LT News - шаблон joomla Оригами

21 February

โครงการจัดการความรู้เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

Written by 

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 01901 ชั้น 9 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บรรยายในหัวข้อ “จัดการความรู้เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงาน เกิดการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงและมีแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

Read 591 times Last modified on Friday, 21 February 2020 10:01
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th