โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

BA Family

Home/Tag:BA Family

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดแสดงนิทรรศการผลการศึกษาและการเสวนาภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ เซ็นทรัลโคราช

2023-02-25T14:53:40+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดแสดงนิทรรศการผลการศึกษาและการเสวนาภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ เซ็นทรัลโคราช วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการผลการศึกษาและการเสวนาภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้อง Strider Race ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คุณนิสา ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คุณฐิติพรรณ จันทร์ประทักษ์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดนครราชสีมา คุณปราโมศวร์ ตัณฑเศณีวัฒน์ ประธานบิสคลับนครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน และมีอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมงานพร้อมนำแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และได้มีการปาฐกถาหัวข้อ “ความพร้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” โดยนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้นำทีมคณะนักวิจัยจากคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมนำเสนอผลการศึกษาการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมในช่วงบ่าย นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติมาร่วมงานและกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การขนส่งทางรางเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค” และได้เยี่ยมชมบูธศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 5 ศูนย์ จากนั้น เป็นการนำเสนอความเป็นเลิศของศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 5 ศูนย์ ประกอบด้วย 1) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่มีทักษะสูงสำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูง 2) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมการบิน 3) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์และกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 4) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศนักวิชาชีพเชี่ยวชาญสูง (Thai Meister) และ 5) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาหารปลอดภัยและสุขภาพ (Center of excellence for Food Security [...]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดแสดงนิทรรศการผลการศึกษาและการเสวนาภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ เซ็นทรัลโคราช2023-02-25T14:53:40+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE)

2023-02-18T13:04:48+07:00

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ชั้น  3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) มทร.อีสาน ซึ่งจัดโดยงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นการอบรมและฝึกปฏิบัติวิธีการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Backward Curriculum Design โดยวิทยากร ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ ผศ.ดร.สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล และ ผศ.ดร.ณัฐฎ์คณิน ศุภเมธานนท์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE)2023-02-18T13:04:48+07:00

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี ในงาน AUCC2023 ผ่านระบบออนไลน์

2023-02-17T17:02:22+07:00

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี ในงาน AUCC2023 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (AUCC2023) แบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผลงานของนักศึกษาได้รับการพิจารณาคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 17 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานด้านนวัตกรรม 3 ผลงาน การนำเสนอปากเปล่า 11 ผลงาน และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ 3 ผลงาน  ผลงานของนักศึกษาทุกผลงานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี ในงาน AUCC2023 ผ่านระบบออนไลน์2023-02-17T17:02:22+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน “เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน”

2023-02-17T13:18:42+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน “เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน “เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน” จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 ณ เทอร์มินอล ฮออล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การรับสมัครงานจากนายจ้าง/สถานประกอบการ การสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพ นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ นิทรรศการแนะนำเส้นทางสู่อาชีพ เป็นต้น มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน “เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน”2023-02-17T13:18:42+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการทำบุญตักบาตร เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

2023-02-16T15:31:20+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการทำบุญตักบาตร เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ ณ บริเวณอาคาร 26 (โรงอาหารเดิม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.30 น. โดยได้นิมนต์คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดสูงจอหอ รับบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ อีกทั้งยังได้นำสิ่งของที่ได้รับบางส่วนไปบริจาคให้กับโรงเรียนบึงพญาปราบและโรงเรียนสวนหม่อน และร่วมกับเทศบาลมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ต่อไป

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการทำบุญตักบาตร เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย2023-02-16T15:31:20+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน ครั้งที่ 2

2023-02-15T17:47:14+07:00

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและมอบของที่ระลึก สำหรับการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้เชิญอาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษาและฝึกงาน ให้มีความรู้ ความสามารถในการออกปฏิบัติงานจริง จากนั้นเป็นการประชาสัมพันธ์จากกลุ่มตัวแทน บริษัท เบทาโกร เพื่อรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมพัฒนาทักษะนักศึกษาสหกิจศึกษา ด้านการสื่อสารและประสาน ครั้งที่ 22023-02-15T17:47:14+07:00

มทร.อีสาน ต่อยอดการเป็นเครือข่าย Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) สู่การสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ

2023-02-15T09:14:23+07:00

มทร.อีสาน ต่อยอดการเป็นเครือข่าย Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) สู่การสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคุณธานินทร์ เอื้ออภิธร CEO, The Newton Group ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “What is Strategy” ที่ Newton Business School โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัญชีมหาบัณฑิต คณาจารย์ ผู้บริหาร เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความรู้ด้านกลยุทธ์และการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน นับจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าร่วม ณ Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) Workshop โดย Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีการบูรณาการให้เข้ากับเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากกรณีศึกษา และการเรียนแบบ Active Learning ทำให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ที่หลากหลายจากกรณีศึกษาระดับนานาชาติ สำหรับผลของจัดการบรรยายพิเศษครั้งนี้ ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงความสำคัญของการแข่งขันทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้สะท้อนแนวคิดกรณีศึกษาจากความสำเร็จของ The Newton Group และ IKEA เป็นต้น

มทร.อีสาน ต่อยอดการเป็นเครือข่าย Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network (MOC) สู่การสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ2023-02-15T09:14:23+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เดินหน้าสร้างความเป็นนานาชาติสร้างโอกาสให้กับอาจารย์และนักศึกษาด้วยการจัดหลักสูตรนานาชาติด้านบริหารธุรกิจร่วมกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน

2023-02-14T11:19:53+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เดินหน้าสร้างความเป็นนานาชาติสร้างโอกาสให้กับอาจารย์และนักศึกษาด้วยการจัดหลักสูตรนานาชาติด้านบริหารธุรกิจร่วมกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน  พร้อมด้วยรองคณบดี และหัวหน้าสาขา ประชุมร่วมกับ Dr, Kelvin Chen, Professor and Dean, Office of International Affairs, Dr. Yao-Sheng Liao, Professor and Dean, College of Management และ Sonia Lee, Staff, Office of International Affairs จาก National Pingtung University ประเทศไต้หวัน ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ National Pingtung University ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ได้มีการประชุมปรึกษาเรื่องการจัดหลักสูตรร่วมกัน แบบ 3.5+0.5 โดยนักศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยจะมีโอกาสในการเข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาในไต้หวันและคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1 เทอม (4 เดือน) รวมถึงอาจารย์ของแต่ละสถาบันจะได้มีโอกาสไปสอนและทำการวิจัยร่วมกัน ในช่วงระหว่างที่นักศึกษาเข้าเรียนด้วย ซึ่งรายวิชาที่จะมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันครั้งนี้มี 6 รายวิชา ได้แก่ 1)  International Business Strategy and Competitiveness 2) International Finance 3) International Marketing 4) Intercultural Communications and Negotiations 5) International Trade and Supply Chain และ 6) International Business Planning Capstone [...]

คณะบริหารธุรกิจ เดินหน้าสร้างความเป็นนานาชาติสร้างโอกาสให้กับอาจารย์และนักศึกษาด้วยการจัดหลักสูตรนานาชาติด้านบริหารธุรกิจร่วมกับมหาวิทยาลัยในไต้หวัน2023-02-14T11:19:53+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย

2023-02-11T16:59:33+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกงานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 01601 ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยกร) พร้อมกับแนะนำคณะบริหารธุรกิจ จากนั้นเป็นการดำเนินกิจกรรมจากสาขาระบบสารสนเทศ ในหัวข้อ “ก้าวทันทุกมิติของเทคโนโลยี” กิจกรรมของสาขาการบัญชี หัวข้อ “นักบัญชียุคดิจิทัล” กิจกรรมของสาขาการเงิน หัวข้อ “นักวางแผนการเงินและการลงทุน” กิจกรรมของสาขาการตลาด หัวข้อ “การวิเคราะห์และการวางแผนการตลาดอย่างมืออาชีพ” และกิจกรรมจากสาขาการจัดการ ในหัวข้อ “เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ” ภาพกิจกรรมทั้งหมด >> http://bit.ly/3YpBU3H

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย2023-02-11T16:59:33+07:00

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประชุมมอบนโยบายคณะบริหารธุรกิจ มุ่งเสริมจุดเน้น มทร.อีสาน ทุกมิติ อย่างมีประสิทธิภาพ

2023-02-09T16:37:22+07:00

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประชุมมอบนโยบายคณะบริหารธุรกิจ มุ่งเสริมจุดเน้น มทร.อีสาน ทุกมิติ อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา ไหว้พระพุทธนพรัตน์สัตถาสีมามงคลพิสุทธิ และศาลท่านหลวงศักดิ์ขุนศึก คุณหญิงวิจิตรา ขุนเดช ขุนดำ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสรับตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และได้ร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายให้แก่ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้าสำนักงานคณบดี รวมถึง เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของคณะฯ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับจุดเน้น มทร.อีสาน และการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน เช่น ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงองค์กรภาคธุรกิจให้เกิดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพต่อไป

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประชุมมอบนโยบายคณะบริหารธุรกิจ มุ่งเสริมจุดเน้น มทร.อีสาน ทุกมิติ อย่างมีประสิทธิภาพ2023-02-09T16:37:22+07:00
Go to Top

สถิติการเข้าชม

วันนี้
57
เมื่อวาน
313
เดือนนี้
8,966
เดือนที่แล้ว
8,966
ปีนี้
28,851
ปีที่แล้ว
53,581