LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (305)

สาขาการจัดการ คณะบริหาร​ธุรกิจ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับบริษัท ไทยไฟล์ท เทรนนิ่ง จำกัด พัฒนาหลักสูตรบริหาร​ธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการบิน โดยเป็นหลักสูตร​แรกของภาคตะวันออก​เฉียงเหนือ ที่มีการออกแบบหลักสูตร​ โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ควบคู่​กับการเรียนด้านการจัดการธุรกิจ​การบิน ซึ่งในวันนี้ (16 กรกฎาคม​ 2563) ทางหลักสูตร​ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา​และมีการจัดการเรียนการสอนวันแรก ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.อัมพาพร ลีลามโนธรรม หัวหน้าสาขาการจัดการ กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษา และกล่าวต้อนรับอาจารย์ ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์ อาจารย์ผู้สอนจากบริษัท ไทยไฟล์ท เทรนนิ่ง จำกัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 40 คน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการประชุมบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ และบุคลากรสายวิชาการที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อแจ้งนโยบายการบริหาร สำหรับการจัดการเรียน ในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่บาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมสถาการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงทิศทางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

คณะบริหารธุรกิจ รับการตรวจประเมิน 7ส จากคณะกรรมการ ในวันที่ 9 และ 15 กรกฎาคม 2563 แบ่งเป็นการตรวจประเมิน 7ส วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ วงศ์ศรีใส จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นางสาวจิราพัชร จิวาลักษณ์ จากวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ และ นางสาวปรางค์รวี วิสุทธิ์เชื้อ จากกองกลาง ทำการตรวจประเมินสาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด และตรวจประเมิน 7ส วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวจิตนภา สมบูรณ์ศิลป์ จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ นางกัญญาภัค เอียการนา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนางสาวนงลักษณ์ อ่องสันเทียะ จากสำนักงานกิจการสภามหาวิทยัย ทำการตรวจประเมินสำนักงานคณบดี สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงิน ผลการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมและปรับทัศนคติของนักศึกษาใหม่ในการเรียนระดับปริญญาโท ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ นอกจากนั้น ยังได้เชิญคุณสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ผู้บริหารโรงแรมปัญจดารา มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารองค์กรในยุคโควิด-19” และคุณเสาวลักษณ์ ชำนาญนาค ศิษย์เก่า MBA รุ่น 3 มาบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์การเรียน MBA ให้ประสบความสำเร็จ”

สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาเชิงบูรณาการด้านสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกสหกิจประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน และคณาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 14 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเตรียมทักษะที่จำเป็นในการออกสหกิจของนักศึกษา การดำเนินโครงการอบรมได้แบ่งการอบรมออกเป็น 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 2) หลักสูตรสร้าง Excel และการพยากรณ์ข้อมูลเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3) หลักสูตร IT Support 4) หลักสูตร IoT สำหรับนักพัฒนา และ 5) หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress และนักศึกษาได้เลือกอบรมตามหลักสูตรที่ตนเองมีความสนใจ โครงการอบรมทั้ง 5 หลักสูตรได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตรบริหารบัญชีมหาบัณฑิต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meetings) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วันชัย ประเสริฐศรี อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี , ผศ.ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ และ ผศ. ดร.เบญญา แสนมหายักษ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มทร.อีสาน ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานให้เป็นไป PDCA หน่วยงานจะต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผลประเมินที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะ หน่วยงานสามารถนำมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปี (Improvement Plans) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 25 มิถุนายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meetings) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณุศนี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,อาจารย์จริยา รอดจันทร์อาจารย์จากคณะบัญชี มหาวิิทยาลัยภาคกลาง และอาจารย์ปุริม หนุนนัด อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานให้เป็นไป PDCA หน่วยงานจะต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผลประเมินที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะ หน่วยงานสามารถนำมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปี (Improvement Plans) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meetings) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพ มทร.สุวรรณภูมิ, ดร.รสิตา สังข์บุนนาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศักยภาพนิสิต คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.นรารักษ์ บุุตรชา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มทร.อีสาน ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานให้เป็นไป PDCA หน่วยงานจะต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผลประเมินที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะ หน่วยงานสามารถนำมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปี (Improvement Plans) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom  Meetings) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัทณรงค์ จตุรัส อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน อาจารย์จากคณะวิทยาการการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผศ.ดร.จงกล จันทร์เรือง อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ  กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานให้เป็นไป PDCA หน่วยงานจะต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผลประเมินที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะ หน่วยงานสามารถนำมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปี (Improvement Plans) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น