LT News - шаблон joomla Оригами

10 June

การตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

Written by 

วันที่ 9 มิถุนายน 2563  ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการตลาด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meetings) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา หิรัญกิตติ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด จาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.มัลลิกา จำปาแพง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จาก คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ อาจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานให้เป็นไป PDCA หน่วยงานจะต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผลประเมินที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะ หน่วยงานสามารถนำมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปี (Improvement Plans) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read 395 times Last modified on Wednesday, 10 June 2020 07:47
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th