LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (294)

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 01801 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และเล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด กล่าวรายงาน และ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมได้เชิญวิทยากรพิเศษจากภายนอก 2 ท่าน ได้แก่ คุณพชรพรรณ รักษาทรัพย์ และคุณรัฏฐสิรี ภาสะศิระวัฒน์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงานให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4

แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจประเมินรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 3 การตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน เพื่อเตรียมการเข้าสู่มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR: Thai Qualifications Register) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมฐานานุศักดิ์ ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี

เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 นักวิจัยโครงการนวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสานเพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมนำเสนอความก้าวหน้าระยะ 10 เดือน ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีอาจารย์กัลยา นารีจันทร์ และอาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ เป็นผู้รายงาน และคณะผู้วิจัยเข้าร่วมกิจกรรม Reflection ผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาของการทำงาน โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด โดยได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องฐานานุศักดิ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทางคณะฯ ได้ทำการเชิญเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เรืองอุตมานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณอาทิตย์ เห็นสุข Managing Director บริษัท ไทยซินอุตสาหกรรม จำกัด และคุณภานุ เล็กสุนทร ผู้บริหาร บริษัทออนเน็ต จำกัด

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพให้แก่อาจารย์ผู้สอน พัฒนาคุณภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้คณาจารย์สาขาวิชาการเงินสามารถสอบและได้รับใบอนุญาตในการเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ในการดำเนินกิจกรรมได้ทำการเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)” โดยคุณจักรพันธ์ เนียรศิริ สมาคมฝึกอบรมสมาคมบริหารหลักทรัพย์ไทย (ATI) โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการเงินระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 01803 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัวในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด และด้านกิจกรรมส่งเสริมทักษะผู้เรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมได้มีการเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายให้คึวามรู้แก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 โดยคุณธนากร ชาวไชยมหา ผู้บริหารกิจการ คิวนีโอ คลินิก ในหัวข้อ “การปรับตัว ปรับทัศนคติ ในระดับมหาวิทยาลัย” และหัวข้อ “การมุ่งเน้นการเรียนกับกิจกรรม (เรียนดี กิจกรรมเด่น)” และวิทยากรอีกหนึ่งท่านโดยคุณปวริศ จงอบกลาง ผู้บริหารกิจการ 9J Bike Shop บรรยายในหัวข้อ “การดำเนินกิจกรรมในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย” และหัวข้อ “หน้าที่ในวัยเรียนและข้อบังคับมหาวิทยาลัย”

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการก้าวย่างสู่อ้อมกอดสาขาวิชาการเงินอย่างมั่นใจ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 01407 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่สาขาวิชาการเงิน มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและเพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความมั่นใจในการศึกษาในระดับอุมศึกษา เพื่อเป็นนักการเงินที่ดี มีคุณภาพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ ในการดำเนินกิจกรรมได้มีเปิดวิดีทัศน์แนะนำคณาจารย์สาขาวิชาการเงิน และกิจกรรมละลายพฤติกรรมระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง จากนั้นได้มีการบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ในหัวข้อ “แนวทางการเรียนรู้ในสาขา และเส้นทางการประกอบอาชีพ” ต่อท้ายด้วยการแนะนำการลงทะเบียนในระบบ ESS และการใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการบัญชี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในด้านวิชาการบัญชีก่อนเปิดภาคการศึกษา และให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อสาขาการบัญชี ต่อคณะบริหารธุรกิจ และต่อมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และ ดร.อัจฉรา ชนากลาง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาการบัญชีในเบื้องต้น มีการแนะนำคณาจารย์ในสาขาวิชา การเตรียมความพร้อม การปรับตัว และได้เชิญศิษย์เก่ามาเล่าเรื่องราวและประสบการณ์จากการเรียน และการได้ทำงานตามแบบที่ตัวเองชอบ ได้ทำงานตามสายที่เรียนมา พร้อมกับนำเสนอวีดีโอบรรยายเกี่ยวกับการเรียนในสาขาการบัญชีจากนักศึกษารุ่นพี่และศิษย์เก่า

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 01901 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ การใช้ชีวิตในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และแนะนำคณาจารย์ในสาขาวิชา จากนั้นได้ดำเนินกิจกรรมโดยการเชิญวิทยากรพิเศษจำนวน 2 ท่านคือ นางสาวเพ็ญนภา นาคดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนางสาวอธิษฐาน ทิพย์พงศ์ธร เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ แผนกสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาให้ความรู้ในหัวข้อ “Designing your life” โดยได้ให้นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกันเองและนักศึกษารุ่นพี่ จากนั้นเข้าสู่หัวข้อของกิจกรรม โดยได้ให้นักศึกษาทำการเขียนกราฟชีวิตของตนเองและแชร์ประสบการณ์ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม จากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีทั้งความสนุกสนาน เฮฮา เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และน้ำตา ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่นักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่ รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัววิทยากรเองเป็นอย่างมาก