LT News - шаблон joomla Оригами

31 May

โครงการการเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาคนพิการในการทำงาน

Written by 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ถูกรับเชิญให้ไปบรรยายให้ความรู้ ในโครงการการเสริมสร้างภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาคนพิการในการทำงาน ณ ศูนย์บริการคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ซึ่งจัดตั้งโดยสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา บ้านหนองโสมง ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ และอาจารย์อัจฉราวรรณ ท้าวด่อน อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ได้ไปบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของศูนย์บริการคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว โดยมีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจำนวน 50 คน ซึ่งผลจากการบรรยายในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และโดยส่วนใหญ่จะนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปใช้ในการทำงานและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตนเองต่อไป

Read 407 times Last modified on Friday, 31 May 2019 03:51
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th