LT News - шаблон joomla Оригами

ba.admin

ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน” กิจกรรมที่ 2 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ OKR (Objective and Key Results) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ OKR

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่เกิดความรู้ความเข้าใจแนวคิด OKR กับ KPI (Key Performance Indicators) และเพื่อให้สามารถบริหารบุคลากรได้อย่างเหมาะสม โดยมีบุคลากรคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมอบรมจำนวน 75 คน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์กฤศณัฏฐ์ พุฒิธนสมบัติ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มทร.อีสาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการสร้างความสุขแก่ตนเองในการทำงานและนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้บุคลากรได้ทราบแนวคิดและหลักการสร้างองค์กรแห่งความสุข แนวคิดในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและมีความสุขในการปฏิบัติงาน สร้างความผูกพันในองค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน และพร้อมปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ ที่ได้รับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม ที่ได้รับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ และอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ ที่ได้รับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ได้ร่วมประชุมการวางแผนความร่วมมือเพื่อจัดตั้งศูนย์สอบคุณวุฒิวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมีตัวแทนระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมโดยมีเป้าหมายการก่อตั้งศูนย์สอบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์สอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นี้จะให้ประโยชน์แก่บุคคลที่สนใจเข้าร่วมสอบใบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นการเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน การต่อยอดในสาขาอาชีพ การสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ และการทำงานร่วมกับองค์กรต่างชาติได้อีกด้วย

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จัดโครงการพัฒนากำลังคน (Workforce) เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์ (ภาคอีสาน) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยจะดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2564 เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยวิทยากรดำเนินการอบรม ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำหรับการจัดโครงการในวันนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ทั้งสิ้น 159 คน

การจัดโครงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคน (Workforce) ให้มีความรู้และทักษะดิจิทัลระดับวิชาชีพ (Vocational Skill) เพื่ออุดช่องว่างด้านทักษะอาชีพซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต และเพื่อพัฒนาโค้ชดิจิทัลชุมชน และสร้างเครือข่ายโค้ชดิจิทัลชุมชน โดยจัดอบรมทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ มทร.อีสาน นครราชสีมา, มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร, วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตขอนแก่น

สำหรับการอบรมวันแรก มีหัวข้อการบรรยายทั้ง 6 เรื่อง ได้แก่ หัวข้อการเรียนรู้การใช้ดิจิทัลในชีวิตประจำวัน วิทยากรบรรยายโดยอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน หัวข้อหลักการใช้งานพื้นฐานอีคอมเมิร์ช วิทยากรบรรยายโดย ผศ.รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ หัวข้อตัวแบบการทำธุรกิจเบื้องต้น (Business Model) และหัวข้อการจัดทำแผนการตลาดออนไลน์ วิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ หัวข้อการดำเนินการขายสินค้าและบริการ (e-Commerce Platform) วิทยากรบรรยายโดยอาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ และหัวข้อการวิเคราะห์ตลาดหรือกลุ่มเป้าหมาย วิทยากรบรรยายโดยอาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้นำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจในภาพรวมในช่วงที่ผ่านมา จากนั้นเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดยอาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และฝ่ายบริหาร โดยอาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Pre Degree ด้านบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ นายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และนางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Pre Degree ด้านบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียน ในการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Pre Degree ด้านบริหารธุรกิจ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เป็นการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ห้องเรียน Pre Degree ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนางสาวสุภาพรรณ์ หลงทะเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และได้มีการแนะนำหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จากนั้น ผู้บริหารและคณาจารย์ ได้นำนักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เห็นบรรยากาศภายในห้องเรียนซึ่งเป็นสถานที่ที่นักเรียนจะได้เข้ามาเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาการศึกษาจนจบหลักสูตร

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณาจารย์นิเทศสหกิจดีเด่น และนายศุภมิตร จันทร์โทวงศ์ ศิษย์เก่าสาขาระบบสารสนเทศ กรรมการผู้จัดการบริษัท มีตติ้งครีเอทีฟ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาการทำงานดีเด่นในสถานประกอบการ จากโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

พร้อมกันนี้ คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการตัวอย่าง เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน” กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เพื่อให้บุคลากรเตรียมความพร้อม เตรียมผลงานในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณจิรพรรณ นวมโคกสูง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมด้วย คุณรัตนา ลักษณะจันทร์ หัวหน้างานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากร คุณภัทจณีกรณ์ กล่ำพิมาย และคุณอรพรรณ    เชื้อดี ร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 160 คน

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัย และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมเปิดห้องเรียนหลักสูตร Pre Degree ด้านบริหารธุรกิจ ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ โดยมีนายไกรศร ทองมูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และผู้บริหารโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ให้การต้อนรับ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นการเริ่มพัฒนาโดยฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ โดยนำรายวิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ มาจัดเป็นหลักสูตร Pre Degree ด้านบริหารธุรกิจ คุณสมบัติของผู้เรียน คือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. สามารถลงเรียนได้ และสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) นอกจากนี้สามารถที่จะโอนหน่วยกิตได้เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เร็วขึ้น โดยครั้งนี้เริ่มจัดการสอนครั้งแรกที่โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ มีนักเรียนผู้สนใจเข้าเรียนกว่า 30 คน

Page 1 of 33