LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (271)

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมสภากาแฟ สาขาการจัดการ โดยมอบหมายนโยบายเรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้คณาจารย์แต่ละท่านได้กล่าวถึงความรู้สึกในการทำงาน และได้มีการมอบต้นไม้ให้กับคณาจารย์และสาขาเพื่อนำไปดูแล ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ท่ามกลางลมหนาวและต้นไม้เขียวขจี

การอบรมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ หลักสูตรที่ 2 ด้านดิจิทัลระดับวิชาชีพ (Vocational Skill) วันที่ 3 (4 ธันวาคม 2563) เป็นการบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างเนื้อหาขั้นสูงเพื่อประกอบการขาย” โดยอาจารย์ ดร.ธนศาล เสริมสุข และอาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำภาพนิ่ง และอินโฟกราฟฟิก เทคนิคการถ่ายภาพ และประเภทของอุปกรณ์ถ่ายภาพ การจัดทำวีดิโอสั้น และการพูดเพื่อกระตุ้นการขาย หัวข้อ “การบรรจุเพื่อจัดส่งและการติดตามสินค้าและบริการ” โดยอาจารย์ปุริม หนุนนัด และหัวข้อ “การจัดการช่องทางการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” โดยอาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเกิดงานโครงการพัฒนาทักษะด้านการเงินเพื่อชุมชน (Financial literacy for community) กิจกรรมที่ 1 คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องการเงิน ปี 3 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Zoom ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสมาคมธนาคารไทย โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อเข้าไปร่วมทำกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบเสมือนจริง Virtual Training ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับ E-Certificate จากสมาคมธนาคารไทย และยังได้ความรู้ในการบริหารการเงินส่วนบุคคลผ่านการเล่นเกม (Learning by Gaming) เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดการการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 300 คน

การอบรมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ หลักสูตรที่ 2 ด้านดิจิทัลระดับวิชาชีพ (Vocational Skill) วันที่ 2 (3 ธันวาคม 2563) เป็นการบรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์ตลาด กลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์” และหัวข้อ “การสร้างเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อประกอบการขาย (การจัดทำองค์ประกอบ และโครงสร้างของเนื้อหาสินค้าและบริการทางดิจิทัล)” โดยอาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ หัวข้อ “การสร้างตัวแบบการทำธุรกิจ Business model สำหรับสินค้าชุมชน” และหัวข้อ “การจัดทำแผนการตลาดออนไลน์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ หัวข้อ “ดำเนินการขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Line, Instagram, Lazada, Shopee” โดยอาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ และหัวข้อ “การจัดทำการส่งเสริมการตลาด” โดยอาจารย์ปุริม หนุนนัด โดยให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองการไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊กเพื่อขายสินค้า

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส จากคณะกรรมการ โดยกำหนดการตรวจ 7ส แบ่งเป็น 2 วัน ได้แก่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มแรกที่ได้รับการตรวจประเมิน ได้แก่ สาขาการจัดการ สาขาการเงิน สาขาการตลาด และสาขาการบัญชี และวันที่ 1 ธันวาคม 2563 กลุ่มที่ 2 ได้แก่ สาขาระบบสารสนเทศ และสำนักงานคณบดี

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง ซึ่งทางคณะฯ ได้นิมนต์พระมหาอภินันท์ เมธีวํโส และพระมหาประเสริฐ รชฺชปุญฺโญ จากวัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน) มาบรรยายธรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ ในหัวข้อ “ธรรมสอนใจ วินัยสอนคน” โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมฟังบรรยายธรรมกว่า 800 คน

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตรที่ 2 ดิจิทัลระดับวิชาชีพ ในโครงการโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ โดยมี ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ โดยการอบรมในรอบนี้จัดขึ้นที่ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2563

ในวันแรก เป็นการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “หลักการใช้งานพื้นฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” โดย ผศ.รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ และหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” และ “การดำเนินด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” โดยอาจารย์กิตติมา ทางนที

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเกิดงานโครงการพัฒนาทักษะด้านการเงินเพื่อชุมชน (Financial literacy for community) กิจกรรมที่ 1 คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องการเงิน ปี 3 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Zoom ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสมาคมธนาคารไทย โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อเข้าไปร่วมทำกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบเสมือนจริง Virtual Training ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับ E-Certificate จากสมาคมธนาคารไทย และยังได้ความรู้ในการบริหารการเงินส่วนบุคคลผ่านการเล่นเกม (Learning by Gaming) เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดการการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 300 คน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน จำนวน 16 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพของนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ที่บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด อาคาร 5 ชั้น 4 บมจ.การบินไทย (สำนักงานใหญ่) 89 ถนน วิภาวดีฯ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและศักยภาพด้านการบริการของคณาจารย์ และนักศึกษาด้านการบิน และเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะจากการทดลองปฏิบัติจริงในภาพรวมของการบริการบนเครื่องบิน (ห้องโดยสารเครื่องบินจำลอง/MOCK-UP) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้กำกับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตทำการฝึกอบรม (Approved Training Organization) จากสถาบัน การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)