LT News - шаблон joomla Оригами

25 June

การตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 สาขาการบัญชี

Written by 

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meetings) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพ มทร.สุวรรณภูมิ, ดร.รสิตา สังข์บุนนาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศักยภาพนิสิต คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.นรารักษ์ บุุตรชา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มทร.อีสาน ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานให้เป็นไป PDCA หน่วยงานจะต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผลประเมินที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะ หน่วยงานสามารถนำมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปี (Improvement Plans) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read 366 times Last modified on Thursday, 25 June 2020 02:49
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th