LT News - шаблон joomla Оригами

01 July

การตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 สาขาการเงิน

Written by 

วันที่ 25 มิถุนายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meetings) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณุศนี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,อาจารย์จริยา รอดจันทร์อาจารย์จากคณะบัญชี มหาวิิทยาลัยภาคกลาง และอาจารย์ปุริม หนุนนัด อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานให้เป็นไป PDCA หน่วยงานจะต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผลประเมินที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะ หน่วยงานสามารถนำมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปี (Improvement Plans) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read 406 times Last modified on Wednesday, 01 July 2020 03:42
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th