LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (293)

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพแก่อาจารย์ผู้สอน พัฒนาคุณภาพของอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้คณาจารย์ประจำวิชาสาขาการเงินสามารถสอบและได้รับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุน โดยอาจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าอบรมทุกคน วิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ คุณจักรินทร์ แซ่แต้ ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน AFPT และคุณศตพล ฐิติกานุกุล ผู้จัดการหลักทรัพย์บัวหลวง สาขานครราชสีมา บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป” โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการเงินชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขานครราชสีมา ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ หลักการรับรู้รายได้และสัญญาเช่า NPAEs และ PAEs ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 01603 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยวิทยากร ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร หัวหน้าภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บรรยายในหัวข้อหลักการรับรู้รายได้ตาม NPAEs หลักการรับรู้รายได้ 5 ขั้น ตาม TFRS 15 สัญญาเช่าตาม NPAEs และสัญญาเช่าแบบใหม่ ตาม TFRS 16 โดยมีบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้กว่า 100 คน

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพร้านค้าปลีกสู่การเป็น Smart โชว์ห่วย ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร้านค้าปลีกมีความเข้มแข็งและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อีกทั้งให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงในการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร ทั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการตลาดเข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 50 คน

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศศิธร อินทร์นอก นายทวีรัตน์ แดงงาม และนางสาวสกุณา อนุเวช

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ Green Impact คลิก.. พลิกประเทศ กับการประกวดรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมีผลงานของนักศึกษาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 14 ทีม สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานทั้งหมด 10 ทีม และสามารถกวาดรางวัลที่ 1 – 3 มาครองได้ทั้งหมด โดยประเภทการประกวดผลงานนักศึกษา รางวัลชนะเลิศได้แก่ กลุ่มลิปสติกลดความอยากในการสูบบุหรี่ ประกอบด้วย นายเมธัส ตั้งจิตเจษฎา นางสาววิมลสิริ อุดมธรรมกิจ และนางสาว มาริสา กรุงศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มเครื่องตัดต้นลำพัน ประกอบด้วย นางสาวนวลอนงค์ บุญปลื้ม นางสาวภาวิณี คำพะนา และนางสาวสุพัตตรา เปนะนาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มโครงการ Fruit crackers ประกอบด้วย นางสาวปพิชญา บุญตาม นางสาวศิริณญา กรึมกระโทก และนายอัครพนธ์ ปิ่นสันเทียะ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่สามารถคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดผลงานในครั้งนี้

ข้อมูล: สาขาวิชาการตลาด, เพจ พลิกประเทศ.com
ข่าว/เรียบเรียง: อติโรจน์

ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 95 ปี National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ร่วมประชุมวิชาการและร่วมเสวนาในหัวข้อ Impact Summit: Global Connection & Global Learners ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่ได้มีการลงนามกันเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการและวิจัย การส่งอาจารย์ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และการฝึกงานของนักศึกษาระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา สาขาการจัดการ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “An innovation of industrial research for enhancing manufacturing industry’s capability” ที่สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 60 คน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และร่วมปรึกษาหารือถึงความร่วมมือระหว่างคณะในเรื่องของวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกันในอนาคต

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการสำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พันภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะฯ ของนักศึกษา แบ่งเป็นประเภทกีฬาฟุตซอล กีฬาพื้นบ้าน วิ่ง 11 ขา การแข่งขันกรีฑาระยะทาง 100 เมตร ชาย/หญิง 200 เมตร ชาย/หญิง 400 เมตร ชาย/หญิง 800 เมตร ชาย/หญิง และการวิ่ง Fun Run ซึ่งเป็นปีแรกที่จัดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมวิ่งได้ มีทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้งภายในและนอก เข้าร่วมวิ่งกว่า 200 คน และปิดท้ายด้วยวงดนตรี สร้างความสุข และสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานและคณะผู้จัดงาน

กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขานครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs)” ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม AccRevo (โปรแกรมบัญชีออนไลน์) และโปรแกรม JUBILI (โปรแกรมงานขายหน้าร้าน) โดยวิทยากร คุณนวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์ ผู้แทนจากบริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด และคุณยุทธนา วิชาฮาด ผู้แทนจากบริษัท บิลค์ วันกรุ๊ป จำกัด โดยมีผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส จากคณะกรรมการ ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562 แบ่งเป็นการตรวจประเมิน 7ส วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.จิตนภา สมบูรณ์ศิลป์ จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นางกัญญาภัค เอียการนา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนางสาวนงลักษณ์ อ่องสันเทียะ จากสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ทำการตรวจประเมินสำนักงานคณบดี สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงิน และตรวจประเมิน 7ส วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ วงศ์ศรีใส จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ นางสาวจิราพัชร จิวาลักษณ์ จากวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ และนางอรพรรณ เชื่อดี จากกองบริหารงานบุคคล ทำการตรวจประเมินสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด ผลการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย