LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (154)

แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฎิบัติการ ด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL : Work integrated Learning)” ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ในระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 โดยมีคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจร่วมโครงการจำนวน 60 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.อลงกต ยะไวทย์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และวิทยากรผู้ช่วยคุณพยอม เจียนมะเริง และคุณณัฐกานต์ สุขศรีวงศ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มาให้ความรู้เพื่อสร้างแนวคิดด้านการจัดการศึกษา ให้สามารถประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนกับการฝึกประสบการณ์จริง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ การสัมมนาการกำกับดูแลงบการเงินและผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และกรณีศึกษาการทุจริตในงบการเงิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพงษ์ รัตนชัยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การกำกับดูแลงบการเงินและผู้สอบบัญชีในตลาดทุน กรณีศึกษาการทุจริตในงบการเงิน ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 และ 4 และนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 177 คน เข้าร่วมฟังบรรยาย

แผนงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการธรรมบรรยาย “ธรรมะ’ดา” เมื่อวันที่ 19 และ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยกราบนิมนต์พระวิทยากรบรรยาย พระศรีธรรมาวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธารวม และพระมหาจีรวัฒน์ จิรวฑฒโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าสารวัน ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพ โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมโครงการประมาณ 600 คน

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2561 แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการ “เปิดประตูสู่บ้านบริหาร Open House” ณ หอประชุมวทัญญู     ณ ถลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรต่างๆ การทำกิจกรรม และการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทั่วไปที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ และข้อมูลในการศึกษา รวมทั้งได้ปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าและการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 4 ปี (2561-2564) ปรับปรุงครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ บาย เดอะโบนันซ่า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ และเพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีหัวข้อการบรรยายเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 4 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 1” หัวข้อ “ฝึกปฏิบัติทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจวิเคราะห์ Swot Analysis” และหัวข้อ “ฝึกปฎิบัตินำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ” โดยทำการแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาในการทำกิจกรรมร่วมกัน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาจัดกิจกรรม Bangchak YY contest – ESAN campus สัมมนาปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ วิธีคิดในการวางแผนธุรกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและตระหนักถึงการแก้ปัญหาสังคมไปพร้อมกัน ในโครงการ “Bangchak YY contest ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยโครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม Bangchak Yunus&Youth Social Business Design Contest 2018 มีความมุ่งหวังที่จะสร้างพลังให้กับเยาวชนในการแก้ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ผ่านทางโซลูชันทางธุรกิจเพื่อสังคมที่มีศักยภาพโดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจพลังงานจากชีวมวล การบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และธุรกิจค้าปลีก เปลี่ยนปัญหาคุณแม่วัยใส คนไทยตกงาน สินค้าการเกษตรตกต่ำ ขยะล้นเมือง สู่สังคมไทยที่ยั่งยืน ด้วยธุรกิจแบบคนรุ่นไหม่ ทำธุรกิจได้ ช่วยสังคมด้วย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการ “อนุรักษ์พลังงานและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สามารถอพยพหนีไฟได้เมื่อเกิดอัคคีภัย และเพื่อลดความสูญเสียจากการเกิดอัคคีภัยหากมีการเกิดอัคคีภัยขึ้น โดยจำลองสถานการณ์จริงให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถอพยพหนีไฟได้เมื่อเกิดอัคคีภัย ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรสถานีดับเพลิงสุรนารายณ์ นำโดยหัวหน้านิยม สวมชัยภูมิ และคณะวิทยากร ให้ความรู้กับบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์โครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นโครงการประกวดการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่สนใจด้านการตลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มาประชันความสามารถ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดประจำเขตพื้นที่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ พร้อมรับทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนประจำเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าร่วมโชว์ศักยภาพในงาน Bangkok International Motor show 2019 โดยได้จัดการสัมมนาให้ความรู้ และเปิดมุมมองความคิดด้านการตลาด โดยมีนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา ประมาณ 150 คน เข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ สำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม และวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมีการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ แบดมินตัน และบาสเก็ตบอล อีกทั้งยังมีการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสาขาวิชาภายในคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เป็นการแข่งขันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการออกกำลังกาย ทำให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด