LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (235)

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ด้านการตลาด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 01602 ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณเมริยา ค้ำกูล จากบริษัท ฟิลิกซ์ คอสเมติก จำกัด (นำเข้า – ส่งออก จำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงาม ทั้งแบบ online และ offline) เจ้าของเพจเฟสบุ๊ก Mayriya Mari การตลาดเข้าใจง่าย มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การตลาดเข้าใจง่าย” และ “ความมหัศจรรย์บนโลกออนไลน์” วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางวิชาการ ได้รับความรู้ทางการตลาดที่ทันสมัย และมีแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมฟังบรรยาย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการ การแข่งขันธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาจากกิจกรรมที่ 1 โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันผลิตสื่อ หัวข้อ “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาตัดสินการแข่งขัน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ธนสาร เสริมสุข ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน ดร.อัญชลี บุบผามาลา ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน และคุณรพีพรรณ วิเศษ หัวหน้าฝ่ายข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ หัวข้อ “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาตัดสินการแข่งขัน 3 ท่าน ได้แก่ คุณกิตติกร โตใหญ่ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และคุณสันทนา ธรรมสโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา และกิจกรรมที่ 4 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ) ในหัวข้อ Social Enterprise for Thailand’s Development ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาตัดสินการแข่งขัน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ อาจปรุ หัวหน้าศูนย์ภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา ธนาวุฒิ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และคุณพชรพรรณ รักษาทรัพย์ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ออกไปหาประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความคิด และการประยุกต์ใช้ ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละกิจกรรมจะได้รับถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 01901 ชั้น 9 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บรรยายในหัวข้อ “จัดการความรู้เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงาน เกิดการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงและมีแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 งานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้จัดโครงการพัฒนศักยภาพในประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้าศึกษาดูงาน ณ คูโบต้าฟาร์ม บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สำหรับวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ด้านการบริหารจัดการภายในประเทศ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษางานด้านบริหารจัดการภายในประเทศและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ "An Applying Artificial Intelligence to Develop Thailand's Industry" ซึ่งตรงกับวัน "Management Day" ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ภายในงานมี CEO ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจมาร่วมเสวนาให้ความรู้และคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ ยุค 4.0 ประกอบด้วย คุณศุภมิตร จันทร์โทวงศ์ CEO Meeting Creative คุณโยษิตา สารเนตร CEO ห้อยศรี คุณณมณฑ์วรรณ ศรีผ่าน CEO เนดร้า และวิทยากรพิเศษจาก Grab มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่อง Artificial Intelligence (AI) และการออกร้านจำหน่ายสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “An Applying Artificial Intelligence to Develop Thailand’s Industry” โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติ 2 ท่าน คือ อาจารย์ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล กรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย และอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาแนวคิด การจัดตั้งและขยายธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในยุค 4.0

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้ดำเนินการจัดโครงการนักการเงินยุค 4.0 สัมนาทางการเงิน Future of Finance ในหัวข้อ Innovation Disruption เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องตะโกราย 1 อาคาร 35 มทร. อีสาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ คุณพิชญา ซุ่นทรัพย์ Independent Financial Planner บรรยายในหัวข้อ “เงินทองต้องวางแผนในยุค Disruption” และคุณณฤทธิ์ วรพงษ์ดี Assistant Manager of Enterprise Education Department ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “Innovation Disruption” มีคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ กว่า 370 คน นอกจากนี้ยังมีการออกบูธจากธนาคารออมสิน เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอีกด้วย

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด.91) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงอาหารกลาง มทร.อีสาน โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 และ 3 คอยให้บริการแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์งานจริงได้ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี ผ่านช่องทางการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ของเว็บไซต์กรมสรรพากร

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการ การแข่งขันธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้” ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 ชั้น 4 อาคาร 35 โดยได้รับเกียรติจาก นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.อีสาน เป็นผู้แทนอธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ออกไปหาประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความคิด และการประยุกต์ใช้ มีการบรรยายพิเศษ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธัญธิดา สาสุนทร ผู้จัดการส่วนงานสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม ในหัวข้อ “การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมในการพัฒนาท้องถิ่นไทย” และการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมในการพัฒนาท้องถิ่นไทย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแข่งขันทักษะทางการตลาด เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยได้จัดให้มีการแข่งขันการประกวดเขียนแผนการตลาด "แผนการตลาดประกันภัยรถยนต์" มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 8 ทีม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (เทียบโอน) ทีม One Night Miracle ประกอบด้วย นางสาวปริญญาภรณ์ อินทร์รัมย์ นางสาวประภาสิริ มณีบุญ นางสาวกฤติกา สุริวงศ์ชมพู นายเจตน์สฤษฎิ์ วงค์เจริญ และนายชาญชัย ตันสันเทียะ คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร และทีม Gecko ประกอบด้วย นางสาวปรียาดา พิรักษา นายณัฐพล ปาเส นางสาวอริยา สิงห์นอก นางสาวธณัณณัฐ ทองคำ นายเดชาพล ชูจอหอ และนางสาววิจิตรา ฉันไชย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลทุนการศึกษามูลค่า 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยทั้งสองทีม ผศ.ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ วัตถุประสงค์ของการแข่งขันเพื่อการเตรียมความพร้อมทักษะด้านการตลาด ก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง และได้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาต่างสถาบัน เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ รวมถึงเครือข่ายภาคนักศึกษาและคณาจารย์ เพื่อสร้างความสามัคคี