โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

BA Family

Home/Tag:BA Family

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วย AMOS เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

2023-08-05T16:47:19+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วย AMOS เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 5 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วย AMOS ณ ห้อง 37-509 อาคาร 37 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมกล่าวต้อนรับวิทยากรและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ทางคณะฯ ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัทณรงค์ จตุรัส อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ Path Analysis ด้วย SPSS การวิเคราะห์ Path Analysis ด้วย Hayes process macro และ การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วย AMOS โดยมีอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน และอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย โชติสิริเมธานนท์ อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เป็นผู้ช่วยวิทยากร สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ่ให้คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสร้าง หลักการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS สามารถใช้โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง แปลความหมายผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม สามารถผลิตและพัฒนาผลงานทางวิชาการของตนเองเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ ดาวน์โหลดรูปกิจกรรม: 66.08.05 - อบรม AMOS

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วย AMOS เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ2023-08-05T16:47:19+07:00

คณะบริหารธุรกิจ บรรยาย ปรับตัวทันโลกธุรกิจ ตามแนวคิดของ Michael E.Porter” ให้บริษัทบอเนียว ประเทศไทย

2023-08-02T16:11:59+07:00

คณะบริหารธุรกิจ บรรยาย ปรับตัวทันโลกธุรกิจ ตามแนวคิดของ Michael E.Porter" ให้บริษัทบอเนียว ประเทศไทย วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร. อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ บรรยายหัวข้อ "ปรับตัวทันโลกธุรกิจ ตามแนวคิดของ Michael E.Porter" ให้บริษัทบอเนียว ประเทศไทย ณ ห้องประชุมศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช ผู้เข้าฟัง คือ ผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์กว่า 120 คน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากการที่ มทร.อีสาน เป็นเครือข่ายของ MOC, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา การบรรยายครั้งนี้จึงได้มีการออกแบบเนื้อหาด้วยการบูรณาการจากแนวคิดของ professor Michael E.Porter กับการทำ Design Thinking Approach ซึ่งจากการบรรยายผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด และต้องการนำสิ่งที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้กับการบริหารจัดการร้านต่อไป อนิรุธ พิพัฒน์ประภา: ข่าว อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียงเรียงข่าว

คณะบริหารธุรกิจ บรรยาย ปรับตัวทันโลกธุรกิจ ตามแนวคิดของ Michael E.Porter” ให้บริษัทบอเนียว ประเทศไทย2023-08-02T16:11:59+07:00

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการจัดอันดับจาก AD scientifics index 2023 ประเทศไทย

2023-07-30T14:06:11+07:00

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการจัดอันดับจาก AD Scientifics Index 2023 ประเทศไทย จากการจัดอันดับ AD Scientifics Index 2023 และจัดลำดับนักวิจัย 5,000 ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอยู่ในอันดับ 10 ของประเทศ และมีการจัดอันดับนักวิจัย 5,000 รายชื่อของประเทศไทยใน AD Scientifics Index 2023 นี้ โดย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ได้อันดับที่ 32 ของมหาวิทยาลัย 4378 ของประเทศไทย อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการจัดอันดับจาก AD scientifics index 2023 ประเทศไทย2023-07-30T14:06:11+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

2023-07-27T10:59:27+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธี โดยได้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร -อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พิธีถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ตามลำดับ อนิรุธ พิพัฒน์ประภา: ข่าว ประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน: ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 25662023-07-27T10:59:27+07:00

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ “ต้นแบบสู่ต้นกล้า”

2023-07-26T20:04:28+07:00

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ “ต้นแบบสู่ต้นกล้า” วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ “ต้นแบบสู่ต้นกล้า” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารโรงอาหารเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญศิษย์เก่า คุณวิภากร รื่นกวี ตัวแทนบริษัทประกันชีวิต AIA คุณศุภศิริ วณิชชากุลจิต บริษัท จัดหาทรัพยากรบุคคล คุณพัทธนันท์ เอกรุ่งเรือง จากขนส่งเอกชน และคุณโศภา กรรณสูต ตัวแทนบริษัทประกันชีวิตกรุงไทยแอกซ่า มาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ในการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ทุกสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบันได้รับข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ชนานาถ ผดุงศิลป์: ข่าว / อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์/บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมทั้งหมด: 66.07.26 - โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ “ต้นแบบสู่ต้นกล้า”2023-07-26T20:04:28+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา หลักสูตรระยะสั้น เพื่อเข้าใจรูปแบบหลักสูตร การเรียนการสอน และการศึกษาต่อในอนาคต

2023-07-26T12:48:46+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา หลักสูตรระยะสั้น เพื่อเข้าใจรูปแบบหลักสูตร การเรียนการสอน และการศึกษาต่อในอนาคต วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา หลักสูตรระยะสั้น ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนสุรนารีวิทยา โดยได้มีการแนะนำหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้ทำการเปิดการเรียนการสอน โดยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณาจารย์จากทั้ง 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย อาจารย์แพนศรี บาตรโพธิ์ สาขาการจัดการทั่วไป อาจารย์ภูมิพัฒน์ นวจินดากาญจน์ สาขาการตลาด อาจารย์มาเลิศ ด่านกุล กับผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลภา เปรื่องเวทย์ สาขาการเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบงกช บุญกุศล สาขาการบัญชี และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ โพริย้า สาขาระบบสารสนเทศ ได้กล่าวถึงรายละเอียดหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชลธร นาคดิลก: ข่าว อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา หลักสูตรระยะสั้น เพื่อเข้าใจรูปแบบหลักสูตร การเรียนการสอน และการศึกษาต่อในอนาคต2023-07-26T12:48:46+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินครบุรีและปากช่อง (คทช.)

2023-07-26T11:42:03+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินครบุรีและปากช่อง (คทช.) วันที่ 13 และ 24 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ชาตยา นิลพลับ หัวหน้าสาขาการจัดการ และอาจารย์ ดร.นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “การผลิตให้มีคุณภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน” ให้กับสหกรณ์ 2 แห่ง สมาชิกจำนวน 70 ราย ได้แก่ พื้นที่สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินครบุรี (คทช.) จำกัด ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 และพื้นที่สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จำกัด ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตให้มีคุณภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับสู่มาตรฐาน ภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อวางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับสมาชิกสหกรณ์ นิลุบล วิโรจน์ฐิติยวงศ์: ข่าว/ภาพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินครบุรีและปากช่อง (คทช.)2023-07-26T11:42:03+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน บูรณาการแนวคิดจาก MOC Harvard Business School สู่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

2023-07-25T17:07:29+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน บูรณาการแนวคิดจาก MOC Harvard Business School สู่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลานุช คงคา และอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน ร่วมกับสำนักงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน สถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคม ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สำหรับในส่วนของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้วางแนวทางในการประชุมยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดฯ ด้วยการบูรณาการแนวคิดของ MOC Harvard Business School ตั้งแต่การเก็บข้อมูลความต้องการ การวิเคราะห์ศักยภาพของคลัสเตอร์ที่เป็นจุดเน้นของกลุ่มจังหวัดซึ่งประกอบด้วย เกษตร ปศุสัตว์ ผ้าไหม การท่องเที่ยวและด้านสังคม ลงสู่การทำประชาพิจารณ์ เพื่อสร้างแผน เสนอแผนจนนำไปสู่การทบทวนแผนในครั้งนี้ นอกจากนี้สำหรับการทบทวนแผนฯ ทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภัคดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมนำเสนอแผนเข้าสู่การทบทวนยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญและเป็นจุดเน้นของ มทร.อีสาน ใน 4 ประเด็น คือ การเกษตรอัจฉริยะ ปศุสัตว์ EV และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ตามแนวทางของ SDGs ซึ่งเป็นเป้าประสงค์หลักที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และกลุ่มจังหวัดในปัจจุบันสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นให้ดีขึ้นอีกด้วย อนิรุธ พิพัฒน์ประภา: [...]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน บูรณาการแนวคิดจาก MOC Harvard Business School สู่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์2023-07-25T17:07:29+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการยุคดิจิตอล

2023-07-25T16:34:02+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการยุคดิจิตอล วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญจากสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครนครราชีสมา ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคาร 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการยุคดิจิตอล ซึ่งการจัดฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 วัน โดยวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำแผนธุรกิจ การสร้างตราสินค้า และการจัดการร้านค้าบน facebook โดยทีมวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส อาจารย์สุพรรณี พรภักดี อาจารย์ปิยมาภรณ์ เทียมจิตร จากสาขาการตลาด และอาจารย์ศุภสิทธิ์ สมศรีใส จากสาขาระบบสารสนเทศ และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเปิดร้านค้าบน TikTok เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้ดูสวยงาม และเทคนิคการ Live ให้น่าสนใจ โดยทีมวิทยากรจากสาขาการตลาด อาจารย์ปุริม หนุนนัด อาจารย์ภูมิพัฒน์ นวจินดากญจน์ และอาจารย์รฐกฤษ ธนพิทชัย สำหรับการอบรมดังกล่าว เป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สำนักงานเทศบาลนครนคราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ มีความรู้ และทักษะการขายสินค้าออนไลน์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน 30 คน อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ ดาวน์โหลดภากิจกรรมทั้งหมด: 66.07.24-25 - การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการดิจิทัล [...]

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการยุคดิจิตอล2023-07-25T16:34:02+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมจัดพิธีไหว้ครูภายในคณะบริหารธุรกิจ แยกตามสาขาวิชา

2023-07-21T10:42:07+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมจัดพิธีไหว้ครูภายในคณะบริหารธุรกิจ แยกตามสาขาวิชา วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง ซึ่งจัดโดย สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากทุกวิทยาเขต เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีกว่า 4,000 คน จากนั้น คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการจัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำสาขาวิชาต่าง ๆ โดยสาขาการตลาด จัดพิธีไหว้ครู ณ ห้อง 200-2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สาขาการบัญชี จัดพิธีไหว้ครู ณ อาคารโรงอาหารเก่า และสาขาการจัดการ จัดพิธีไหว้ครู ณ ห้องตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำหรับกิจกรรมไหว้ครู จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้ระลึกถึง แสดงความกตัญญูกตเวที และแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว ประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน/สาขาการตลาด/สาขาการบัญชี/สาขาการจัดการ: ภาพ

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมจัดพิธีไหว้ครูภายในคณะบริหารธุรกิจ แยกตามสาขาวิชา2023-07-21T10:42:07+07:00
Go to Top

สถิติการเข้าชม

วันนี้
342
เมื่อวาน
385
เดือนนี้
1,165
เดือนที่แล้ว
12,431
ปีนี้
99,666
ปีที่แล้ว
53,581