Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner
banner

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2557

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2557 คณะบริหารธุรกิจ

Read more...

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท

Read more...

ทรงพระเจริญ

Read more...

60 ปี เทคโนตะโกราย

Read more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2557

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2557

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2557 คณะบริหารธุรกิจ ...
Read more...
ขอเชิญร่วม แห่เทียนเข้าพรรษา โครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ขอเชิญร่วม แห่เทียนเข้าพรรษา โครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

มทร.อีสาน ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมโครงการราชมงคลอีสานรักษ์ประเพณีไทย...
Read more...

ข่าวกิจกรรม

การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 5

การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 5

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา  ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...
Read more...
ประชุมวิชาการ BEFB 2016 International Congress on Banking, Economics, Finance, and Business

ประชุมวิชาการ BEFB 2016 International Congress on Banking, Economics, Finance, and Business

ประชุมวิชาการ BEFB 2016 International Congress on Banking, Economics, Finance, and Business รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ...
Read more...
โครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ 9 มทร

โครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ 9 มทร

โครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ 9 มทร รองศาสตราจารย์...
Read more...
สาขาวิชาการตลาด การเขียนแผนธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการใหม่

สาขาวิชาการตลาด การเขียนแผนธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการใหม่

นายพงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส นายปุริม หนุนนัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด และคณะ ได้บรรยายให้ความรู้การเขียนแผนธุรกิจ...
Read more...
คณะบริหารธุรกิจ  โครงการ บริหารจัดการแผนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ โครงการ บริหารจัดการแผนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  ตุ้งสวัสดิ์   เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “บริหารจัดการแผนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา”...
Read more...
คณะบริหารธรุกิจ ขอแสดงความยินดี การได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ KM

คณะบริหารธรุกิจ ขอแสดงความยินดี การได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ KM

วารสารคณะ ขอแสดงความยินดี การได้รับรางวัล ชนะเลิศ โครงการ การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี...
Read more...
สร้างจิตสำนึกของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สร้างจิตสำนึกของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 8 และคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการ...
Read more...
สาขาวิชาการบัญชี เรื่อง “ระบบการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing พร้อมประเด็นปัญหา

สาขาวิชาการบัญชี เรื่อง “ระบบการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing พร้อมประเด็นปัญหา

สาขาวิชาการบัญชีได้จัดโครงการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพบัญชีสู่ความเป็นมืออาชีพขึ้น ในวันที่...
Read more...
สาขาวิชาการบัญชี โครงการสัมมนาอาชีพ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สาขาวิชาการบัญชี โครงการสัมมนาอาชีพ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ได้จัดโครงการ สัมมนาอาชีพ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขึ้นในวันอาทิตย์...
Read more...
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญและการบริการสังคม

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญและการบริการสังคม

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญและการบริการสังคม...
Read more...

ข้อมูลคณะบริหาร

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน...
30 March 2015
ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร...
27 April 2015
หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ...
14 May 2015

สายตรงคณบดี

ระบบสหกิจศึกษา

กิจกรรมสัมพันธ์

ระบบการให้บริการ มทร.อีสาน