebook Line โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดทุกชั้นปีเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการจริยธรรมทางการตลาดและการทำตลาดสีขาว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และปลูกฝังความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านการตลาดให้แก่นักศึกษาและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นผู้กล่าวรายงาน และ อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้เชิญคุณชลอ อัคคะพู ผู้ช่วยกรรมการบริหารทั่วไป บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (MISTINE) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดทุกชั้นปีเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ Finance Fair 2019 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและประสบการณ์ของนักศึกษาตลอดจนให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานได้ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน เป็นประธานในการเปิดโครงการ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของนักศึกษาและผู้ประกอบการภายนอก และมีการนำเสนอโปสเตอร์ผลงานของนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการลงทุน ของนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 4 มีนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งสิ้นกว่า 250 คน

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรม Management Day New Entrepreneur Creations เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาแนวคิดในการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง ได้รับความรู้ ทัศนคติ จากการรับฟังแนวคิดคนสำเร็จ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการทำธุรกิจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการที่ดีได้ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ และสร้างต้นแบบธุรกิจที่ดีที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีอาจารย์อัมพาพร ลีลามโนธรรม หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ คุณณัฎฐกานต์ ธรรมสุนทร ที่ปรึกษาด้านการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ และคุณพรปวีณ์ กิจทรัพย์บารมี หรือคุณต๊อกแต๊ก เจ้าของร้านส้มตำ “ตำแรดแซ่บนัว” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ และบริเวณชั้น 1 หน้าอาคารคณะบริหารธุรกิจ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ในห้องกระจก มีการแสดงการตัดผมจากช่างตัดผมร้านดังหน้ามหาวิทยาลัย และยังมีการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการและนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเป็นจำนวนมาก

สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจราชมงคลนครราชสีมา ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดงาน สู่อ้อมกอดเฟื่องฟ้าราชมงคล ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ โคราชฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายส่วน ได้แก่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชมรมผู้ปกครองและครูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ รุ่นปี 2508 – 2512 บริษัท ตังปักโคราช จำกัด บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ (34) จำกัด บริษัท เอกนครราชสีมา จำกัด พันตำรวจเอกทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ซึ่งได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิวสิคแมนไลท์แอนด์ซาวด์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ภายในงานได้มีการเชิญศิลปิน มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ มาแสดงมินิคอนเสิร์ตให้ความสุขและความสนุกแก่ผู้มาร่วมงาน ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานเป็นศิษย์เก่าของคณะบริหารธุรกิจ มีตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบัน

แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษา บัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ รวมถึงผู้ที่สนใจจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เผยแพร่ความรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ ระหว่างนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ และนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้พัฒนางานด้านบริหารธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งภายในกิจกรรม ช่วงเช้ารับฟังการบรรยายพิเศษจากท่านวิยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณมาร์ติน วีลเลอร์ (เจ้าของฉายาฝรั่งหัวใจอีสาน) บรรยายในหัวข้อ การวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการเป็น 2 ประเภท คือ Oral presentation และ Poster presentation โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย อาจารย์สุกานดา กลิ่นขจร อาจารย์พิมพ์นิภา รัตนจันทร์ อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ และอาจารย์กฤษณพล เกิดทองคำ มีจำนวนผลงานที่เข้าร่วมจำนวน 31 ผลงาน ในส่วนของ Oral แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เมล็ดพันธุ์ด้านการบูรณาการทางธุรกิจ ณ ห้อง 01201 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตัดสินผลงานโดย อาจารย์ ดร.วิไลพร หงษ์ขุนทด อาจารย์ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน และอาจารย์วิภาวดี พรโคกสูง กลุ่มที่ 2 เมล็ดพันธุ์ด้านการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ณ ห้อง 01206 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตัดสินผลงานโดย ผศ.อัจฉราพรรณ ตั้งจาตุรโสภณ ผศ.ดร.ชนิศา มณีรัตน์รุ่งโรจน์ และผศ.ดร.สุชีรา ธนาวุฒิ และกลุ่มที่ 3 เมล็ดพันธุ์ด้านการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ 01207 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตัดสินผลงานโดย ผศ.ดร.เสาวณิต รัตนรวมการ ดร.จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์ ดร.วิจัย บุญญานุสิทธิ์ โดยผลการแข่งขันสำหรับ Oral Presentation รางวัลชนะเลิศ ในกลุ่มที่ 1 เมล็ดพันธุ์ด้านการบูรณาการทางธุรกิจ ณ ห้อง 01201 ได้แก่ กลุ่ม 8 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของสำนักงานบัญชีคุณภาพ กรณีศึกษา บริษัท สำนักงานธุรกิจการบัญชี จำกัด จากสาขาวิชาการบัญชี รางวัลชนะเลิศในกลุ่มที่ 2 เมล็ดพันธุ์ด้านการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ณ ห้อง 01206 ได้แก่ กลุ่ม 4 พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จากสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และรางวัลชนะเลิศในกลุ่มที่ 3 เมล็ดพันธุ์ด้านการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ 01207 ได้แก่ กลุ่ม 1 พฤติกรรม คุณภาพการบริการ และความพึงพอใจของผู้ซื้อกระเป๋าและรองเท้าทางออนไลน์ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา สาขาวิชาการตลาด สำหรับผลการแข่งขัน Poster Presentation รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่ม 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จากสาขาวิชาการเงิน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ กลุ่ม 10 เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนักงานเอกชนและข้าราชการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จากสาขาวิชาการเงิน และรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่ม 7 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จากสาขาวิชาการเงิน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 01-901 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบนโยบายทิศทางการการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ และในการประชุมดังกล่าว คณะฯ ได้รับเกียรติจากสถาบันบริการวิชาการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดโครงการ USI Road Show โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินโครงการบริการวิชาการและการวิจัยเพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้แก่บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการพัฒนาหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และบุคลากรงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาหลักสูตร ให้แก่คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ