LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (172)

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการเงินเปลี่ยนโลก “Financial change the world” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ทางการเงินที่ทันสมัย และมีแนวทางในการประกอบอาชีพ การวางแผนชีวิตการลงทุนและการทำงานในอนาคต ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณชยุต ปริญญานุกูล นักวิเคราะห์การลงทุนและหลักทรัพย์ ระดับ 1 สถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) บรรยายในหัวข้อ เทคนิคพิชิต IC License ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ ประธานศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) บรรยายในหัวข้อ Security ecosystem development และศิษย์เก่ารุ่นพี่สาขาวิชาการเงิน บรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางสู่ความสำเร็จในสายวิชาชีพ มีนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมอบรมจำนวน 224 คน

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ “Social Enterprise Competition Project Season 2” กิจกรรมที่ 2 การจัดการแข่งขันระดับคณะ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (37-401) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการนอกห้องเรียน เพิ่มศักยภาพในการทำงานเป็นกลุ่ม และเพื่อประยุกต์ความรู้จากในห้องเรียนสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นภายใต้แนวคิด การบูรณาการความรู้สู่การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงานโครงงาน Social Enterprise (โครงการเพื่อสังคมและชุมชน) ของทั้ง 5 สาขา และได้รับเกียรติจาก ดร.จงโปรด คชภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจากคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคุณวรัญญา นาคดิลก ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเซฟวัน มาเป็นกรรมการตัดสินในการแข่งขันการนำเสนอผลงาน โดยผลการแข่งขันในการนำเสนอผลงานโครงงาน ประกอบไปด้วย รางวัลที่ 1 สาขาวิชาการตลาด รางวัลที่ 2 สาขาวิชาการจัดการ รางวัลที่ 3 สาขาวิชาการเงิน รางวัลชมเชย สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และรางวัลโปสเตอร์ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพและการบริการสังคม กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรมจูมลา ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณศตวรรษ ศรีชาติ นักวิชาการศึกษา จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 112 คน ศิษย์เก่าระบบสารสนเทศ 6 คน และอาจารย์ 6 คน รวมทั้งสิ้น 124 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านระบบสารสนเทศ ในหัวข้อการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Oracle ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอิทธิพันธ์ อัครเลิศรัญกร คุณปริษา ยิ่งธนดำรง และคุณวารุณี บ่อแก้ว จากบริษัท ไอทีซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอนุรักษ์รากวัฒนธรรม และโครงการเปิดโลกศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวอีสาน อีกทั้งยังมีการแสดงของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเครือข่าย ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการประกวดร้องเพลงและหางเครื่องโดยมีนักเรียน นักศึกษาจากต่างสถาบันร่วมแข่งขัน และให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการปลูปฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสระบัวเกลื่อน 9 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

 

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาทุนมนุษย์สร้างนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 37-401 อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในสายอาชีพทางการเงินและเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียน ตั้งเป้าหมายในการดำเนินชีวิตยุคประชาคมอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากคุณจักรินทร์ แซ่แต้ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เสริมสร้างความเข้าใจในสายอาชีพการเงิน” มีนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ทุกชั้นปีและนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาการเงิน จากวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

 

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการนักศึกษากับสารเสพติด ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่มีผลกระทบต่อสถานศึกษา และสร้างความเข้าใจในการวางแผนการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชญากร เขตคาม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและแนวทางป้องกันยาเสพติดภายในสถานศึกษา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สารเสพติดในสถานศึกษา” มีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้จำนวน 350 คน

 

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มีผู้ลงสมัครเพื่อรับการคัดเลือก 2 คน นางสาวนันทิญา เฮงสิ นักศึกษาจากสาขาวิชาการตลาด และนายพงศกร โพธิ์นอก นักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งผลการเลือกตั้ง ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดและได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสโมสรคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ นางสาวนันทิญา เฮงสิ นักศึกษาจากสาขาวิชาการตลาด