LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (305)

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง ซึ่งทางคณะฯ ได้นิมนต์พระมหาอภินันท์ เมธีวํโส และพระมหาประเสริฐ รชฺชปุญฺโญ จากวัดญาณโศภิตวนาราม (วัดป่าสูงเนิน) มาบรรยายธรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ ในหัวข้อ “ธรรมสอนใจ วินัยสอนคน” โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมฟังบรรยายธรรมกว่า 800 คน

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตรที่ 2 ดิจิทัลระดับวิชาชีพ ในโครงการโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ โดยมี ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ โดยการอบรมในรอบนี้จัดขึ้นที่ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2563

ในวันแรก เป็นการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “หลักการใช้งานพื้นฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” โดย ผศ.รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ และหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” และ “การดำเนินด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” โดยอาจารย์กิตติมา ทางนที

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเกิดงานโครงการพัฒนาทักษะด้านการเงินเพื่อชุมชน (Financial literacy for community) กิจกรรมที่ 1 คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องการเงิน ปี 3 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Zoom ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสมาคมธนาคารไทย โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อเข้าไปร่วมทำกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบเสมือนจริง Virtual Training ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับ E-Certificate จากสมาคมธนาคารไทย และยังได้ความรู้ในการบริหารการเงินส่วนบุคคลผ่านการเล่นเกม (Learning by Gaming) เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดการการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 300 คน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน จำนวน 16 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพของนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ที่บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด อาคาร 5 ชั้น 4 บมจ.การบินไทย (สำนักงานใหญ่) 89 ถนน วิภาวดีฯ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและศักยภาพด้านการบริการของคณาจารย์ และนักศึกษาด้านการบิน และเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะจากการทดลองปฏิบัติจริงในภาพรวมของการบริการบนเครื่องบิน (ห้องโดยสารเครื่องบินจำลอง/MOCK-UP) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้กำกับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตทำการฝึกอบรม (Approved Training Organization) จากสถาบัน การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมจัดงานสัมมนา Logistics Showcase’63 ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 ชั้น 4 อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาด้านโลจิสติกส์ โดยมีคุณชยพล ผู้พัฒน์ ผู้อำนวยการบริษัท ยิ่งไพศาล โลจิสติกส์ จำกัด (YPS Logistics) คุณนิตยาภรณ์ พลศรี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช ภก.ยศพัช เขียนสันเทียะ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเสวนาในหัวข้อ การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบริการ จากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน Q Mark ในหัวข้อการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานนักจัดการโลจิสติกส์ โดยคุณชยพล ผู้พัฒน์ และการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ของนักศึกษาทั้ง 3 คณะ มากกว่า 30 ผลงาน มีนักศึกษาและผู้ประกอบการจากภายนอกเข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 300 คน

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและคุณกิตติกร โตใหญ่ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SMEs ให้เกียรติร่วมเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร 1 ดิจิทัลพื้นฐาน (Digital Literacy) ในโครงการโมเดลพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ช มีผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมกว่า 150 ท่าน นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ จะลงพื้นที่ในชุมชน ร่วมกับ มทร.อีสาน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้เป็นนักไอทีในอนาคต

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Accounting Challenge ณ ห้อง 01602-3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้เป็นการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาสาขาการบัญชีทุกชั้นปี โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละชั้นปี ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การจัดทำงบการเงินร้านค้าจำลอง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางบริหารธุรกิจ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กิจกรรมที่ 3 การเขียนเรียงความหัวข้อ “จริยธรรมทางวิชาชีพ” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กิจกรรมที่ 4 การแข่งขัน Click2Win ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และกิจกรรมที่ 5 การแข่งขันกรณีศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับใบประกาศนียบัตรทุกคน

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดกิจกรรม Open House 63 เปิดบ้านบริหารธุรกิจ ภายใต้แนวความคิด Business Play & Learn โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงาน จากนั้น รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้เยี่ยมชมบูธสาขาต่าง ๆ อีกทั้งยังร่วมแจกเอกสารโควตาให้กับนักเรียนที่มาเข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากนักศึกษาสาขาต่าง ๆ มาร่วมแสดงบนเวทีหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันตลอดงาน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ลิงก์นี้ครับ

>> Day1 https://bit.ly/37KZArW

>> Day2 https://bit.ly/34xZzFy

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 คุณจิรวัฒน์ มหาสาร ผู้ก่อตั้งแบรนด์กระเป๋า CHAKSARN ร่วมกับบริษัท English Discovery ได้ให้เกียรติมาบรรยายหัวข้อ “การสร้างแรงบรรดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่การพัฒนาชีวิตและอาชีพในฝัน” ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวให้การต้อนรับ มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวกว่า 200 คน