LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (154)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการอนุรักษ์พลังงานและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลดการใช้พลังงานตามแนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว (GREEN U) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ GREEN UNIVERSITY โดยทราบถึงแนวทางการใช้พลังงานให้คุ้มค่า นอกเหนือจากการประหยัดพลังงาน เพราะในยุคปัจจุบันพลังงานเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาเช่นกัน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อภินันท์ สีม่วงงาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการผังเมือง คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับบุคลากรและนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

เนื่องด้วย การจัดกิจกรรม “ Marketing Plan Contest โครงการ 9 by A.P. Honda” เป็นโครงการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดเชิงกิจกรรม ภายใต้โจทย์ใหม่ ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น ‘Zoomer-X The Unblocker ได้เวลาปล่อยของ’ ซึ่งนักศึกษาได้นำเสนอแผนการตลาดในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และจัดกิจกรรมภายในสถาบันของตนเองในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560แล้วนั้น ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกทีมจัดกิจกรรม Part Event Day ประจำเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทีมผ่านเข้าร่วมทั้งหมด 15 ทีม และทีมที่เข้ารอบและได้จัดกิจกรรมในสถาบันของตนเองมี จำนวน 2 ทีม คือ 1) ทีม LUCIANO 2) ทีม MK FIGHTER

ผลการแข่งขัน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คือ ทีม MK FIGHTER จากสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการ การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมกว่า 800 คน โดยพิธีเปิดในวันแรกของโครงการ ได้รับเกียรติจาก นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ปรับทิศ 9 มทร. สู่การศึกษารองรับยุคไทยแลนด์ 4.0” หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ได้เดินทางไปยังลานเฟื่องฟ้า บริเวณอาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาจนครบทุกบูธ ก่อนร่วมรับประทานอาหารกลางวันและเดินทางกลับ

ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมออกเป็น 8 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ โดยได้ลงพื้นที่ ณ ปราสาทหินพนมวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และกลับมายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทำการเขียนแผนธุรกิจตามแต่ละกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ โดยใช้ห้องมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน กิจกรรมที่ 3 การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของโครงการ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง กิจกรรมที่ 4 การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา เป็นการจัดบูธแสดงผลงาน ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 การประกวดผลงานสหกิจศึกษา โดยการนำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์และการบรรยาย โดยจัดการแข่งขันที่ห้อง 01602 และแสดงผลงานบริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 6 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ด้านภาษาอังกฤษ) โดยจัดการแข่งขันที่ห้อง 01201 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เป็นการให้นักศึกษานำเสนอแนวคิดสำหรับการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาภายในระยะเวลา 1 วัน กิจกรรมที่ 7 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) ของนักศึกษา จัดขึ้นที่ห้อง 01803 และแสดงผลงาน ณ บริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 8 เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษานำเสนอผลงานทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และด้านการรณรงค์ต่อต้านสารเสพติดและโรคเอดส์ และกิจกรรมที่ 8 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) ของอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดขึ้นที่ห้อง 805 เป็นกิจกรรมที่ให้อาจารย์นำเสนอผลงานที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันสุดท้ายของโครงการฯ เป็นการประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่เข้าแข่งขันของแต่ละกิจกรรม และสุดท้าย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้มอบโล่โครงการฯ เพื่อส่งต่อให้กับ ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการครั้งต่อไป

 

สามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้  ที่นี่

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “KFC Community Hero” เป็นตัวจริงเพื่อสังคม ซึ่งเป็นโครงการประกวดแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ณ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อทีม “โอ๊บ โอ๊บ เทคโนโคราช” ในหัวข้อ “โครงการมหัศจรรย์กบทำเงิน” ประกอบด้วย นางสาววชิรญาร์ แสงจันทร์ นางสาวสกุลรัตน์ แก้วจันทึก นางสาวลลิตา รุ่งเรือง และนางสาวอริศรา แฉกพิมาย ผลการประกวด ทีม “โอ๊บ โอ๊บ เทคโนโคราช” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท

 

 

  

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงาน "เพิ่มศักยภาพในการทำงานและประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานเพื่อนำมาพัฒนาทักษะวิชาชีพและพัฒนาการเรียนการสอน

 

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2560 ซึ่งผลการตรวจประเมิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

  

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมการตรวจสอบสำเร็จการศึกษา และเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจชั้นปีสุดท้าย โดยแบ่งเป็น 2 รอบคือ รอบที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2560 และรอบที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

 

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการจัดการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในยุคโลกาภิวัฒน์ให้แก่นักศึกษาสาขวิชาการจัดการ และพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 175 คน โดยได้รับเกียรติจากคุณภานพ ศิริณสาร เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองคณบดี และคณาจารย์สาขาวิชาการเงิน เข้าร่วมโครงการ บรรยาย “ความรู้เกี่ยวกับธนบัตร” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงพื้นฐานการบริหารจัดการธนบัตรของประเทศ ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย ธนบัตรชำรุด และธนบัตรปลอม การบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอรรณพ ขำฉัตร จากศูนย์จัดการธนบัตร นครราชสีมา ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางในการบริหารจัดการธนบัตรภายในประเทศ ความรู้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ ธนบัตรรัฐบาล ธนบัตรชำรุด และธนบัตรปลอม การใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธี เพื่อลดจำนวนธนบัตรชำรุด และวิวัฒนาการธนบัตรไทย