LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (294)

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มีผู้ลงสมัครเพื่อรับการคัดเลือก 2 คน นางสาวนันทิญา เฮงสิ นักศึกษาจากสาขาวิชาการตลาด และนายพงศกร โพธิ์นอก นักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งผลการเลือกตั้ง ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดและได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสโมสรคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ นางสาวนันทิญา เฮงสิ นักศึกษาจากสาขาวิชาการตลาด

 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดโครงการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นการประกวดนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาในลักษณะโปสเตอร์และการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษา 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ซึ่งมีผลงานของนักศึกษาจำนวน 142 ผลงาน อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกสหกิจให้กับนักศึกษารุ่นน้อง พร้อมทั้งเป็นเวทีฝึกการนำเสนอผลงานให้นักศึกษาได้พัฒนาได้เพิ่มขึ้น โดยผลงานที่ชนะการประกวด มีดังนี้ สาขาวิชาการจัดการ เรื่องการศึกษาแนวทางการลดปริมาณการใช้กระดาษโดยประยุกต์ใช้ e-Document สาขาวิชาการเงิน เรื่องการจัดทำทะเบียนผู้ใช้ไฟรายใหญ่และส่วนราชการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลจอหอ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ เรื่องระบบแผนผังเพื่อแสดงตำแหน่งและจัดเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที และสาขาวิชาการตลาด เรื่องการเพิ่มจำนวนผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจสินค้าและบริการของกิจการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทำบุญปีใหม่คณะฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องลานธรรม และบริเวณลานเฟื่องฟ้า ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ซึ่งภายในกิจกรรมมีพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้า โดยนิมนต์พระจำนวน 9 รูป จากวัดสูงจอหอ มาทำพิธีในการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดอบรมโครงการศูนย์บริการวิชาการและให้คำปรึกษาด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมที่ 1 การอบรมหลักสูตรการพัฒนา Windows Application ด้วยโปรแกรม Visual Basic.NET 2017 เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และวิทยากรบรรยายผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี อาจารย์ ดร. ประชาสันต์ แว่นไธสง มีผู้เข้าอบรมจำนวน 34 คน

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสระบัวเกลื่อน 9 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบริหารร่วมใจ ทำความดีถวายแผ่นดิน ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดภายในอาคารคณะบริหารธุรกิจและบริเวณโดยรอบ ประกอบกับการบำรุงต้นไม้ ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ และมีกิจกรรมการประกวด Mr. & Miss Recycle ณ บริเวณลานกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ สร้างสีสรรและเป็นการรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดอีกด้วย

แผนกงานวิชาการและวิจัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างหลักสูตรบัณฑิตนักปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม โรแมนติก รีสอร์ท แอน สปา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจให้ทันสมัย เพื่อฝึกอบรมระบบการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอที่ได้มาตรฐาน และเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ ซีดีไอโอ สำหรับสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้วย CDIO Framework คุณลักษณะบัณฑิตและผลลัพธ์ของหลักสูตร Future – Focused Education การเขียน PLO ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร และการเขียนข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร พร้อมด้วยดร.จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาตร์ ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ รองผู้อำนวยการงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และอาจารย์ฉัตราพร จัทร์นาค อาจารย์ประจำสาขามนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นผู้ช่วยบรรยาย เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศน์สัมพันธ์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณะบริหารธุรกิจ พาเยี่ยมชมการทำงานในห้องต่าง ๆ ทั้งห้องสำนักงานคณบดี ห้องสาขาวิชา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม และได้มีการพูดคุยกับบุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการวางแผนการเงินเบื้องต้น ของนักศึกษา 4 มหาวิทยาลัย ในจังหวัดนครราชสีมา THAIFA CHALLENGE IN UNIVERSITY #1 (TCU #1) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา ที่ผ่านมา