LT News - шаблон joomla Оригами

20 June

โครงการ "Smart Learning Accountants"

Written by 

สาขาวิชาการบัญชี ได้ดำเนินการจัดโครงการ "Smart Learning Accountants" ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้โครงการ "สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ Young & Smart Accountants" ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์สู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติของนักศึกษา เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในอนาคต นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี และเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและต้อนรับคณะวิทยากรทุกท่าน รูปแบบการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Simulation) เพื่อให้เหมาะกับการนำความรู้ที่ได้ไปประยุตก์ใช้ในการทำงาน โดยมีทีมวิทยากรซึ่งประกอบด้วย คุณแสงตะวัน อ่อนน่วม กรรมการผู้ช่วยเลขาธิการหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา บรรยายในหัวข้อ "การเตรียมตัวสู่โลกแห่งการทำงานและเคล็ด(ไม่)ลับสู่ความสำเร็จ" คุณวีระเดช เตชะวรินทร์เลิศ บรรยายในหัวข้อ "ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)" คุณนริศรา เกศนคเรศ และคุณริศรา นาเมืองปักษ์ บริษัทสำนักงานธุรกิจการบัญชี จำกัด (สำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดนครราชสีมา) บรรยายในหัวข้อ "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) : การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป" คุณปิยวรรณ กะระวะสูตร และคุณกิตติมา ช้างเขียว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บรรยายในหัวข้อ "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) : การนำส่งงาบการเงินผ่านระบบ e-Filing" ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาอบรมเสร็จสิ้น จะมีการทำแบบทดสอบผ่านระบบ e-testing โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยนักศึกษาที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเป็นการยืนยันการผ่านการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 จำนวน 199 คน

Read 295 times
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th