LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (294)

วันนี้ (14 พ.ค. 62) เวลา 09.00 น. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดพิธีเปิดศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ (Business Academic Service Center: BASC) ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ การค้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการวิชาการฯ โดยการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการนำวิทยาการ องค์ความรู้ และบุคลากรที่มีในคณะบริหารธุรกิจไปใช้ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและมหาวิทยาลัยสูงสุด มีคณาจารย์และตัวแทนจากสถานประกอบการเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการวิชาการฯ ในครั้งนี้

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มบริหารธุรกิจ” กิจกรรมที่ 3.3 การฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรการเงิน ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 พร้อมกับคณาจารย์สาขาวิชาการเงินที่เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรฯ โดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรฯ มี 4 ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.วิศลย์ ปรีชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และนางสาวกิ่งไผ่ คู่สกุลนิรันดร์ Board of Director, CFA Society Thailand

แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกงาน ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงรายละเอียดการฝึกงานในสถานประกอบการ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ ทราบถึง ความสำคัญในการฝึกงานการปฏิบัติตัวและกระบวนการประเมินผลฝึกงาน ตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในเรื่องการปรับตัวให้พร้อมเพื่อเข้ารับการฝึกงาน และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชนเกี่ยวกับการฝึกงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชยวีย์ นาคะจิราพันธุ์ ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศจังหวัดนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกงาน” และฟังการแนะนำเอกสารสำหรับการฝึกงาน โดย อาจารย์ ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน การตลาด การจัดการทั่วไป การจัดการอุตสาหกรรม เข้าร่วมฟังบรรยายทั้งสิ้น 150 คน

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพและการบริการสังคม กิจกรรมที่ 3 บริการงานวิชาการแก่สังคม กิจกรรม ซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนสวนหม่อน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีด้านวิชาการสู่เป็นนักบัญชี 4.0 กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงินมาตรฐานการสอบบัญชีการบริหาร และระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี ดร.อัจฉรา ชนากลาง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศรัณย์ ชูเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กรธุรกิจ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 200 คน

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสู่บัณฑิต Hand On เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการเงินตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการเงิน สามารถไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้ ส่งเสริมให้นักศึกษา มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ ของตนในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเพื่อส่งเสริมให้นักนักศึกษา นำจริยธรรม จรรยาบรรณ ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างมีความสุข ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป และได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญคุณพรพยงค์ บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัย” โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการเงินทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ด้านการตลาด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของสาขาวิชาการตลาด ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับนานาชาติ และเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านการตลาด ในระดับแนวหน้าให้แก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นผู้กล่าวรายงาน และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้เชิญคุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์ Digital Marketing Manager บริษัท เซลสุกิ จำกัด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ Marketing 1.0-4.0 พฤติกรรมคนไทย VS Digital Marketing และ How to เจาะตลาด Platform ฮิต Google Facebook Line โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดทุกชั้นปีเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการจริยธรรมทางการตลาดและการทำตลาดสีขาว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และปลูกฝังความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านการตลาดให้แก่นักศึกษาและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นผู้กล่าวรายงาน และ อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้เชิญคุณชลอ อัคคะพู ผู้ช่วยกรรมการบริหารทั่วไป บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (MISTINE) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดทุกชั้นปีเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ Finance Fair 2019 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและประสบการณ์ของนักศึกษาตลอดจนให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานได้ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน เป็นประธานในการเปิดโครงการ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของนักศึกษาและผู้ประกอบการภายนอก และมีการนำเสนอโปสเตอร์ผลงานของนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการลงทุน ของนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 4 มีนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งสิ้นกว่า 250 คน