วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Category: Static Written by ba.admin

 

คณะบริหารธุรกิจ มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในการผลิตบุคลากร 
นักปฏิบัติ ทางด้านบริหารที่มีความชำนาญ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตสำนึกในการสร้างคุณค่าแก่สังคมและ
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 

- ผลิตนักศึกษาที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ คุณธรรม ตามความต้องการของตลาดแรงงานและ มีความเป็นสากล

- สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมสามารถนำเป็นข้อมูลหรือเครื่องมือชี้นำทิศ ทางการ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณค่า

- เป็นศูนย์บริการความรู้ ทางวิชาการ วิชาชีพ และพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่ธุรกิจ ชุมชน สังคม ทั้งใน และต่างประเทศ

- พัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพตามมาตรฐานสากลรวมทั้งเพิ่มพูนศักยภาพของ หัวหน้าหน่วยงาน ให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ

- พัฒนาสมรรถนะองค์กรและระบบบริหารงานของสถาบันฯ ให้มีคุณภาพ

- ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม

- เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพอใจของผู้ใช้บริการ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง