LT News - шаблон joomla Оригами

29 October

โครงการ Accounting Challenge

Written by 

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Accounting Challenge ณ ห้อง 01602-3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้เป็นการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาสาขาการบัญชีทุกชั้นปี โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละชั้นปี ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การจัดทำงบการเงินร้านค้าจำลอง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางบริหารธุรกิจ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กิจกรรมที่ 3 การเขียนเรียงความหัวข้อ “จริยธรรมทางวิชาชีพ” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กิจกรรมที่ 4 การแข่งขัน Click2Win ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และกิจกรรมที่ 5 การแข่งขันกรณีศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับใบประกาศนียบัตรทุกคน

Read 254 times
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th