LT News - шаблон joomla Оригами

07 February

โครงการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจ

Written by 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดโครงการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นการประกวดนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาในลักษณะโปสเตอร์และการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษา 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ซึ่งมีผลงานของนักศึกษาจำนวน 142 ผลงาน อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกสหกิจให้กับนักศึกษารุ่นน้อง พร้อมทั้งเป็นเวทีฝึกการนำเสนอผลงานให้นักศึกษาได้พัฒนาได้เพิ่มขึ้น โดยผลงานที่ชนะการประกวด มีดังนี้ สาขาวิชาการจัดการ เรื่องการศึกษาแนวทางการลดปริมาณการใช้กระดาษโดยประยุกต์ใช้ e-Document สาขาวิชาการเงิน เรื่องการจัดทำทะเบียนผู้ใช้ไฟรายใหญ่และส่วนราชการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลจอหอ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ เรื่องระบบแผนผังเพื่อแสดงตำแหน่งและจัดเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที และสาขาวิชาการตลาด เรื่องการเพิ่มจำนวนผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจสินค้าและบริการของกิจการ

Read 332 times Last modified on Thursday, 07 February 2019 06:08
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th