LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (294)

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการให้บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีอาจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี กล่าวต้อนรับวิทยากรและเปิดโครงการ สำหรับวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี กรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี คณะทำงานจัดทำมาตรฐาน NPAEs คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหัวข้อในการบรรยาย ได้แก่ “Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ที่ใช้ในปี 2561” “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15)” “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16)” และหัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” โดยผู้เข้าอบรมเป็นคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์ คณาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลภายนอก กว่า 200 คน

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการก้าวย่างสู่อ้อมกอดสาขาวิชาการเงินอย่างมั่นใจ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 01407 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการเงิน มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และมีความมั่นใจในการศึกษาเพื่อนักเงินที่มีคุณภาพในอนาคต โดยมีอาจารย์พิไลพร ศิริมาเทพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน กล่าวเปิดโครงการ ในการดำเนินโครงการได้มีการจัดให้มีการบรรยาย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประกาย นาดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมการศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การใช้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณในการใช้สื่อ Social อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ อาจปรุ อาจารย์จากศูนย์ภาษา บรรยายในหัวข้อเรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และตัวแทนจากธนาคารออมสิน บรรยายในหัวข้อเรื่อง สังคมไร้เงินสด และมีกิจกรรมสันทนาการระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการจำนวน 76 คน

สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ เป็นโครงการฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 โดยโปรแกรมที่ใช้ประกอบการบรรยายและฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล คือ โปรแกรม SPSS โดยได้ร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับการทำงานทั่ว ๆ ไป และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับวิทยากรในการยายนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋ จากสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำวิจัยและขนาดตัวอย่าง ความรู้เกี่ยวกับสถิติ และการนำโปรแกรม SPSS ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประมาณ 40 คน

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติวิจัยขั้นสูงในการทำวิจัย และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถวิเคราะห์สถิติวิจัยขึ้นสูงได้ โดยใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงการใช้สถิติวิจัยขั้นสูงกับปัญหาวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น สำหรับวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรรยายให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม AMOS มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 46 คน

เนื่องด้วย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับนักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะบริหารธุรกิจ จะดำเนินโครงการสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์คณะฯ ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน แผนการพัฒนาการศึกษา แนะนำบุคลากรในคณะ และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และตอบคำถามต่าง ๆ จากผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 350 คน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในระเบียบและกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และผู้ปกครองอีกด้วย

โครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นโครงการที่ดำเนินการจัดมาเป็นประจำทุก ๆ ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 โดยทางสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้จัดดำเนินโครงการ ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง และบริเวณพื้นที่อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในระดับชั้นปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี เทียบโอน เข้าร่วมกว่า 600 คน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ โดยนักศึกษาใหม่จะร่วมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ พร้อมทั้งผูกข้อมือโดยอาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจทุกคน สร้างความปลาบปลื้มจากคำอวยพร โดยอาจารย์ผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง กิจกรรมรับน้องของทางคณะบริหารธุรกิจ โดยรุ่นพี่ของแต่ละสาขาวิชา ได้สร้างฐานกิจกรรมภายในพื้นที่บริเวณอาคารคณะบริหารธุรกิจ สร้างความสนุกสนาน และมิตรภาพระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนความสามัคคีระหว่างเพื่อน ๆ ในแต่ละสาขาอีกด้วย

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์และทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง และอาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีอาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ เข้าร่วมในโครงการนี้ ในการดำเนินโครงการได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 และการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนสาย IT” โดย ดร.สมชัย มงคลพิทักษ์กุล (Managing Director Proficient Tech Co., Ltd) การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในรั้วมหาวิทยาลัยในยุค 4.0 และการเสริมสร้างความรู้แบบบูรณาการ” โดย ดร.ณรงค์ชัย กิจรังสิกุล (Key Account Manager บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน) และการบรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์ในการเรียนภายในสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และบุคคลที่สถานประกอบการต้องการในการทำงาน” จากนั้นได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และช่วยป้องกันการชะล้างการพังทลายของหน้าดิน โดยการปลูกหญ้าแฝก จำนวน 800 กล้า และในวันที่ 2 ได้จัดให้มีการบรรยายภาคทฤษฎี “การเขียน Flowchart” โดยอาจารย์ศศิวิมล กอบัว และ “การเขียนโปรแกรมภาษา C” โดยอาจารย์กฤษณะพล เกิดทองคำ และอาจารย์สุดา ทิพย์ประเสริฐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

 

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ การถ่ายทอดการให้คำปรึกษา อารมณ์ของผู้พูดและผู้ฟัง ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษาและแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลชนะเลิศ โครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ปี 2560 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 โดยอธิการบดีฯ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณปิยนุช รัตนาวังเจริญ ผู้จัดการโครงการกิจกรรมสังคม ได้กล่าวถึงโครงการฯ และกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการดังกล่าว จากนั้นตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวขอบคุณธนาคารฯ และมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และในส่วนของการมอบรางวัลซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวิโรจน์ เวชกุลธำรง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สำนักเขตพื้นที่นครราชสีมา เป็นผู้มอบรางวัลสำหรับสถาบันการศึกษา ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้รับมอบรางวัล รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์นวินดา ซื่อตรง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้รับมอบรางวัล และรางวัลสำหรับนักศึกษาผู้ดำเนินโครงการ โดยนางสาวณัฐธิดา เกตุมณี ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาที่ดำเนินโครงการฯ เป็นผู้รับมอบรางวัล รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 550,000 บาท