LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (8)

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รายวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปรการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ตามแผนการเรียน (ฉบับแก้ไข) และนอกแผนการเรียน

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ ตามแผนการเรียน (ฉบับแก้ไข)

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ นอกแผนการเรียน

สาขาวิชาการเงิน ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการทางการเงิน เส้นทางสู่นักการเงิน ศตวรรษที่ 21 ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โทรศัพท์ 09 5915 5774

สถาบันวิทยาการพลังงาน ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3-4 ภูมิภาคต่างๆ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 เข้าร่วมอบรมด้านพลังงาน 3 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)

หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.)

หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา (วพศ.)

สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอัจฉริยะ  ปาทาน โทร. 08 1700 1171 หรือ 0 2537 3787

Website : https://www.thailand-energy-academy.org

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ม.1 - ม.6) ระดับ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและแดนเซอร์ ในงานเปิดโลกศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 9 ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ชิงเงินรางวัลกว่า 15,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นายกุลเซษฐ ชุ่มเย็น โทร. 08 4709 7744 | e-mail :

อาจารย์กิตติมา ทางนะที โทร. 08 3915 4166 | e-mail:

ดาวน์โหลด ระเบียบกติกาการแข่งขัน คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเพื่อเข้าร่วม นำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

1-แบบฟอร์มใบสมัคร

2-รูปแบบการนำเสนอ

3-เอกสารแนบการนำเสนอ

4-รูปแบบโปสเตอร์

5-เอกสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย มทร.อีสาน ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ อาคาร 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยแบ่งกลุ่มผลงานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง
  2. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่งคั่ง
  3. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความยั่งยืน

โดยสามารถส่งผลงานได้ที่สถาบันวิจัยและัพฒนา ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

สอบถามข้อมูลหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ird.rmuti.ac.th/2015

E-mail :

โทรศัพท์  0-4423-3063

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะบริหารธุรกิจ

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการการเงิน

สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

* หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องมีบัญชีอินเทอร์เน็ตของตนเองในวันสอบ มิฉะนั้น นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม หรือ IP IDE Center กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าขอรับคำปรึกษาได้ที่ IP IDE Center ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสายด่วน 1368
URL: http://www.ipidecenter.com
FB: ipidecenter