Developed by JoomVision.com
banner
banner

ขอเชิญเข้าร่วม อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing พร้อมประเด็นปัญหา

ขอเชิญเข้าร่วม อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “ระบบการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing พร้อมประเด็นปัญหา...

Read more...

นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี

Read more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วม อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “ระบบการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing พร้อมประเด็นปัญหา
ขอเชิญเข้าร่วม อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “ระบบการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing พร้อมประเด็นปัญหา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ฟังสัมมนา ฟรี!!!
ฟังสัมมนา ฟรี... หัวข้อ เล่าแบรนด์อย่างไร ให้เป็นเรื่อง บรรยายโดย อาจารย์ชนินทร์  วิศาลบูชนีย์ ในวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ อาคาร 35 ชั้น 3 ห้องตะโกราย 1 (500) ที่นั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอ
Read More 192 Hits
โครงการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับการเขียนผลงานทางวิชาการ
  โครงการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับการเขียนผลงานทางวิชาการกิจกรรมที่ 1 อบรมความรู้การเขียนผลงานทางวิชาการในวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 17.00 น.ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ
Read More 178 Hits
การอบรมเชิงปฎิบัติการ
การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การสอนทำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยสื่อดิจิตอล" รุ่นที่ 1 โดยวิทยากร อาจารย์กฤษณพล เกิดทองคำ อาจารย์รัฐพรรัตน์  งามวงศ์  อาจารย์สุดา  ทิพย์ประเสริฐ  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจการทำการตลาดด้วย SEM
Read More 283 Hits

ข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ Management  Genius
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ Management  Genius วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ.ห้องเพ็ชรไพลิน ชั้น 9 ตึกวิศวกรรม อาคาร 36 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหน
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม Industrial 4.0
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ   สัมมนา เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม Industrial 4.0" วันที่วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559  ณ.อาคาร 35 ห้อง step 500 ที่นั่ง โดยมี รศ.ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ไ
การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิต OTOP
นายพงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส     นางสาวณพรรณ สินธุศิริตำแหน่ง และนางสาวปิยมาภรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด ได้บรรยายให้ความรู้ในด้านการพัฒนาการผลิต การส่งเสริมด้านการตลาด และการลดต้นทุนการผลิต ในวันจันทร์ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ITPE)
นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559 เพื่อรับใบประกาศนียบัตรโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) จำนวน 28 คน ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ข่าวการศึกษา

รับตรง โควตา มทร.อีสาน นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โควตา อ่านเพิ่มเติม
Read More 2148 Hits
โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ
โครงการจัดนักศึกษาทำงานโดยมีรายได้พิเศษ นักศึกษาท่านใดสนใจที่จะสมัครทำงานโดยมีรายได้พิเศษ  ชั่วโมงละ 35  บาท  สามารถดาวโหลดเอกสารใบสมัครได้  แล้ส่งที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ชั้น  2  กองพัฒนานักศึกษา  ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวัน
Read More 459 Hits
ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
Read More 916 Hits
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ระดับ ปวส ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ระดับ ปวส ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา   ( ชำระเงินค่าธรรมเนียมค่าเพิ่ม-ถอนรายวิชา ที่งานการเงิน อาคาร 19  ชั้น  2
Read More 639 Hits

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง จากบริษัท โอสถสภา จำกัด
บริษัท โอสถสภา จำกัด ได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างตำแหน่งงาน พนักงานขายเงินสด พนักงานขายกิจกรรมพิเศษ และผู้ช่วย พนักงานขาย ไฟล์แนบ
Read More 537 Hits
สนง.จัดหางานนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ได้รวบรวมและจัดทำตำแหน่งงานว่างของสถานประกอบการณ์นายจ้าง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ว่างงาน คนหางานทั่วไป ผู้ประสงค์จะหางานใหม่หรือเปลี่ยนงานได้ทราบเป็นประจำทุกสัปด
Read More 703 Hits

ข้อมูลคณะบริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร...
27 April 2015
ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน...
30 March 2015
หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ...
14 May 2015

ระบบบุคลากร

ระบบสหกิจศึกษา

กิจกรรมสัมพันธ์

ระบบการให้บริการ มทร.อีสาน