LT News - шаблон joomla Оригами

15 May

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Advance Excel

Written by 

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ (Business Academic Service Center: BASC) ร่วมกับ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมวางแผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมกว่า 20 หลักสูตร โดยหลักสูตรแรก คือ Microsoft​ Excel Advance ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01308 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสามารถเขียน VB ที่ใชสูตรในการคำนวณตัวเลขได้ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน สามารถสร้างกราฟข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล และสามารถทำการกำหนดการรักษาความปลอดภัยของ MS Excel ได้ โดยมี อาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 21 คน เป็นระดับหัวหน้างาน ของบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด เมื่อจบการอบรมหลักสูตร ได้จัดให้มีการทดสอบความรู้แก่ผู้เข้าอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมทุกคน โดย ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น พนักงานมีความพึงพอใจในการจัดการฝึกอบรม และมีความต้องการที่จะเข้าร่วมในทุกหลักสูตรของศูนย์บริการวิชาการฯ ต่อไป

 

อนิรุธ/ข่าว

อติโรจน์/เรียบเรียง

Read 464 times Last modified on Wednesday, 15 May 2019 10:23
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th