LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (154)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรักนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 2 การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษแค่คิด (คริส) ก็มันแล้ว” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Mr. Christopher Wright โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากร

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลการนำเสนอดีเด่น โครงงานสหกิจศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ในหัวข้อเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแผนก Core network บริษัท แอดวานซ์ไวท์เลสเน็ตเวอร์ค จำกัด” ผู้นำเสนอคือ นายวีรเดช ชินพิมาย และนางสาวพิชาภรณ์ สิงห์ขรณ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มนวตกรรมสหกิจศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “ระบบคำร้องออนไลน์สำหรับการจัดการเอกสารภายในองค์กร” ผู้นำเสนอคือ นางสาวปานชนก พาเจริญ และนางสาวเจนจิรา เกกาคำ ซึ่งเป็นนักศึกษาปีที่ 4 ห้อง IS 4/4A ทั้งหมด จากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคาร 50 เทคนิคไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยมีอาจารย์นงลักษ์ อันทะเดช และอาจารย์รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ เป็นที่ปรึกษาตามลำดับ

สาขาวิชาการจัดการ - การจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 42 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบและรูปแบบการทำงานของระบบโลจิสติกส์ในคลังสินค้า ที่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป 4/2 สมทบ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ระดับอุดมศึกษา "โครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้  ปีที่ 12 จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อโครงงาน “เป้หยอดปุ๋ยตะลุยไร่” ประกอบด้วย นางสาวณัฐธิดา เกตุมณี นางสาวชญานิศ นาชิต นางสาวสิวลี ธาตะนะ นางสาววราพร มากโฉม นางสาวจุฑามาศ แจ่มไธสง และนางสาวจุฑาทิพย์ หาญจันทร์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ คือ อ.นวินดา ซื่อตรง และ อ.ดร.พรทิพย์ รอดพ้น

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนา หลักวิธีการปฏิบัติตนตามแบบชาวพุทธ มารยาทในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม ฝึกฝนความตรงต่อเวลา ความอดทน รู้จักกาลเทศะ ฝึกฝนอบรมจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ซึ่งคณาจารย์ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี) และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรเทียบโอน) ไปทำกิจกรรมที่วัดแดนสงบอาสภาราม ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2561

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ณ ห้องปฎิบัตการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 โดยมีอาจารย์กฤษณพล เกิดทองคำ เป็นผู้กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน นับได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการครบถ้วน ทั้งนี้คณาจารย์ และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการความรู้เชิงวิชาการแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการสร้างเว็บไซต์ จากการทดลองปฎิบัติจริง ตลอดจนทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ จากการร่วมกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน ซึ่งโครงการได้รับการตอบรับที่ดี นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้

 

สืบเนื่องจาก สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการจริยธรรมการตลาดและการทำการตลาดสีขาว บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการทำธุรกิจไทย 2561 สู่จริยธรรมใสสะอาด” โดยคุณอารยา ลาภชีวะสิทธิฉัตร (เจ้เล้ง ดอนเมือง) เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ไปแล้วนั้น คุณอารยา ลาภชีวะสิทธิฉัตร ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ทางสาขาวิชาการตลาด จึงได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุน จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นายปองสุข โตระพิมาย นักศึกษาชั้นปีที่ 3/2 และ 2) นางสาวสุมิตรา สร้อยหล้า นักศึกษาชั้นปีที่ 2/4A ทำการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาทั้งสองราย โดย รศ.ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา (สาขาวิชาการบัญชี) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) โดยได้มีการจัดให้มีการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาในรูปแบบโปสเตอร์ ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 และการเสวนาสหกิจศึกษากับการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชี โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนจากสถานประกอบการ คุณอรวรรณ์ กรีพิมาย จากบริษัท ซีเอฟพี จำกัด และคุณสุภาวรรณ์ จันทร์แดง หัวหน้าฝ่าย บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และตัวแทนนักศึกษา 2 คน ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ น่วมกลาง และนางสาวพิมตะวัน แก้วสูงเนิน ร่วมเสวนาในการไปสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด พัฒนาจิตใจ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยร่วมกับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาวัด เนื่องในวันมาฆะบูชา โดยทำกิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณวัด ณ วัดพระนารายณ์ วัดสุทธจินดา วัดพายัพ และวัดอีสาน เพื่อให้เยาวชนระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน