LT News - шаблон joomla Оригами

28 June

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย

Written by 

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติวิจัยขั้นสูงในการทำวิจัย และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถวิเคราะห์สถิติวิจัยขึ้นสูงได้ โดยใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงการใช้สถิติวิจัยขั้นสูงกับปัญหาวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น สำหรับวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรรยายให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม AMOS มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 46 คน

Read 759 times Last modified on Thursday, 28 June 2018 08:40
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th