Print this page
20 February

โครงการพัฒนาศักยภาพ MBA รุ่น 12

Written by 

เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 งานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดโครงการพัฒนศักยภาพในประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้าศึกษาดูงาน ณ คูโบต้าฟาร์ม บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สำหรับวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ด้านการบริหารจัดการภายในประเทศ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษางานด้านบริหารจัดการภายในประเทศและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

Read 498 times Last modified on Thursday, 20 February 2020 08:23
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

Latest from ba.admin