LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (305)

วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรผู้มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นให้กับบุคลากร โดยแบ่งเป็น

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย 2. อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ และ 3. นางนฤชล พันธุรัตน์

ผู้ปฏิบัติราชการสม่ำเสมอ ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์นิภา รัตนจันทร์ 2. อาจารย์ศรัญญา คมขุนทด และ 3. นางสมพิศ พะนา

ผู้ปฏิบัติงานโดดเด่น ได้แก่ 1.อาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ

ด้านนักวิจัยดีเด่น ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น 2. อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา และ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์

วันที่ 7 เมษายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระดับคณะ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีอาจารย์ ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน พร้อมด้วย อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและบริการวิชาการ โดยการลงบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างการจัดโครงการเพื่อผลักดันการวิจัยการจัดการกลยุทธ์หมู่บ้านนวัตวิถี พื้นที่นครราชสีมา ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2563 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ โดยในปี พ.ศ. 2564 นี้ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.นครราชสีมา รับธงเป็นเจ้าภาพจัดงานต่อไป โดยจะมีการร่วมกันจัดเวทีเสวนาต่อยอดเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ให้กับชุมชน ซึ่งผลจากการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้จะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อเติมเต็มทางวิชาการ การจัดการเรียน การสอนร่วมกัน และการทำวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา อย่างยั่งยืนต่อไป

วันที่ 30 มีนาคม 2564 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม IS Next Step and Beyond โดยอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่สุดท้ายที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังได้เชิญรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ คุณศุภมิตร จันทร์โทวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มีตติ้ง ครีเอทีฟ จำกัด มาร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำรุ่นน้องในการเตรียมตัวที่จะไปสมัครงานหรือเลือกอาชีพที่ตนเองอยากทำ จากนั้นเป็นการแสดงมุทิตาจิตของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคณาจารย์ในสาขาฯ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

วันที่ 29 มีนาคม 2564 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม 22-311 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน โดยมีอาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด และคณาจารย์ในสาขาร่วมเปิดโครงการ การจัดกิจกรรมดังกล่าว สาขาฯ ได้เชิญวิทยากรพิเศษ อาจารย์พุธิตา พรหมภู่ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน” และคุณอัญวีณ์ จิรชัชวาลโรจน์ Sale Promotion Manager Central Department Store Nakhon Ratchasima บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน บุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งาน” เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำลังจะจบการศึกษา ได้เรียนรู้วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน (Resume) และการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์งาน ให้มีทักษะและความพร้อมในการสมัครงานและสัมภาษณ์งานได้อย่างมั่นใจ

วันที่ 25 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) จัดสอบหลักสูตร ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (P 1) ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ที่สนใจในหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ได้รับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01301 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีนักศึกษาและบุคลากรภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมสอบเพื่อรับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุนเป็นจำนวนมาก

วันที่ 22 มีนาคม 2564 สาขาการตลาด จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด เป็นประธานเปิดโครงการ โดยได้รับเชิญคุณนิมิต แก้วหมื่นไวย Co-Founder Front Stand Alone Café and Yourclass เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Moment-based Marketing: มอบสิ่งที่ใช่ ในเวลาที่ใช่” นอกจากนี้ยังได้รับเชิญวิทยากรพิเศษอีก 2 ท่าน มาร่วมพูดคุยผ่านระบบออนไลน์ Google Meet คือ คุณจิรพร บูรณพงศ์ Beauty Blogger ชื่อดัง และคุณนันทพงษ์ บุญเนาว์ CEO Loonystore ในหัวข้อ “ตัวจริง ยืน 1 บนโลกออนไลน์”

วันที่ 22 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Finance Fair ณ ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์สาขาการเงิน เข้าร่วมเปิดโครงการซึ่งภายในกิจกรรมเป็นการจัดแสดงและนำเสนอผลงานบริการวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมทั้งมีการประกวดผลงานบริการวิชาการของนักศึกษาในรูปแบบของผลงานคลิปวิดีโอและการนำเสนอโปสเตอร์ โดยมีอาจารย์จากสาขาต่าง ๆ ภายในคณะฯ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานของนักศึกษา

วันที่ 21 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์สาขาการเงิน เข้าร่วมเปิดโครงการดังกล่าว การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจักรพันธ์ เนียนศิริ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันฝึกอบรม สมาคมหลักทรัพย์ไทย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจด้านความรู้การลงทุน และนำความรู้ในรายวิชาแขนงต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปใช้ในการลงทุนในชีวิตจริง

วันที่ 20 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Innovation Finance โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พันภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์สาขาการเงิน เข้าร่วมเปิดโครงการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้เชิญคุณไพลิน อาษานอก ประธานกรรมการบริษัท ออร่า ไบร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการประกอบอาชีพทางการเงิน และการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยวิทยากรคุณปรีชา มานพ Head of Financial Planner และคุณปิติพงศ์ ศิริเกียรติโยธิน Head of Wealth Management ในหัวข้อ “การวางแผนทางการเงิน และการลงทุนในหุ้น” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ทางการเงินที่ทันสมัย และมีแนวทางในการประกอบอาชีพการวางแผนชีวิต การลงทุนและการทำงานในอนาคต และเพื่อเป็นการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาทางการเงิน