LT News - шаблон joomla Оригами

28 June

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ เรื่อง โครงการฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Written by 

สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ เป็นโครงการฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 โดยโปรแกรมที่ใช้ประกอบการบรรยายและฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล คือ โปรแกรม SPSS โดยได้ร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับการทำงานทั่ว ๆ ไป และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับวิทยากรในการยายนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋ จากสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำวิจัยและขนาดตัวอย่าง ความรู้เกี่ยวกับสถิติ และการนำโปรแกรม SPSS ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประมาณ 40 คน

Read 591 times Last modified on Thursday, 28 June 2018 08:57
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th