Print this page
27 February

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ การแข่งขันธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้” กิจกรรมที่ 2 – 4

Written by 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการ การแข่งขันธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาจากกิจกรรมที่ 1 โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันผลิตสื่อ หัวข้อ “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาตัดสินการแข่งขัน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ธนสาร เสริมสุข ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน ดร.อัญชลี บุบผามาลา ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน และคุณรพีพรรณ วิเศษ หัวหน้าฝ่ายข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ หัวข้อ “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาตัดสินการแข่งขัน 3 ท่าน ได้แก่ คุณกิตติกร โตใหญ่ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และคุณสันทนา ธรรมสโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา และกิจกรรมที่ 4 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ) ในหัวข้อ Social Enterprise for Thailand’s Development ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาตัดสินการแข่งขัน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ อาจปรุ หัวหน้าศูนย์ภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา ธนาวุฒิ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคุณพชรพรรณ รักษาทรัพย์ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ออกไปหาประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความคิด และการประยุกต์ใช้ ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละกิจกรรมจะได้รับถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด

Read 549 times Last modified on Thursday, 27 February 2020 04:38
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

Latest from ba.admin