LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (172)

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี (2560-2564) ปรับปรุงครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้นรีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในคณะฯได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และการพัฒนาบุคลากรในการทำผลงานทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ซึ่งในการดำเนินโครงการได้มีการจัดอบรมในการเขียนแผน ปรับปรุง ทบทวน KPI ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การคิดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการคิดวิเคราะห์ SWOT การกำหนดค่านิยมและสมรรถนะหลักคณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ 46 คน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดงานเปิดประตูสู่บ้านบริหารธุรกิจ Open House ประจำปี 2562 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ข้อมูลการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กิจกรรมการแข่งขัน E-Sport การประกวดการแต่งกายคอสเพลย์ การแข่งขัน Pretty Money Expo มีการแจกของรางวัลและของที่ระลึกให้กับนักเรียนและครูผู้ดูแลที่เข้าร่วมงาน และยังมีโควต้าปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อ ซึ่งทางคณะฯ ได้เปิดรับสมัครภายในงานนี้ด้วย มีนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

กิจกรรมแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง จิตอาสาเพื่อพ่อหลวง เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็นทั้งทางด้านคุณธรรมที่มีในตนเองและสังคม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนและสนองนโยบายชาติและมหาวิทยาลัยที่ให้นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมและก้าวไปเป็นคนที่ดีของสังคม ให้นักศึกษาเกิดพลังร่วมแรงร่วมใจด้วยจิตสำนึกที่จะทำความดี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกลุ่มนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารีร่วมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว มีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมกว่า 200 คน โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอแนวคิด การแลกเปลี่ยนความคติดเห็น เป็นต้น

ตามที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) ร่วมกับ บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด ผู้จัดทํานิตยสารสารคดีดําเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันปฏิบัติภารกิจเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (The Low Carboner Contest Season 2) ผ่านสื่อออนไลน์เฟสบุ๊คแฟนเพจ CITC Society โดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2562 และกําหนดจัดพิธีมอบรางวัล ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พิธีมอบรางวัล The Low Carboner Contest Season 2 ในวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 500 คน โดยประเภทนักเรียนนักศึกษามีผู้เข้าแข่งขันกว่า จำนวน 276 คน และนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา จำนวน 4 คน ได้รับรางวัล จากทั้งสิ้น 10 รางวัล ได้แก่ 1) นางสาวอาทิตติยา ขำคง 2) นางสาวณัฐนิชา ผลรักษ์ 3) นายณัฐศิลา สาละวิรุฬห์ และ 4) นางสาวสุปราณี สายคล่อง ซึ่งเป็นการผนวกกิจกรรม The Low Carboner Contest Season 2 กับการเรียนการสอนแบบ Project-Based Learning ในรายวิชา Business Ethics โดย อาจารย์นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นักศึกษาได้รับรางวัลคนละ 5,000บาท พร้อมของที่ระลึก โดยมีอาจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติเดินทางไปเข้าร่วมพิธีการมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย

แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงรายละเอียดของสถานประกอบการ พร้อมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ และทราบถึงความสำคัญของการฝึกปฏิบัติงาน โดยภายในกิจกรรมได้จัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง การฝึกงาน ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน และปัญหาที่พบในการออกฝึกงาน โดยให้กลุ่มนักศึกษาที่ออกฝึกงาน ได้นำเสนอวิดีทัศน์การฝึกงานในสถานประกอบการ และเล่าประสบการณ์จากการฝึกงาน ทั้งนี้ยังได้เชิญ ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด ดร.วรรณุดาว์ เพ็ชรไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน และอาจารย์ณัฐณิชา นิสัยสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ได้บรรยายให้ความรู้และการเตรียมพร้อมก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง เพื่อให้เป็นความรู้แก่นักศึกษารุ่นต่อไปและเตรียมตัวก่อนที่จะออกฝึกงานจริง

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอนุรักษ์พลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เกิดเหตุอัคคีภัย กิจกรรมที่ 1 การอบรมและฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เกิดเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัยในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงในการดับเพลิงสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งมีอุปกรณ์ถังดับเพลิงเคมี และไม่มีอุปกรณ์ถังดับเพลิง วิธีการเอาตัวรอดจากการเกิดอัคคีภัยในตัวอาคาร การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในลักษณะต่างๆ และได้มีการฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เกิดเหตุอัคคีภัยบนตัวอาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรสถานีดับเพลิงสุรนารายณ์ และจากสถานีดับเพลิงหนองไผ่ล้อม นำโดยหัวหน้านิยม สวมชัยภูมิ และคณะวิทยากร ให้ความรู้กับนักศึกษาและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1/4 และ 3/2 จากทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ Business Challenges เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิมพูนความรู้ทั่วไปทางธุรกิจและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา สามารถนำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ เสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และเป็นการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมจะเป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบริหารธุรกิจ โดยการนำแอพพลิเคชั่น Kahoot มาใช้ในการแข่งขันตอบปัญหา นักศึกษาทุกคนจะต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวลงในสมาร์ทโฟนของตนเอง ซึ่งมีอาจารย์แพนศรี พินปรุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และอาจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการแข่งขันจะมีการกำหนดรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3 ของแต่ละสาขา และมีของรางวัลที่ระลึกสำหรับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดในการทำแบบทดสอบ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พรศรี เวศสุวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้มอบของรางวัลที่ระลึก และ ดร.อัจฉรา ชนากลาง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้มอบรางวัลและใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน และเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดี นอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้ว นักศึกษายังได้รับความรู้จากคำถามที่นำมาใช้ในการแข่งขันอีกด้วย

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานเพื่อจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร เพื่อจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดรายงานโครงร่างองค์กรการจัดทำรายงานส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร เพื่อจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ โดยมีวิทยากร ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายให้ความรู้และให้คำแนะนำในการเขียนรายงานเพื่อจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 01801 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และเล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด กล่าวรายงาน และ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมได้เชิญวิทยากรพิเศษจากภายนอก 2 ท่าน ได้แก่ คุณพชรพรรณ รักษาทรัพย์ และคุณรัฏฐสิรี ภาสะศิระวัฒน์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงานให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4