LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (271)

วันที่ 16 กันยายน 2563 คุณณัฏฐิมา พันธุ์ดี นิลฝาย ตำแหน่ง Sale Manager บริษัท IT Edusoft Co., Ltd. ประเทศไทย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงาน/องค์การที่มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรระดับยอดเยี่ยม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกันรับมอบเกียรติบัตร ซึ่งตัวแทนจากบริษัทฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกของทางบริษัทฯ ที่ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานระดับยอดเยี่ยม คือ มีผลการเรียนในระบบเกินร้อยละ 80 และมีระดับผลการเรียนระดับยอดเยี่ยม เกียรติบัตรที่มอบในครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากบริษัท Edusoft ผู้ผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 อาจารย์ศิริพรรณ สินธุ​ศิริ นายกสมาคม​ศิษย์เก่า​บริหาร​ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​คณะบริหาร​ธุรกิจ มอบทุนสนับสนุน​การศึกษา​ให้กับนักศึกษา คณะบริหาร​ธุรกิจ​ จำนวน 10 ทุน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจระยะ 4 ปี (2561 - 2564) ปรับปรุงครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมแคนา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา เลขาสาขา และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร เข้าร่วมการประชุม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ในการปรับ KPI ตัวชี้วัดคณะฯ ในปี 2564 และได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนคณะฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ

แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยได้นิมนต์พระอาจารย์​ธรรมดล เจ้าอาวาส​วัดหนองปรือ​ ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย​ จ.นครราชสีมา​ และพระสงฆ์จากวัดสระบัวเกลื่อน จำนวน 8 รูป รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 3 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และคณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี แสงชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิ่มทอง พรหมดี และอาจารย์ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย การตรวจประเมินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลของคณะบริหารธุรกิจที่สะท้อนเอกลักษณ์ ผลการดำเนินงานในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการงานวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งระบบการบริหารและระบบการประกันคุณภาพไปพัฒนาผลการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ของคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลของคณะบริหารธุรกิจที่สะท้อนเอกลักษณ์ ผลการดำเนินงานในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการงานวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งระบบการบริหารและระบบการประกันคุณภาพ ไปพัฒนาผลการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ จะรับการตรวจประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ในวันที่ 3 กันยายน 2563 นี้

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ การปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ทั้งหมดของคณะบริหารธุรกิจ ให้มีความทันสมัยและรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้บุคลภายนอกสามารถเข้าถึงเนื้อหาและได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จัดอบรมสัมมนาหัวข้อ การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs หลังวิกฤตการณ์ COVID-19 ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) ได้ให้แนวคิดกับผู้ประกอบการหลังวิกฤตการณ์ COVID-19 ในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ หรือการพัฒนาคนในองค์กร ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โลกธุรกิจออนไลน์อย่างเต็มตัว ซึ่งทาง สสว. ได้เชิญคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการภาวะวิกฤตสำหรับ SMEs โดย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ, สร้าง Content ดียอดขายปัง โดย อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ, การตลาดออนไลน์ กับ SME ไทย ในยุค 4.0 โดย อาจารย์ปุริม หนุนนัด อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และสร้างแบรนด์ง่าย ๆ ด้วย Infographic โดย อาจารย์ศศิวิมล กอบัว อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า กิจกรรมการประกวด ดาว - เดือน ดาวจรัสแสง คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องลานธรรม คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการจัดในรูปแบบการถ่ายทอดสัญญาณผ่านทาง Facebook Live ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2109 โดยผลการประกวดในครั้งนี้ ผู้ที่ได้ตำแหน่งดาวคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ นางสาวรัชนีกร มินไธสง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ ตำแหน่งเดือนคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ นายต่อลาภ มณีรักษ์​ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด และตำแหน่งดาวจรัสแสงคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ นายนภัสชญาฐ์ กอคานกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้

ลิงค์ภาพกิจกรรม : https://bit.ly/3aFZ1Pu