LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (305)

การอบรมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ หลักสูตรที่ 3 โค้ชดิจิทัลชุมชน (Local Digital Coach) ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 1104 ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เป็นการบรรยายในหัวข้อ “ทักษะและจรรยาบรรณของโค้ชดิจิทัลชุมชน” หัวข้อ “โค้ชดิจิทัลกับการบริหารจัดการการเรียนรู้เพื่อชุมชนในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น” หัวข้อ “การพัฒนาทักษะอย่างมืออาชีพในการสื่อสารชุมชน” และหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน” โดยอาจารย์ ดร.ธนสาร เสริมสุข และอาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา ซึ่งได้มีการฝึกปฏิบัติการลงพื้นที่ชุมชน โดยการนำกรณีศึกษาธุรกิจเพื่อสังคม ในการพัฒนาชุมชน มาใช้ในการฝึกทักษะการนำเสนอ การสื่อสารในที่ชุมชน

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมสภากาแฟ สาขาการบัญชี โดยมอบหมายนโยบายเรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้คณาจารย์แต่ละท่านได้กล่าวถึงความรู้สึกในการทำงาน และได้มีการมอบต้นไม้ให้กับคณาจารย์และสาขาเพื่อนำไปดูแล ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ท่ามกลางลมหนาวและต้นไม้เขียวขจี

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 คณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ศึกษาดูงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom โดยการศึกษาดูงานสาขาการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต งานสหกิจศึกษา การแนะแนวทางการศึกษา และศูนย์บริการวิชาการและการบริหารงานสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขานครราชสีมา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของบุคลากรและสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมสภากาแฟ สาขาระบบสารสนเทศ โดยมอบหมายนโยบายเรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้คณาจารย์แต่ละท่านได้กล่าวถึงความรู้สึกในการทำงาน และได้มีการมอบต้นไม้ให้กับคณาจารย์และสาขาเพื่อนำไปดูแล ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ท่ามกลางลมหนาวและต้นไม้เขียวขจี

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมสภากาแฟ สาขาการตลาด โดยมอบหมายนโยบายเรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้คณาจารย์แต่ละท่านได้กล่าวถึงความรู้สึกในการทำงาน และได้มีการมอบต้นไม้ให้กับคณาจารย์และสาขาเพื่อนำไปดูแล ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ท่ามกลางลมหนาวและต้นไม้เขียวขจี

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Young Startup ณ ห้องลานธรรม ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ทางสาขาฯ ได้เชิญ คุณณัชนนันท์ สรรค์วิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด และอาจารย์ ดร.จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “การตลาดอย่างยั่งยืน” มีนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 200 คน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเปิดร้านขายอาหารของนักศึกษาสาขาการตลาด บริเวณทางเดินชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 15 และ 16 ธันวาคม 2563

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฝ่ายแผนฯ ครั้งที่ 3 ของทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อพบปะพูดคุยถึงการดำเนินงานของฝ่ายแผนฯ ทั้ง 4 คณะ ในช่วงที่ผ่านมา

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมสภากาแฟ สาขาการเงิน โดยมอบหมายนโยบายเรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้คณาจารย์แต่ละท่านได้กล่าวถึงความรู้สึกในการทำงาน และได้มีการมอบต้นไม้ให้กับคณาจารย์และสาขาเพื่อนำไปดูแล ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ท่ามกลางลมหนาวและต้นไม้เขียวขจี

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมสภากาแฟ สาขาการจัดการ โดยมอบหมายนโยบายเรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้คณาจารย์แต่ละท่านได้กล่าวถึงความรู้สึกในการทำงาน และได้มีการมอบต้นไม้ให้กับคณาจารย์และสาขาเพื่อนำไปดูแล ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ท่ามกลางลมหนาวและต้นไม้เขียวขจี