LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (235)

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Startup Thailand League 2020 ณ สถาบันชุณหะวัณ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งทีมหมูล่ารางวัล ประกอบด้วย นางสาวนนทิชา สุดวิไสย นางสาวสุวนันท์ ศรีสุข นางสาวศริณญา กรึมกระโทก นางสาวปพิชญา บุญตาม และนายอัครพนธ์ ปิ่นสันเทียะ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ Pitching 2 ใน 10 ทีม ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท โดยมีผลงาน คือ เครื่องปั่น 2 in 1 และจะได้ไปแข่งขัน Startup Thailand League : Demo Day 2020 ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ทรู ดิจิตัล ปาร์ค ปุณณวิถี กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอผลงานต่อไป

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาการบัญชี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อัจฉรา ชนากลาง หัวหน้าสาขาการบัญชี กล่าวต้อนรับ และมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาการบัญชี คุณวิชุดา ศรีสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และคุณนาธนิน จิตจำนงค์ บริษัท บ้านบัญชีปากช่อง จำกัด มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี การบัญชีบริหาร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี พร้อมทั้งเล่าประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัยและประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงแนะนำรุ่นน้องในการใช้ชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย การเตรียมตัวให้พร้อมในการออกสหกิจจนไปถึงจบการศึกษาและออกไปใช้ชีวิตในการทำงาน

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 อาจารย์ศิริพรรณ สินธุศิริ นายกสมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ พร้อมคณะ ได้มอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดีทั้ง 4 ฝ่าย และตัวแทนนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด กล่าวต้อนรับ และมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ "เคล็ดลับการเรียนสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21" โดยวิทยากรพิเศษซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาการตลาด คุณภัสรา หรรษาวงษ์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษางานขายออนไลน์ บริษัท โคราช ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด และคุณศรชัย กิจเนตรี นักธุรกิจออนไลน์ และการบรรยายของรุ่นพี่ปี 3 ในหัวข้อ "การเตรียมตัวเข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย"

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการปฐมนิเทศหลักสูตรการสร้างผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Certificate in Data Science for Business) หลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ณ ห้อง 01206 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณทวิสันต์ โลณานุรักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา บรรยายพิเศษ หัวข้อ“การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล”

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ผู้แทนคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยการอบรมพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต้องศึกษาในหลักสูตร และการฟังบรรยายการประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากคณาจารย์ รวมทั้งการเรียนการสอน การปรับตัว และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การอบรมการเตรียมความพร้อมทางด้านการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล และกิจกรรมที่ 2 การอบรมการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาการจัดการ คณะบริหาร​ธุรกิจ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับบริษัท ไทยไฟล์ท เทรนนิ่ง จำกัด พัฒนาหลักสูตรบริหาร​ธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน โดยเป็นหลักสูตร​แรกของภาคตะวันออก​เฉียงเหนือ ที่มีการออกแบบหลักสูตร​ โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ควบคู่​กับการเรียนด้านการจัดการธุรกิจ​การบิน ซึ่งในวันนี้ (16 กรกฎาคม​ 2563) ทางหลักสูตร​ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา​และมีการจัดการเรียนการสอนวันแรก ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม หัวหน้าสาขาการจัดการ กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษา และกล่าวต้อนรับอาจารย์ ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์ อาจารย์ผู้สอนจากบริษัท ไทยไฟล์ท เทรนนิ่ง จำกัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 40 คน