LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (312)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดโครงการ ตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 -9 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ร่วมกับ ดร.มานิต บุญประเสริฐ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพจน์ วัชโรภากุล เลขานุการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะบริหารธุรกิจ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นไปหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ซึ่งการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน มาตรฐานการสอบบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ได้แก่ ด้านมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีที่ใช้ในประเทศไทย มาตรฐานการสอบบัญชีที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2561 มาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2561 และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 01803 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และสามารถวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “อัพ VALUE สู่การเรียน (Marketing 4.0)” โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพลิน อาษานอก คุณไกรลาศ แสดกระโทก และคุณนัยนันท์ ตัณฑุลกนกรัชต์ เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ หลังจากนั้น ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่-น้อง ชาว Marketing โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด เข้าร่วมกิจกรรม

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเทคนิคและแนวทางสู่ความสำเร็จในการนำเสนอและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสาขาวิชาการจัดการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถนำมาเขียนและนำเสนอในรูปแบบของบทความได้อย่างครบถ้วนเหมาะสมและถูกต้อง ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นุจรี ภักดีจอหอ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในหัวข้อเรื่อง “How to publish your article in international journal” โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมฟังบรรยาย

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการ เมื่อวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนระดับอุดมศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ โดยการเตรียมความพร้อมด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวสำหรับสถานที่ศึกษาแห่งใหม่ได้ มีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการให้บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีอาจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี กล่าวต้อนรับวิทยากรและเปิดโครงการ สำหรับวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี กรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี คณะทำงานจัดทำมาตรฐาน NPAEs คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหัวข้อในการบรรยาย ได้แก่ “Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ที่ใช้ในปี 2561” “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15)” “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16)” และหัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” โดยผู้เข้าอบรมเป็นคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์ คณาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลภายนอก กว่า 200 คน

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการก้าวย่างสู่อ้อมกอดสาขาวิชาการเงินอย่างมั่นใจ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 01407 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการเงิน มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และมีความมั่นใจในการศึกษาเพื่อนักเงินที่มีคุณภาพในอนาคต โดยมีอาจารย์พิไลพร ศิริมาเทพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน กล่าวเปิดโครงการ ในการดำเนินโครงการได้มีการจัดให้มีการบรรยาย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประกาย นาดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมการศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การใช้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณในการใช้สื่อ Social อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ อาจปรุ อาจารย์จากศูนย์ภาษา บรรยายในหัวข้อเรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และตัวแทนจากธนาคารออมสิน บรรยายในหัวข้อเรื่อง สังคมไร้เงินสด และมีกิจกรรมสันทนาการระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการจำนวน 76 คน

สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ เป็นโครงการฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4 โดยโปรแกรมที่ใช้ประกอบการบรรยายและฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล คือ โปรแกรม SPSS โดยได้ร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับการทำงานทั่ว ๆ ไป และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับวิทยากรในการยายนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋ จากสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำวิจัยและขนาดตัวอย่าง ความรู้เกี่ยวกับสถิติ และการนำโปรแกรม SPSS ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประมาณ 40 คน

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติวิจัยขั้นสูงในการทำวิจัย และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถวิเคราะห์สถิติวิจัยขึ้นสูงได้ โดยใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงการใช้สถิติวิจัยขั้นสูงกับปัญหาวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น สำหรับวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรรยายให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม AMOS มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 46 คน