LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (154)

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและสาขาวิชาการบัญชี ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ตามโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า คณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศและสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 18 มกราคม 2561 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ได้แก่ อาจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน นางสาวลัดดาวัลย์ หมายถมกลาง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ นายเกียรติศักดิ์ กฤษณะสุวรรณ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นายโชติชวาล ใกล้โพธิ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ นายภคพล รถเพ็ชร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ นายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ นายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ และนางสาวฐิติรัตน์ สร้อยสูงเนิน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ นักศึกษากับสารเสพติดและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ขึ้น ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดาบตำรวจ ดร.มงคล สงวนศักดิ์ และร้อยตำรวจเอกโมยิม ฉอกระโทก เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกวิธี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทำบุญปีใหม่คณะฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ณ ห้องลานธรรม และบริเวณลานเฟื่องฟ้า ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ซึ่งภายในกิจกรรมมีพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้า พระจำนวน 9 รูป

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในตำแหน่งงานโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาครบตามหลักสูตรเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเองและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดแรงงาน รวมทั้งการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ มีนักศึกษา คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายประมาณ 200 คน

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบริหารร่วมใจ ทำความดีถวายแผ่นดิน เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการทำความสะอาดภายในอาคารคณะบริหารธุรกิจและบริเวณโดยรอบ ประกอบกับการบำรุงต้นไม้ ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ และกิจกรรมการประกวด Mr. & Miss Recycle ณ บริเวณลานกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ เป็นการสร้างสีสันและรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดอีกด้วย

งานบริการการศึกษา แผนกงานวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา (สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้มีการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาในรูปแบบโปสเตอร์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้ง 4 สาขาวิชา ตัดสินโดยคณาจารย์และนักศึกษา และได้มีการเสวนาประสบการณ์ในการออกสหกิจศึกษา ความสำเร็จในการออกสหกิจศึกษาจากตัวแทนทางอาจารย์ผู้นิเทศและนักศึกษา

แผนกงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเป็นการศึกษาเรียนรู้ทางด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดสรรพื้นที่ทางการเกษตร การสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชน และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นการศึกษาระบบนิเวศทางทะเลในเรื่องปะการัง กิจกรรมการปลูกปะการัง เป็นต้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างความสามัคคีและความสนุกสนานให้กับนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด และอาจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี