LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (172)

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ สำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม และวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมีการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ แบดมินตัน และบาสเก็ตบอล อีกทั้งยังมีการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสาขาวิชาภายในคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เป็นการแข่งขันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการออกกำลังกาย ทำให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยเข้าไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจริง ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ "Young & Smart Learning Accountant" ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับโครงการ "Young & Smart" ในระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถด้านการจัดทำบัญชี การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-filling ซึ่งวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินี้ ได้รับเกียรติจาก คุณนริศรา เกศนคเรศ คุณวริศรา นาเมืองรักษ์ จากบริษัท สำนักงานธุรกิจการบัญชี จำกัด ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ คุณกิตติมา ช้างเขียว นักวิชาการพาณิชย์ คุณอรณิชา เพ็งนาเรนทร์ นักวิชาการพาณิชย์ และคุณยุพาวดี วรรณเลิศ นักวิชาการพาณิชย์ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด เข้าร่วมโครงการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดโครงการ ตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 -9 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ร่วมกับ ดร.มานิต บุญประเสริฐ กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพจน์ วัชโรภากุล เลขานุการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะบริหารธุรกิจ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นไปหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ซึ่งการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมที่ 4 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน มาตรฐานการสอบบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ได้แก่ ด้านมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีที่ใช้ในประเทศไทย มาตรฐานการสอบบัญชีที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2561 มาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2561 และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 01803 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และสามารถวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “อัพ VALUE สู่การเรียน (Marketing 4.0)” โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพลิน อาษานอก คุณไกรลาศ แสดกระโทก และคุณนัยนันท์ ตัณฑุลกนกรัชต์ เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ หลังจากนั้น ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่-น้อง ชาว Marketing โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด เข้าร่วมกิจกรรม

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเทคนิคและแนวทางสู่ความสำเร็จในการนำเสนอและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสาขาวิชาการจัดการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถนำมาเขียนและนำเสนอในรูปแบบของบทความได้อย่างครบถ้วนเหมาะสมและถูกต้อง ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นุจรี ภักดีจอหอ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในหัวข้อเรื่อง “How to publish your article in international journal” โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมฟังบรรยาย

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการจัดการ เมื่อวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนระดับอุดมศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ โดยการเตรียมความพร้อมด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวสำหรับสถานที่ศึกษาแห่งใหม่ได้ มีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการให้บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีอาจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี กล่าวต้อนรับวิทยากรและเปิดโครงการ สำหรับวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี กรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี คณะทำงานจัดทำมาตรฐาน NPAEs คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหัวข้อในการบรรยาย ได้แก่ “Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ที่ใช้ในปี 2561” “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15)” “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16)” และหัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” โดยผู้เข้าอบรมเป็นคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์ คณาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลภายนอก กว่า 200 คน