Print this page
11 June

คณะบริหารธุรกิจและคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินงานธุรกิจแบบคลัสเตอร์จากเส้นใยกัญชงและเส้นใยธรรมชาติ

Written by 

ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหน่วยร่วมฝึก (Service Provider) ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินงานธุรกิจแบบคลัสเตอร์ คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกัญชงและเส้นใยธรรมชาติ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมชุณหลีแกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมและรับมอบหน้ากากอนามัยจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ การอบรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และได้ถูกออกการฝึกอบรมโดยเน้นให้ผู้อบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการแบบคลัสเตอร์ในยุค 2021 การปลูก การใช้ประโยชน์จากกัญชงในเชิงพาณิชย์และทางการแพทย์ รวมถึงทำอาหารจากใบกัญชา นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการร่วมกันในการบริการวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจและคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ด้วย มีผู้ที่เข้ารับการอบรมกว่า 100 คนทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์

Read 85 times Last modified on Friday, 11 June 2021 11:40
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

Latest from ba.admin