LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (271)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้เชิญคุณณัฐกานต์ สุขศรีวงศ์ ผู้ช่วยนักวิจัยด้านสหกิจศึกษาและบูรณาการการเรียนกับการทำงาน และอาจารย์สอนรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และกิจกรรมประกวดการนำเสนอโครงการสหกิจศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จัดกิจกรรมที่ห้อง 01201 สาขาวิชาการเงิน จัดกิจกรรมที่ห้อง 01407 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมที่ห้อง 01803 และสาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมที่ห้อง 01901 โดยมีการประกวดการนำเสนอผลงานทั้งแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย พร้อมทั้งมีรางวัลมอบให้กับนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาทั้งแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการนักศึกษากับสารเสพติด ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่มีผลกระทบต่อนักศึกษา และสร้างความเข้าใจในการวางแผนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชญากร เขตคาม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับปัญหาของยาเสพติดและแนวทางป้องกันยาเสพติดภายในสถานศึกษามากกว่า 600 คน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทำบุญปีใหม่คณะฯ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องลานธรรม และบริเวณลานเฟื่องฟ้า ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ซึ่งภายในกิจกรรมมีพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้า โดยนิมนต์พระทั้งหมด 9 รูป จากวัดสระบัวเกลื่อน 8 รูป และพระอาจารย์ธรรมดล กิตติปัญโญ วัดหนองปรือ อำเภอปักธงชัย มาทำพิธีในการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทำแผนการสื่อสารการตลาดกับ Grab หัวข้อ “ชีวิตดี ๆ ที่มี Grab – ทำอย่างไรให้ Grab เป็นแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในมือถือทุกเครื่อง และตอบสนองความต้องการของคนในทุกไลฟ์สไตล์” ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2562 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย นางสาวญาณิณญ่า ชาติวิเศษ นางสาวลลิตา เกตุคง นายธศวัต ฐภาพรปิติ นางสาวธฤต ผดุงเกียรติพงศ์ นางสาววรรณนิภา เรื่องลือ และนางสาวธมลวรรณ วีระแพทย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 5,000 บาท ส่วนลดจากบริการ Grab 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมี ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยวัตถุประสงค์ของการแข่งขันเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด ได้ฝึกการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพูนประสบการณ์ และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อพิสูจน์ว่าผลงานนั้นสามารถใช้งานได้จริง

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพแก่อาจารย์ผู้สอน พัฒนาคุณภาพของอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้คณาจารย์ประจำวิชาสาขาการเงินสามารถสอบและได้รับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุน โดยอาจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าอบรมทุกคน วิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ คุณจักรินทร์ แซ่แต้ ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน AFPT และคุณศตพล ฐิติกานุกุล ผู้จัดการหลักทรัพย์บัวหลวง สาขานครราชสีมา บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป” โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการเงินชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขานครราชสีมา ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ หลักการรับรู้รายได้และสัญญาเช่า NPAEs และ PAEs ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 01603 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยวิทยากร ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร หัวหน้าภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บรรยายในหัวข้อหลักการรับรู้รายได้ตาม NPAEs หลักการรับรู้รายได้ 5 ขั้น ตาม TFRS 15 สัญญาเช่าตาม NPAEs และสัญญาเช่าแบบใหม่ ตาม TFRS 16 โดยมีบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้กว่า 100 คน

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพร้านค้าปลีกสู่การเป็น Smart โชว์ห่วย ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร้านค้าปลีกมีความเข้มแข็งและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อีกทั้งให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงในการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร ทั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการตลาดเข้าร่วมฟังบรรยายกว่า 50 คน

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศศิธร อินทร์นอก นายทวีรัตน์ แดงงาม และนางสาวสกุณา อนุเวช

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ Green Impact คลิก.. พลิกประเทศ กับการประกวดรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมีผลงานของนักศึกษาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 14 ทีม สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานทั้งหมด 10 ทีม และสามารถกวาดรางวัลที่ 1 – 3 มาครองได้ทั้งหมด โดยประเภทการประกวดผลงานนักศึกษา รางวัลชนะเลิศได้แก่ กลุ่มลิปสติกลดความอยากในการสูบบุหรี่ ประกอบด้วย นายเมธัส ตั้งจิตเจษฎา นางสาววิมลสิริ อุดมธรรมกิจ และนางสาว มาริสา กรุงศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มเครื่องตัดต้นลำพัน ประกอบด้วย นางสาวนวลอนงค์ บุญปลื้ม นางสาวภาวิณี คำพะนา และนางสาวสุพัตตรา เปนะนาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มโครงการ Fruit crackers ประกอบด้วย นางสาวปพิชญา บุญตาม นางสาวศิริณญา กรึมกระโทก และนายอัครพนธ์ ปิ่นสันเทียะ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่สามารถคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดผลงานในครั้งนี้

ข้อมูล: สาขาวิชาการตลาด, เพจ พลิกประเทศ.com
ข่าว/เรียบเรียง: อติโรจน์