LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (163)

สาขาวิชาการตลาด ได้จัดโครงการ Marketing Fair ครั้งที่ 4 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ ภายในกิจกรรมมีการประกวดการจัดแสดงสินค้าและนำเสนอสินค้า OTOP และการประกวดการนำเสนอโปสเตอร์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสาวกรีญาภรณ์ ชัยศุภลักษณ์ ดร.อัญชลี บุปผามาลา อาจารย์ณัฏฐริกา กงสะกุ คุณกุลศักดิ์ สิเนรุราช อาจารย์กานต์ สุรนันท์ และอาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา มีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรจากคณะอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงสู่อ้อมกอดแคแสด-สำเภาฟ้า กิจกรรมที่ 2 การประกวด ดาว-เดือน ดาวเทียม คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในกิจกรรม มีการเข้าร่วมของนักศึกษาทุกสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจประมาณ 1,500 คน มีการส่งผู้เข้าประกวดมาชิงชัยในการประกวดจากทุกสาขาวิชา ตามรูปแบบวัฒนธรรมอีสาน สร้างความสนุกสนานและสีสันให้กับกิจกรรมเป็นอย่างมาก ผลการตัดสิน ดาวและเดือน ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี ดาวเทียม ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งทางคณะบริหารธุรกิจได้รับนักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์คณะฯ ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน แผนการพัฒนาการศึกษา แนะนำบุคลากรในคณะ และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และตอบคำถามต่างๆ จากผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 500 คน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในระเบียบและกฏเกณฑ์ต่างๆ ของคณะบริหารธุรกิจ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และผู้ปกครองอีกด้วย

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 4 ปี (2561-2564) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่น) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยให้แต่ละสาขาวิชาได้นำเสนอวิสัยทัศน์ของคณะบริหารธุรกิจ มีการนำเสนอข้อมูลของแต่ละสาขาวิชาโดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที และให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกสำหรับนักศึกษายุค Generation Z เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่น) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้อาจารย์นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินผลที่สอดคล้องกับนักศึกษายุค Generation Z และเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริการแก่นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม

แผนกงานวิชาการและวิจัย งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีลักษณะของการจัดและดำเนินโครงการ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านการวิจัย โดยมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บัณฑิตไทยกับงานวิจัย 4.0” โดย ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ 2) การจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีการแบ่งห้องการแข่งขันทั้งหมด 4 ห้อง ห้อง 01206 เป็นการแข่งขันประกวดโปสเตอร์ มีจำนวน 11 กลุ่ม ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 51 คน โดยมีคณะกรรมการผู้มีทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ ดร.ระบิล พ้นภัย และอาจารย์ชาตยา นิลพลับ ห้อง 01901, 01706 และห้อง 01201 เป็นการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย มีจำนวนทั้งหมด 31 กลุ่ม ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 151 คน โดยมีคณะกรรมการผู้มีทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.เดชอนันต์ บังกิโล จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ดร.ธกานต์ ชาติวงค์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.วิไลพร หงษ์ขุนทด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และอาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการปลุกทักษะ ปลูกปัญญา 21th Century Camp ณ คลองทรายรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ และคณาจารย์ในสาขาวิชา ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ไปทำกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ เตรียมพร้อมทักษะด้านต่างๆ ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาวิสัยทัศน์ต่างๆ เพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมและโลกในศตวรรษที่ 21 อันจะนำปสู่การดำเนินชีวิตในสังคมที่มีคุณค่าและมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเสวนาหัวข้อ “โคราชเมืองแห่งอนาคต” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องตะโกราย 3 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน คือ คุณไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา คุณประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา คุณชัชวาลย์ วงศ์จร ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และคุณปรีชา สุขสา ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งในการเสวนาได้พูดถึงแนวโน้มอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของจังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมฟังเสวนาที่เป็นนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอก กว่า 400 คน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการอนุรักษ์พลังงานและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กิจกรรมที่ 2 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงและการเอาตัวรอดในเหตุอัคคีภัย และกิจกรรมที่ 3 การซ้อมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงในสถานการณ์บนอาคารสูง ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม (ลานเฟื่องฟ้า) ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีในชีวิตประจำวัน ทั้งเหตุบนอาคารสูง เหตุในรถยนต์ส่วนบุคคลบนท้องถนน และในครัวเรือน ได้เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงในการดับเพลิงสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งมีอุปกรณ์ถังดับเพลิงเคมี และไม่มีอุปกรณ์ถังดับเพลิง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรสถานีดับเพลิงสุรนารายณ์ นำโดยหัวหน้านิยม สวมชัยภูมิ และคณะวิทยากร ให้ความรู้กับบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ