Print this page
25 March

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีด้านวิชาการสู่เป็นนักบัญชี 4.0

Written by 

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีด้านวิชาการสู่เป็นนักบัญชี 4.0 กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงินมาตรฐานการสอบบัญชีการบริหาร และระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี ดร.อัจฉรา ชนากลาง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศรัณย์ ชูเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กรธุรกิจ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 200 คน

Read 549 times
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

Latest from ba.admin