LT News - шаблон joomla Оригами

17 June

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นผ่านระบบออนไลน์ Zoom

Written by 

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน” กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เพื่อให้บุคลากรเตรียมความพร้อม เตรียมผลงานในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการและขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณจิรพรรณ นวมโคกสูง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมด้วย คุณรัตนา ลักษณะจันทร์ หัวหน้างานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากร คุณภัทจณีกรณ์ กล่ำพิมาย และคุณอรพรรณ    เชื้อดี ร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 160 คน

Read 70 times Last modified on Thursday, 17 June 2021 06:11
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th