LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (305)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัท ศาลาแดง จำกัด มอบเกียรติบัตรให้กับคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอน (ERP-SAP Business One) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสระบัวเกลื่อน จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีจุดคัดกรอง เจลล้างมือ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับนายมนตรี จงวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริม SME และกรรมการผู้จัดการ บจก.ประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) พร้อมด้วย นายวรพงศ์ ดอกเกี๋ยง รอง ผอ.ฝ่ายศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร และเจ้าหน้าที่ สสว. ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ มาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับ SMEs และโครงการต่างๆ ของ สสว. ในปีงบประมาณ 2564 และเชื่อมโยงการส่งเสริม พัฒนา ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงร่วมปรึกษาหารือถึงความร่วมมือระหว่าง สสว. และ มทร.อีสาน ในการพัฒนาผู้ประกอบการ และการสร้างความยั่งยืนให้กับ SMEs ไทยต่อไป

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “แต่งกายดี มีวินัย ใส่ใจกฎระเบียบ” โดยมีระยะเวลาในการส่งผลงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2564 เพื่อนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ในการแต่งกายให้ถูกระเบียบ ซึ่งได้มีการตัดสินและประกาศผล โดยมีทีมที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ : ทีม By oneself จากสาขาการตลาด ประกอบด้วย นางสาวธัญลักษณ์ เฟื่องสันเทียะ นายสุกฤษฏิ์ รัตนพงษ์เพียร และนายอนุชิต ภิรมย์ใส

รองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม เด็กเสี่ยคุณภาพฟิล์ม จากสาขาการบัญชี ประกอบด้วย นายทยากร ประชาญสิทธิ์ นายศุภวิสส์ พรหมวิจารย์ นายโฆสิต พรจุลฉัตร และนายธเนศ สายใหม่

รางวัลชมเชยจำนวน 5 รางวัล

1. ทีม The Four Girl จากสาขาการเงิน ประกอบด้วย นางสาวดาวรีย์ ปลั่งกลาง นางสาวเมราญา ทิศกระโทก นางสาวฐตยา อนุกูล และนางสาวอนัชกา บุตรทองคำ

2. ทีม เวิร์ค จากสาขาการเงิน ได้แก่ นางสาวจันจิรา ขันติวงศ์ นางสาวสุเมทณี โถน้อย นางสาวศิริวรรณ ใจรักดี นางสาวเพ็ญประภา จอมเกาะ และนางสาวเขมอัปสร วรจันทร์

3. ทีม การเงินสวย จากสาขาการเงิน ประกอบด้วย นางสาวธนมล ภูบุญญากร นางสาวณัฐมล กิ่งมาลา และนางสาวอรวรรณ แพไธสง

4. ทีม ถูกใจแต่ไม่ถูกระเบียบ จากสาขาการเงิน ประกอบด้วย นางสาวมินทิราพร เชาวิชา นางสาวพัชรินทร์ เวียงทอง และนางสาวนวภรณ์ ทานกระโทก

5. ทีม พวกเราการเงิน จากสาขาการเงิน ประกอบด้วย นางสาวสุภาวดี ศรีเมฆ นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญเกิด นางสาวรัตติกร ตรีนันทวัลย์ นางสาวกมลนิตย์ ลมสำโรง และนางสาวกรรธิชา พงษ์จะโปะ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ ได้จัด “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคุณอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ คุณพัลลภ เจือหนองคล้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการและแนวคิดในการสร้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการธุรกิจ SME โดยตรง และได้มีการแนะนำทีมผู้บริหาร หัวหน้าโครงการและทีมปฏิบัติงานของคณะฯ จากนั้นได้มีการดำเนินกิจกรรม โดยมีวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ บุษราคัม อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ มาบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งทำกิจกรรมการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ORID และกิจกรรมการประเมินใยแมงมุม เพื่อจัดลำดับความสำคัญประเด็นการทำงาน เป็นแนวทางการวางแผน และให้ตัวแทนกลุ่มได้นำเสนอแผนงานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟัง และในช่วงท้ายเป็นการสรุปการดำเนินกิจกรรมของวันนี้และเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหารือถึงความร่วมมือของทางคณะฯ ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของทางคณะฯ ในการบริการทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 19 – 22 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ให้ความอนุเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร อาจารย์ประจำสาขาการตลาด และอาจารย์ ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอประทาย ในการจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรลูกค้า เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Smart Farmer) ณ โรงเรียนบ้านโคกล่าม อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่มา : ธ.ก.ส. สาขาประทาย

จากการที่หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ของ อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหลักสูตรหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ซึ่งในวันที่ 20 มกราคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับแนวทางในการการคิดค้นหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ตามนโนบายมหาวิทยาลัย ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการเรียนการสอน ผลตอบรับจากผู้ที่ลงทะเบียนเรียน เนื้อหาตอบโจทย์ความต้องการผู้เรียนมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังได้สัมภาษณ์ผู้เรียนถึงความคาดหวังก่อนมาเรียน ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ ซึ่งผู้เรียนมีความต้องการที่จะนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยทาง อว. จะนำการสัมภาษณ์ไปจัดทำวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จำนวน 2 เครื่อง จากคุณเสาวลักษณ์ ชำนาญนาค ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (M.B.A.) รุ่นที่ 3 และเป็นเจ้าของร้าน 7-11 สาขามหาชัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาเป็นผู้รับมอบ คณะบริหารธุรกิจ ขอขอบคุณ คุณเสาวลักษณ์ ชำนาญนาค มา ณ โอกาสนี้