LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (294)

สาขาวิชาการบัญชี ได้ดำเนินการจัดโครงการ "Smart Learning Accountants" ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้โครงการ "สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ Young & Smart Accountants" ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์สู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติของนักศึกษา เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในอนาคต นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี และเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและต้อนรับคณะวิทยากรทุกท่าน รูปแบบการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Simulation) เพื่อให้เหมาะกับการนำความรู้ที่ได้ไปประยุตก์ใช้ในการทำงาน โดยมีทีมวิทยากรซึ่งประกอบด้วย คุณแสงตะวัน อ่อนน่วม กรรมการผู้ช่วยเลขาธิการหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา บรรยายในหัวข้อ "การเตรียมตัวสู่โลกแห่งการทำงานและเคล็ด(ไม่)ลับสู่ความสำเร็จ" คุณวีระเดช เตชะวรินทร์เลิศ บรรยายในหัวข้อ "ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)" คุณนริศรา เกศนคเรศ และคุณริศรา นาเมืองปักษ์ บริษัทสำนักงานธุรกิจการบัญชี จำกัด (สำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดนครราชสีมา) บรรยายในหัวข้อ "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) : การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป" คุณปิยวรรณ กะระวะสูตร และคุณกิตติมา ช้างเขียว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บรรยายในหัวข้อ "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation) : การนำส่งงาบการเงินผ่านระบบ e-Filing" ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาอบรมเสร็จสิ้น จะมีการทำแบบทดสอบผ่านระบบ e-testing โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยนักศึกษาที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเป็นการยืนยันการผ่านการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 จำนวน 199 คน

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 พิธีมอบตัวเป็นศิษย์และสร้างความสัมพันธ์พี่น้อง BA เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง และบริเวณอาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดำเนินการจัดมาเป็นประจำทุกปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในระดับชั้นปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี เทียบโอน เข้าร่วมกว่า 700 คน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ โดยนักศึกษาใหม่จะร่วมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ พร้อมทั้งได้รับการผูกข้อมือจากอาจารย์คณะบริหารธุรกิจทุกท่าน สร้างความปลาบปลื้มจากคำอวยพรโดยอาจารย์ผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง กิจกรรมรับน้องของทางคณะฯ โดยรุ่นพี่ของแต่ละสาขา ได้สร้างฐานกิจกรรมภายในพื้นที่บริเวณอาคารคณะบริหารธุรกิจ สร้างความสนุกสนาน และมิตรภาพระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องตลอดจนความสามัคคีระหว่างเพื่อนในแต่ละสาขาอีกด้วย

แผนกงานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายงานด้านพัฒนานักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ผู้บริหารสำนักข่าว The Standard ร่วมเสวนาในหัวข้อ “มองผู้นำจำเป็นบทเรียน” โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้านงานพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้งผู้นำนักศึกษาของแต่ละคณะภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการมากกว่า 130 คน

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ โครงการจัดทำร่างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมในการในการจัดทำร่างหลักสูตรฯ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ปรีชา สวน หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี และประธานคณะกรรมการวิชาการ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด รองศาสตราจารย์ศรัณย์ ชูเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง (Logistics and Transportation) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือและหาข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอน การกำหนดความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ 3 โลจิสติกส์ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกรรมการเครือข่ายเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง (Logistics and Transportation) ทั้ง 3 คณะ

สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพทางด้านการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการพัฒนาการสอน กระบวนการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษา พัฒนาอาจารย์ให้เป็นต้นแบบที่ดี และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาด้านงานวิจัย และงานบริการวิชาการ โดยคณาจารย์สาขาการเงิน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสถานประกอบการตามสถานที่ต่างๆ เช่น บริษัท ฟินเทค ประเทศไทย จำกัด สมาคมนักวางแผนการเงินไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 1 โดยสาขาฯ ได้เรียนเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านมาเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ น่าน รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คุณชยพล ผู้พัฒน์ ผู้อำนวยการบริษัท YPS Logistic และ ดร.จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งสาขาการจัดการได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 มาเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้บัณฑิต อัตตลักษณ์ และเพื่อปรับปรุงให้หลักสูตรมีความทันสมัยอยู่เสมอ

วันนี้ (1 มิถุนายน 2562) ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนบุคลากร ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนอันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ สร้างความพร้อมและปรับทัศนคติของนักศึกษาใหม่ในการเรียนในระดับปริญญาโท และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า โดย ดร.ชาตยา นิลพลับ หัวหน้าฝ่ายบัณฑิตศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จากนั้น ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ได้แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ ได้แนะนำรายละเอียดหลักสูตร และต่อด้วยการเสวนาของรุ่นพี่บัณฑิตศึกษารุ่นต่างๆ ที่ได้จบการศึกษาไปแล้ว ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา การปรับตัว การบริหารจัดการเวลาเรียน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันและจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 01206 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยแผนกงานวิชาการและวิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเชิงวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีฐานข้อมูลเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจากผลการดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ผ่านมายังมีจำนวนน้อย เนื่องจากมีข้อจำกัดในหลาย ๆ ด้าน ที่สำคัญคือ ทักษะด้านการเขียนบทความตีพิมพ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนบทความได้อย่างมีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารเชิงวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ สร้างความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นหัวหน้าโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม ซึ่งมีทั้งบุคลากรภายในและภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้