LT News - шаблон joomla Оригами

06 March

โครงการ Business Challenges

Written by 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการ Business Challenges ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั่วไปทางธุรกิจและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา สามารถนำความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ เสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของนักศึกษา สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้มีการจัดการแข่งขันในการนำเสนองานของกลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ที่เข้าร่วมกว่า 400 คน โดยผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

Read 271 times
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th