LT News - шаблон joomla Оригами


ดาวน์โหลด

เอกสารคำร้องของนักศึกษา
R.01 คำร้องทั่วไป
R.02 คำร้องขอหนังสือรับรอง
R.03 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
R.04 คำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
R.05 คำร้องขอกลับเข้าศึกษา
R.06 คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
R.07 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
R.08 คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาต่างคณะ
R.09 คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาภายในคณะ
R.11 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเทียบรายวิชา
R.12 คำร้องขอแก้ไขกลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
R.13 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี
R.14 คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า/เกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนด
R.15 คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ
R.16 คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน (รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน)
R.17 คำร้องขอวัดผลการศึกษาเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
R.18 คำร้องขอเพิ่มที่นั่ง
R.19 คำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน
R.20 คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา/ภายหลังสำเร็จการศึกษา
R.21 คำร้องขอรับใบประกาศนียบัตร/ใบปริญญาบัตร
R.22 คำร้องขอสำเร็จการศึกษาล่าช้า Update
R.23 บันทึกขออนุมัติให้ระดับคะแนน ม.ส. (I) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
R.24 คำร้องแจ้งการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I)
R.25 คำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
R.26 หนังสือมอบอำนาจ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การกำหนดผู้ประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ (ฉบับร่าง) อัพเดท
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ (ฉบับร่าง) อัพเดท
แบบแสดงข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น ภาระงานบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อัพเดท
ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการนับประสบการณ์สอนและประสบการณ์บริหารของผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร พ.ศ. 2563 ใหม่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2563 ใหม่
ระเบียบคณะกรรมการบริหารบุคคลสำหรับพนักงานในสภาบันอุดมศึกษา มทร.อีสาน ว่าด้วย การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุมศึกษา พ.ศ. 2559
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
แบบใบลา
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มขอใช้บริการ
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานบริการสวัสดิการและสาธารณูปโภค
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร คณะบริหารธุรกิจ  อัพเดท
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานงานสารสนเทศ ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  อัพเดท
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ห้อง คณะบริหารธุรกิจ
แบบคำร้องขอรับบริการงานประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน  อัพเดท
คู่มือ
คู่มือการแจ้งข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์
คู่มือภาระงานบุคลากรสายวิชาการ อัพเดท

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

คณะบริหารธุรกิจ มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในการผลิตบุคลากร 
นักปฏิบัติ ทางด้านบริหารที่มีความชำนาญ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตสำนึกในการสร้างคุณค่าแก่สังคมและ
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 

- ผลิตนักศึกษาที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ คุณธรรม ตามความต้องการของตลาดแรงงานและ มีความเป็นสากล

- สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมสามารถนำเป็นข้อมูลหรือเครื่องมือชี้นำทิศ ทางการ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณค่า

- เป็นศูนย์บริการความรู้ ทางวิชาการ วิชาชีพ และพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่ธุรกิจ ชุมชน สังคม ทั้งใน และต่างประเทศ

- พัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพตามมาตรฐานสากลรวมทั้งเพิ่มพูนศักยภาพของ หัวหน้าหน่วยงาน ให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ

- พัฒนาสมรรถนะองค์กรและระบบบริหารงานของสถาบันฯ ให้มีคุณภาพ

- ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม

- เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพอใจของผู้ใช้บริการ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง