Print this page
08 April

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมทำ MOU กับคณะวิทยาการจัดการ มรภ.นครราชสีมา การวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมเปิดตัวการทำวิจัยร่วมกันในการบูรณาการวิจัยการจัดการกลยุทธ์หมู่บ้านนวัตวิถี เขตจังหวัดนครราชสีมา สู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่

Written by 

วันที่ 7 เมษายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระดับคณะ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีอาจารย์ ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน พร้อมด้วย อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและบริการวิชาการ โดยการลงบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างการจัดโครงการเพื่อผลักดันการวิจัยการจัดการกลยุทธ์หมู่บ้านนวัตวิถี พื้นที่นครราชสีมา ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2563 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ โดยในปี พ.ศ. 2564 นี้ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.นครราชสีมา รับธงเป็นเจ้าภาพจัดงานต่อไป โดยจะมีการร่วมกันจัดเวทีเสวนาต่อยอดเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสู่การท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ให้กับชุมชน ซึ่งผลจากการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้จะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อเติมเต็มทางวิชาการ การจัดการเรียน การสอนร่วมกัน และการทำวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา อย่างยั่งยืนต่อไป

Read 234 times Last modified on Thursday, 08 April 2021 09:30
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

Latest from ba.admin