LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (312)

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ การใช้ชีวิตในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และแนะนำคณาจารย์ในสาขาวิชา จากนั้นได้ดำเนินกิจกรรมโดยการเชิญวิทยากรพิเศษจำนวน 2 ท่านคือ นางสาวเพ็ญนภา นาคดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนางสาวอธิษฐาน ทิพย์พงศ์ธร เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ แผนกสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาให้ความรู้ในหัวข้อ “Designing your life” โดยได้ให้นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกันเองและนักศึกษารุ่นพี่ จากนั้นเข้าสู่หัวข้อของกิจกรรม โดยได้ให้นักศึกษาทำการเขียนกราฟชีวิตของตนเองและแชร์ประสบการณ์ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม จากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีทั้งความสนุกสนาน เฮฮา เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และน้ำตา ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่นักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่ รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัววิทยากรเองเป็นอย่างมาก

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ (Business Academic Service Center: BASC) ร่วมกับ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทในหลักสูตรการอบรมโปรแกรม Microsoft Advance Power Point ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01312 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ศศิวิมล กอบัว อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 21 คน เมื่อจบการอบรมหลักสูตร ได้จัดให้มีการมอบประกาศนียบัตร โดย อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมทุกคน

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการ ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมรูปแบบใหม่ และได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี การดำเนินกิจกรรมเป็นรูปแบบการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ โดยได้รับเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ ดร.ธีระวัฒน์ อาจปรุ อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ ทีมครูฝึกตำรวจจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินัยจราจร และการเสวนาของรุ่นพี่เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยมีนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 190 คน

แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงรายละเอียดการฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในเรื่องการปรับตัวให้พร้อมเพื่อเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา โดย ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะออกสหกิจศึกษา มีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เข้าฟังบรรยายจำนวน 140 คน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจประเมินรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 17 และ 20 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรกลุ่มบริหารธุรกิจ ทุกวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2561 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เกิดมุมมองสะท้อนถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร กลุ่มบริหารธุรกิจ นำเสนอเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กลุ่มบริหารธุรกิจ และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ทั้งนี้ ได้นำตัวบ่งชี้ สกอ. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ มทร.อีสาน มาบูรณาการเป็นตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในการวางแผนการปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่กำหนดในเป้าหมายคุณภาพ รายงานการดำเนินงาน และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการพัฒนาระบบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีประสิทธิภาพ ทั้งระดับหลักสูตร สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร โดยเป็นการดำเนินการของกลุ่มบริหารธุรกิจ ร่วมกันทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตสกลนคร เพื่อให้การดำเนินโครงการสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

สาขาวิชาการบัญชี ได้ดำเนินการจัดโครงการ "Smart Learning Accountants" ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้โครงการ "สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ Young & Smart Accountants" ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์สู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติของนักศึกษา เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในอนาคต นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี และเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและต้อนรับคณะวิทยากรทุกท่าน รูปแบบการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Simulation) เพื่อให้เหมาะกับการนำความรู้ที่ได้ไปประยุตก์ใช้ในการทำงาน โดยมีทีมวิทยากรซึ่งประกอบด้วย คุณแสงตะวัน อ่อนน่วม กรรมการผู้ช่วยเลขาธิการหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา บรรยายในหัวข้อ "การเตรียมตัวสู่โลกแห่งการทำงานและเคล็ด(ไม่)ลับสู่ความสำเร็จ" คุณวีระเดช เตชะวรินทร์เลิศ บรรยายในหัวข้อ "ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)" คุณนริศรา เกศนคเรศ และคุณริศรา นาเมืองปักษ์ บริษัทสำนักงานธุรกิจการบัญชี จำกัด (สำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดนครราชสีมา) บรรยายในหัวข้อ "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) : การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป" คุณปิยวรรณ กะระวะสูตร และคุณกิตติมา ช้างเขียว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บรรยายในหัวข้อ "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) : การนำส่งงาบการเงินผ่านระบบ e-Filing" ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาอบรมเสร็จสิ้น จะมีการทำแบบทดสอบผ่านระบบ e-testing โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยนักศึกษาที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเป็นการยืนยันการผ่านการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 จำนวน 199 คน

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 พิธีมอบตัวเป็นศิษย์และสร้างความสัมพันธ์พี่น้อง BA เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง และบริเวณอาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดำเนินการจัดมาเป็นประจำทุกปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในระดับชั้นปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี เทียบโอน เข้าร่วมกว่า 700 คน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ โดยนักศึกษาใหม่จะร่วมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ พร้อมทั้งได้รับการผูกข้อมือจากอาจารย์คณะบริหารธุรกิจทุกท่าน สร้างความปลาบปลื้มจากคำอวยพรโดยอาจารย์ผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง กิจกรรมรับน้องของทางคณะฯ โดยรุ่นพี่ของแต่ละสาขา ได้สร้างฐานกิจกรรมภายในพื้นที่บริเวณอาคารคณะบริหารธุรกิจ สร้างความสนุกสนาน และมิตรภาพระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องตลอดจนความสามัคคีระหว่างเพื่อนในแต่ละสาขาอีกด้วย

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายงานด้านพัฒนานักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ผู้บริหารสำนักข่าว The Standard ร่วมเสวนาในหัวข้อ “มองผู้นำจำเป็นบทเรียน” โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้านงานพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้งผู้นำนักศึกษาของแต่ละคณะภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการมากกว่า 130 คน

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ โครงการจัดทำร่างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในการในการจัดทำร่างหลักสูตรฯ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ปรีชา สวน หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี และประธานคณะกรรมการวิชาการ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด รองศาสตราจารย์ศรัณย์ ชูเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด