LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (271)

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom  Meetings) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัทณรงค์ จตุรัส อาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน อาจารย์จากคณะวิทยาการการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผศ.ดร.จงกล จันทร์เรือง อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ  กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานให้เป็นไป PDCA หน่วยงานจะต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผลประเมินที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะ หน่วยงานสามารถนำมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปี (Improvement Plans) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดอบรมให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกตุกาญจน์ ไชยพันธุ์ รองผู้อำนวยการงานทะเบียนและประมวลผล คุณถนอมศรี สุทธิจันทร์ หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล และคุณฐาณิญา ทองประสาร นักวิชาการศึกษา จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในระบบ และเจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับบัญชีอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาใหม่ รวมถึงการใช้บริการเครื่องมือต่าง ๆ จากทาง Google และ Microsoft โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มเรียนทุกสาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมจำนวน 33 คน

วันที่ 9 มิถุนายน 2563  ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการตลาด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meetings) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา หิรัญกิตติ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด จาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.มัลลิกา จำปาแพง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จาก คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ อาจารย์นัฎสวัญจ์ กิตติลาภานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานให้เป็นไป PDCA หน่วยงานจะต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผลประเมินที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะ หน่วยงานสามารถนำมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปี (Improvement Plans) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 4 มิถุนายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช นครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ อาจารย์นรารักษ์ บุตรชา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานให้เป็นไป PDCA หน่วยงานจะต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผลประเมินที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะ หน่วยงานสามารถนำมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปี (Improvement Plans) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนายภาณุ แพนไธสง นักศึกษาสาขาการบัญชี AC 4/2B ผู้ชนะการประกวดการออกแบบ BA Family Core Value ประจำคณะบริหารธุรกิจ ภายใต้ผลงานชื่อ “ปีกเรือ”

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น คณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดจัดทำสัญญาทุน โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563  เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 20 คน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ได้มีการประชุมแผนงานยุวชนสร้างชาติ ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีคณบดี และรองคณบดี ทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางในการทำงานร่วมกันของแต่ละโครงการที่จะจัดขึ้นภายใต้แผนงานยุวชนสร้างชาติ

สำหรับแผนงานยุวชนสร้างชาตินั้น มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการคือ 1) พัฒนานิสิตนักศึกษาและบัณฑิตใหม่ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศให้เป็น “คนไทยยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21” ที่ถึงพร้อมด้วยสติปัญญา วุฒิภาวะทางอารมณ์ และมีจิตสาธารณะ และ 2) ลดภาระการว่างงานของบัณฑิตใหม่ท่ามกลางความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจและการค้าโลก ด้วยการบ่มเพาะอาชีพใหม่แห่งอนาคตที่สามารถสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และทีมงานผู้จัดทำอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบอุปกรณ์กดเจลแบบไม่ใช้มือสัมผัส ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าวจำนวน 2 ตัว โดยวางไว้บริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 1 และหน้าห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 3

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา คณบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการจัดประกวดการนำเสนอโครงงานในรูปแบบของโปสเตอร์และการนำเสนอแบบบรรยาย มีจำนวน 3 สาขาวิชาที่จัดประกวดการนำเสนอโครงงานในครั้งนี้ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ซึ่งโครงงานทั้งหมดจะถูกคัดเลือกจากอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา โดยทุกกลุ่มที่เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรในการนำเสนอผลงาน สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจรายละเอียดและทราบถึงความสำคัญในการออกสหกิจศึกษาและฝึกงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ และเป็นการเตีรยมความพร้อมในการปรับตัวเพื่อเข้ารับการฝึกงานและสหกิจศึกษา