LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (312)

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องลานธรรม คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุช คงคา รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากรที่มาให้ความรู้ 2 ท่าน คือ Mr.Charles Philips Spendly และ คุณพชรพรรณ รักษาทรัพทย์ ซึ่งมีการทำกิจกรรมเกมส์การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษร่วมกัน และสรุปกิจกรรม ความรู้ที่ได้รับ พร้อมปิดโครงการ

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ “ธุรกิจ สังคม ชุมชน กับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการจัดการ” ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคาร 35 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในยุคโลกาภิวัตน์แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ และพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน” และการเสวนากลุ่มในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมระหว่างธุรกิจและชุมชนในการสร้างความยั่งยืนร่วมกัน” โดย ดร.กฤษฏา โสภา ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาดและสารสนเทศ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ดร. มณีนุช ทรวงสุรัตนกุล ผู้จัดการพัฒนาระบบงานบุคคล บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ดร.กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย นักวิชาการอิสระทางด้านกิจการเพื่อสังคม และ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ดำเนินรายการ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและสาขาวิชาการบัญชี ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ตามโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า คณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศและสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 18 มกราคม 2561 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ได้แก่ อาจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน นางสาวลัดดาวัลย์ หมายถมกลาง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ นายเกียรติศักดิ์ กฤษณะสุวรรณ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นายโชติชวาล ใกล้โพธิ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ นายภคพล รถเพ็ชร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ นายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ นายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ และนางสาวฐิติรัตน์ สร้อยสูงเนิน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาผู้มีเกียรติประวัติดีเด่น

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ นักศึกษากับสารเสพติดและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ขึ้น ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดาบตำรวจ ดร.มงคล สงวนศักดิ์ และร้อยตำรวจเอกโมยิม ฉอกระโทก เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกวิธี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทำบุญปีใหม่คณะฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ณ ห้องลานธรรม และบริเวณลานเฟื่องฟ้า ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ซึ่งภายในกิจกรรมมีพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้า พระจำนวน 9 รูป

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในตำแหน่งงานโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาครบตามหลักสูตรเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเองและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดแรงงาน รวมทั้งการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ มีนักศึกษา คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายประมาณ 200 คน

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการบริหารร่วมใจ ทำความดีถวายแผ่นดิน เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการทำความสะอาดภายในอาคารคณะบริหารธุรกิจและบริเวณโดยรอบ ประกอบกับการบำรุงต้นไม้ ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ และกิจกรรมการประกวด Mr. & Miss Recycle ณ บริเวณลานกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ เป็นการสร้างสีสันและรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดอีกด้วย

งานบริการการศึกษา แผนกงานวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา (สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้มีการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาในรูปแบบโปสเตอร์ของนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้ง 4 สาขาวิชา ตัดสินโดยคณาจารย์และนักศึกษา และได้มีการเสวนาประสบการณ์ในการออกสหกิจศึกษา ความสำเร็จในการออกสหกิจศึกษาจากตัวแทนทางอาจารย์ผู้นิเทศและนักศึกษา